Meksyk: Wzmocnienie Narodowej Komisji Praw Człowieka jest zadaniem dla wszystkich

                  

Senat zobowiązany jest do zakończenia procesu wyboru Przewodniczącego Narodowej

Komisji Praw Człowieka najpóźniej do połowy listopada.

 

            W liście z 5 października, skierowanym do senackiej Komisji Praw Człowieka, Amnesty

International szczególny nacisk położyła na wytyczne, sformułowane przez Organizację Narodów

Zjednoczonych i Amnesty International, dzięki zastosowaniu których, instytucje narodowe zajmujące

się prawami człowieka będą cieszyły się ogólnym poszanowaniem i wiarygodnością.

 

            -Senacka Komisja jest odpowiedzialna za zastosowanie się do wspomnianych wytycznych,

zapewniających sprawiedliwy i przejrzysty proces wyborczy, który z pewnością wzmocni, dzięki

odpowiednio wybranym kandydatom, narodowe instytucje obrony praw człowieka-, powiedziała

Amnesty International.

 

            -Udział społeczeństwa, a szczególnie przedstawicieli środowisk związanych z obroną praw

człowieka, nie może sprowadzać się jedynie do zwykłego, formalnego przedstawienia kandydatów;

musi być procesem otwartym i dynamicznym, by na podstawie właściwie obranych kryteriów wyłonić

odpowiednich kandydatów. Dialog taki jest podstawą wzmocnienia pozycjii niezależności instytucji

tak ważnej w sferze obrony praw człowieka, jaką jest CNDH.”

 

               -Udział społeczeństwa, a szczególnie przedstawicieli środowisk związanych z obroną praw człowieka, nie może sprowadzać się jedynie do zwykłego, formalnego przedstawienia kandydatów; musi być procesem otwartym i dynamicznym, by na podstawie właściwie obranych kryteriów wyłonić odpowiednich kandydatów. Dialog taki jest podstawą wzmocnienia pozycji
i niezależności instytucji tak ważnej w sferze obrony praw człowieka, jaką jest CNDH.”

 

Informacje Ogólne

 

Po raz pierwszy Senat będzie dokonywał wyboru kandydatów na stanowisko przewodniczącego CNDH. Przepisy CNDH nakazują, by Senat przeprowadził „szczegółowy proces wyłonienia kandydatów spośród organizacji reprezentujących różne grupy społeczne, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, które zajmują się wprowadzaniem i obroną praw człowieka”.
Na bazie tego procesu Komisja Praw Człowieka przedstawi na plenum Senatu „trzech kandydatów, z których dokona się wyboru obejmującego stanowisko lub w określonych przypadkach mianuje Przewodniczącym.”

     

W 1992 Komisja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych przygotowała „Podstawy odnośnie statutu i funkcjonowania narodowych instytucji obrony i wprowadzania praw człowieka”, znanych jako -Podstawy paryskie-. W 2001 Amnesty International opublikowała -Instytucje narodowe do spraw praw człowieka; porady Amnesty International dla ochrony i efektywnego wprowadzania praw człowieka- (IOR 40/007/2001, 1 października 2001). Oba dokumenty dotyczą szczególnie mechanizmów wyboru kierownictwa instytucji i pełnego udziału obywateli
w tym procesie.

Tematy