List do marszałka Sejmu Andrzeja Leppera w związku z wizytą w Chinach

Amnesty International wierzy w uniwersalizm praw człowieka, w tym m.in. wolność sumienia, słowa, zakaz niewolnictwa i tortur oraz niezależność tych praw od różnic kulturowych, ekonomicznych czy religijnych. Wspomniane zasady zostały uznane za normy prawa międzynarodowego przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka, a ich powszechność i niepodzielność wielokrotnie potwierdzona przez gremia międzynarodowe. Ponadto Rzeczypospolita Polska suwerennie uznała ich niezbywalność i uniwersalność m.in. podczas Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu w 1993 roku. Z tego względu szczególnie niepokoją nas wypowiedzi przedstawicieli Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej, kwestionujące fundamentalne reguły praw człowieka poprzez świadome pomijanie kwestii łamania podstawowych ludzkich praw w oficjalnych kontaktach z przedstawicielami władz ChRL.

 

Amnesty International od lat publikuje własne raporty i opracowania na temat przestrzegania praw człowieka na świecie. Wszystkie one oparte są na wnikliwych badaniach przypadków łamania praw człowieka, przeprowadzonych przez niezależnych i rzetelnych ekspertów naszej organizacji. Jednym z problemów, zajmujących istotne miejsce w prowadzonej przez nas działalności badawczej jest kwestia łamania praw człowieka wobec obywateli Chińskiej Republiki Ludowej oraz Tybetu. Jako przykład braku poszanowania praw człowieka w ChRL mogą posłużyć ostatnie wydarzenia w prowincji Guandong, gdzie chińscy mieszkańcy wsi przeciwstawili się przymusowym przesiedleniom i zbyt niskim odszkodowaniom z tego tytułu. W odpowiedzi na żądania protestujących, wojsko otworzyło ogień. Zginęło co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt osób.

 

Amnesty International jest zdania, że wspomniane wyżej postępowanie władz chińskich powinno spotkać się z powszechnym potępieniem, jako że jego ofiarami  padli niewinni obywatele, którzy w sposób pokojowy domagali się swoich praw. Zrozumienia dla sytuacji ubogich mieszkańców prowincji Guandong oraz sprzeciwu wobec niesprawiedliwości i samowoli władzy należałoby oczekiwać zwłaszcza od członków takiej partii jak Samoobrona RP, która w swym programie „Trzecia Droga Samoobrony RP” tak wiele miejsca poświęca koncepcji socjalliberalizmu, która przewiduje”…że obywatele mają prawo do wolności, w tym do takich wolności, w realizacji których państwo nie może być negatywne (nie może przeszkadzać) oraz do takich praw i wolności, w realizacji których państwo ma być pozytywne (ma obowiązek je zapewnić)”. Treść tego zapisu wyraźnie odwołuje się do funkcjonującej w prawie krajowym koncepcji praw i wolności obywatelskich, które wywodzą się bezpośrednio z międzynarodowego systemu praw człowieka.

 

Mamy nadzieję, że dopiero zakończona wizyta w Chińskiej Republice Ludowej pozwoliła Panu wyrobić sobie opinię na temat przestrzegania praw człowieka w tym kraju. Aby uzupełnić zakres posiadanych przez Pana informacji, przesyłamy w załączeniu rozdział poświęcony Chinom z ostatniego Raportu Rocznego Amnesty International. Gotowi jesteśmy ustosunkować się do wszelkich pytań na temat jego treści oraz z niecierpliwością oczekujemy Pana komentarzy w tej sprawie. Z przyjemnością dostarczymy Panu także wszelkie dodatkowe informacje, związane z przestrzeganiem praw człowieka na świecie oraz jesteśmy otwarci na dalszy kontakt.

 

 

Z poważaniem,

 

Małgorzata Zdunek

Dyrektorka

Stowarzyszenia Amnesty International

Tematy