Zdjęcie grafiki zrobionej na papierze przez Karrara Espanola ogrodzenia kolczastego i wieżyczki strażniczej ośrodka detencyjnego w Litwie. Tytuł grafiki - :Scream the Mind (Krzyk umysłu). ©Karrar Español ©Karrar Español

Litwa: Legalizacja pushbacków daje zielone światło dla stosowania tortur

W związku z przyjęciem poprawek do litewskiej ustawy o granicy państwowej i jej ochronie, które usankcjonują w ustawodawstwie krajowym praktykę tzw. pushbacków, Dyrektor Biura Regionalnego Amnesty International w Europie, Nils Muižnieks, powiedział:

„To wyjątkowo ponury dzień dla wymiaru sprawiedliwości. Parlament Republiki Litewskiej zagłosował za wprowadzeniem do ustawodawstwa nielegalnych i niebezpiecznych praktyk. Rząd litewski, odsyłając przymusowo uchodźców i migrantów do miejsc, w których grożą im tortury i inne formy złego traktowania, kodyfikuje to, co nielegalne, narusza prawo oraz międzynarodowe zobowiązania Litwy”.

„Należy pilnie podjąć kroki niezbędne do powstrzymania powszechnego stosowania przemocy, zastraszania i fizycznego znęcania się nad ludźmi w kontekście pushbacków, a ustawa ta skutecznie zapali zielone światło dla stosowania tortur” – zaznaczył Nils Muižnieks.

„Litwa, przyjmując tę ustawę, znalazła się na kursie kolizyjnym z prawem UE i Trybunałem Sprawiedliwości UE, który już wcześniej skrytykował to państwo członkowskie za wcześniej wprowadzone przepisy. Litwa nie może twierdzić, że jest krajem przestrzegającym praw, jeżeli narusza rządy prawa”.

Tło/Kontekst

Poprawka została przyjęta 69 głosami do 7, przy 24 głosach wstrzymujących się. Ostateczne formalne zatwierdzenie przez Parlament nastąpi w przyszły wtorek.

Głosowanie ma miejsce zaledwie kilka tygodni po tym, jak najważniejszy europejski organ zajmujący się przeciwdziałaniem torturom, Komitet Rady Europy ds. Zapobiegania Torturom, opublikował raport, z którego wynika, że władze państw w całej Europie stosowały praktyki równoznaczne z torturami wobec próbujących przekroczyć granice Europy uchodźców i migrantów.

Badania Amnesty International opublikowane w czerwcu 2022 roku wykazały, że litewscy strażnicy graniczni stosowali praktykę pushbacków wobec uchodźców i migrantów spoza Europy i z Białorusi, pomimo ryzyka grożących im tortur, innych form złego traktowania czy arbitralnych zatrzymań.

Badania wykazały także, że władze graniczne na Litwie stosowały tortury i inne formy znęcania się nad uchodźcami i migrantami przy użyciu pałek lub taserów.

Prawo międzynarodowe zabrania stosowania zbiorowych wydaleń i zawracania kogokolwiek do kraju, w którym mógłby spotkać się z poważnymi naruszeniami praw człowieka.


Obrazek w nagłówku: Zdjęcie grafiki zrobionej na papierze przez Karrara Española ogrodzenia kolczastego i wieżyczki strażniczej ośrodka detencyjnego w Litwie. Tytuł grafiki – “Scream the Mind” (Krzyk umysłu). Karrar Español jest irackim uchodźcom, ubiegającym się o azyl, przetrzymywanym w litewskim ośrodku detencyjnym. ©Karrar Español