Międzynarodowy Dzień Objectora – pozbawianie wolności osób odmawiających odbywania służby wojskowej w Izraelu ze względu na przekoniania

Wśród osób takich znajdują się Jonathan Ben-Artzi, siedmiokrotnie skazywany za odmowę pełnienia służby wojskowej oraz Noam Bahat, Haggai Matar, Matan Kaminer, Shimri Tzameret, Adam Maor – sygnatariusze “High School Seniors’ Letter”, w którym 300 nastolatków zwróciło się do premiera Ariela Szarona pisząc, iż nie będą brać udziału w represjach wobec ludności palestyńskiej, służąc w izraelskiej armii.

 

Wszyscy oni byli wielokrotnie skazywani na kary więzienia za odmowę pełnienia służby w izraelskiej armii. Amnesty International uznała ich za więźniów sumienia i wzywa do ich natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia.

 

Za objectora uznawana jest każda osoba podlegająca obowiązkowi pełnienia służby wojskowej, która odmawia spełnienia tej służby, ze względu na swoje przekonania, wynikające z motywów religijnych, moralnych, humanitarnych, filozoficznych, politycznych lub podobnych.

 

Jednocześnie bez względu na rodzaj motywowania swojego sprzeciwu, objector musi mieć zagwarantowane prawo do odmowy noszenia broni czy też udziału w wojnie lub konflikcie zbrojnym.

           

Jeśli za korzystanie z tego prawa zostanie on uwięziony wówczas Amnesty International uzna go za więźnia sumienia, chyba, że odmówi on również odbycia służby zastępczej o porównywalnej długości.

 

Służba zastępcza w Polsce

 

Na mocy ustawy o służbie zastępczej z 2003 r. odbywanie służby zastępczej uznaje się za spełnianie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie służby wojskowej.

 

Poborowy, który został przeznaczony do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego ma prawo złożyć wniosek do komisji wojewódzkiej ds. służby zastępczej o przeznaczenie go do służby zastępczej. O skierowanie do służby zastępczej można się ubiegać ze względu na wyznawanych przez poborowego przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne, które pozostają w sprzeczności z obowiązkami żołnierza odbywającego służbę wojskową.

 

Służba zastępcza w Polsce trwa 18 miesięcy, a dla absolwentów szkół wyższych – 6 miesięcy. Poradnik nt. odmowy służby wojskowej: http://www.pomocspoleczna.ngo.pl

 

 

Więcej informacji

www.amnesty.org.pl/objectorzy

http://web.amnesty.org/pages/iot_Conscientious_Objectors

Tematy