Meksyk: Zniesienie arraigo będzie ważnym krokiem w kierunku ochrony praw człowieka

Amnesty International nalega, aby zarówno Prokuratura Generalna Republiki, jak i prokuratury stanowe wzięły na siebie odpowiedzialność wprowadzenia tej decyzji w życie i przestały domagać się zastosowania arraigo podczas prowadzonych przez siebie śledztw. Najistotniejszą kwestią jest zagwarantowanie, aby dochodzenia wstępne w przypadku przestępstw odbywały się bez naruszenia fundamentalnych praw osób podejrzanych, takich jak zasada domniemania niewinności.

 

Arraigo to mechanizm sprzyjający niewłaściwym praktykom w sprawach karnych i tworzący sytuację, w której wobec osoby będącej obiektem śledztwa Ministerstwo Sprawiedliwości stosuje ukrytą formę aresztowania bez należytej kontroli sądowej (zatrzymany nie musi stawać przed sądem). Amnesty International udokumentowała liczne przypadki, w których Ministerstwo Sprawiedliwości dopuszcza się ograniczenia kontaktów zatrzymanego z rodziną i adwokatem oraz dostępu do opieki medycznej. Taka sytuacja sprzyja stosowaniu tortur, zastraszania i przymusu jako form nacisku zmierzających do zdobycia zeznań z naruszeniem fundamentalnych norm gwarantujących sprawiedliwy proces.

 

Decyzja Sądu Najwyższego stanowi ważny krok na drodze do wzmocnienia ochrony fundamentalnych praw przysługujących w trakcie postępowania karnego. Jednak gruntowna reforma systemu jest niezbędna, jeśli ochrona tych praw, między innymi zasady domniemania niewinności, ma stać się rzeczywistością, aby w procesie karnym istniała realna równowaga między obroną i oskarżeniem. Reforma ustawodawstwa, w tym konstytucji, to jedyna skuteczna metoda gwarantująca ochronę praw człowieka, jak również sprzyjająca szybkim i skutecznym dochodzeniom Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Informacje dodatkowe

 

Stosowany w Meksyku środek represyjny zwany arraigo wywodzi się z kary aresztu domowego podczas postępowania karnego. Jednak zarówno Prokuratura Generalna Republiki, jak i prokuratury stanowe zamieniły ją w formę aresztu prewencyjnego, który polega na przetrzymywaniu osób w specjalnych ośrodkach strzeżonych przez policję sądową i funkcjonariuszy Ministerstwa Sprawiedliwości i służy izolowaniu podejrzanych podczas prowadzenia dochodzeń w celu zebrania dowodów (również dowodów z przesłuchań). Ministerstwo Sprawiedliwości może zwrócić się do sędziego z wnioskiem o zastosowanie 30-dniowego arraigo (z możliwością przedłużenia), uzasadniając swą prośbę przypuszczeniem, iż podejrzany może wymknąć się wymiarowi sprawiedliwości podczas prowadzenia dochodzenia wstępnego Często zdarza się, iż Ministerstwo Sprawiedliwości nie musi popierać tej obawy obiektywnymi argumentami.

 

Nieznany jest jeszcze wpływ decyzji Sądu Najwyższego, zważywszy że zanim sądy w całym kraju będą mogły się na nią powoływać, musi się uprawomocnić.

Tematy