Narody Zjednoczone: Należy jak najszybciej powołać ekspertów ds. praw człowieka

IOR 40/001/2008
                          
Wskazanie niezależnych, niezawisłych, kompetentnych oraz wykwalifikowanych ekspertów ze wszystkich regionów świata i przekazanie im mandatów Specjalnych Procedur jest niezbędne do normalnego funkcjonowania tychże Procedur oraz do prawidłowej ochrony i promocji praw człowieka przez Radę Praw Człowieka.
unktem wyjścia do rozpoczęcia procesu nominacji jest opublikowanie listy kandydatów spełniających wymagania, prowadzonej przez biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR). Grupa Konsultacyjna rozpoczęła już selekcję kandydatów i do 2 lutego 2008 jest zobowiązana wskazać osoby do objęcia 16 mandatów. Opierając się na jej rekomendacjach i konsultacjach, Przewodniczący Rady wyznaczy nominacje, które powinny zostać zatwierdzone przez jej członków podczas siódmej sesji Rady Praw Człowieka w marcu 2008 roku. Podczas ósmej i dziewiątej sesji w czerwcu i we wrześniu będą wyznaczone dodatkowe nominacje.Chociaż lista kandydatów do objęcia mandatów Specjalnych Procedur może być powiększana o kolejne nazwiska, jej stan na 10 stycznia wynosił 51 specjalistów, w tym zaledwie 15 kobiet.Niezwykle istotne jest, by podstawowa lista kandydatów była obszerna i reprezentatywna dla wszystkich regionów i obu płci.Dlatego też Amnesty International wzywa ponownie rządy, organizacje pozarządowe oraz odpowiednie struktury zawodowe do przedłożenia OHCHR kandydatur w celu umieszczenia odpowiednich nazwisk na liście. Szczególną uwagę należy poświęcić nominacjom osób do 16 wakatów, na które nominacje będą przyznane w marcu.Sugestie względem listy kandydatów na specjalistów ds. Procedur Specjalnych powinny wynikać z technicznych i obiektywnych wymagań względem kandydatów do mandatów, przyjętych przez Radę Praw Człowieka 27 września 2007 roku (Decyzja 6/102). Amnesty International uruchomiła listę kontrolną (http://www.amnesty.org/en/united-nations/special-procedures/checklist) dla każdego z wymagań. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż kandydat do objęcia mandatu, pełniący jakąkolwiek funkcję w rządzie lub innej organizacji publicznej może zostać wykluczony z listy ze względu na konflikt interesów.Amnesty International przypomina także rządom, organizacjom pozarządowym oraz odpowiednim strukturom zawodowym o nominowaniu -większej liczby kobiet do objęcia mandatów oraz do organów, zajmujących się prawami człowieka-, zgodnie z  zaleceniami rezolucji Rady Praw Człowieka nr 6/30 z 14 grudnia 2007 roku, dotyczącej integracji praw kobiet w systemie Narodów Zjednoczonych.

Tło wydarzeń

Nowy proces nominacji, powołany do życia rezolucją Rady Praw Człowieka nr 5/1 (A/HRC/5/21) ma kilka etapów. Podstawą owego procesu jest lista kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach, oparta na technicznych i obiektywnych wymaganiach przygotowanych, administrowanych oraz regularnie aktualizowanych przez Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR).

Grupa Konsultacyjna, która wyda rekomendacje Przewodniczącemu Rady, składa się z ambasadorów Idriss Jaza-ry, Juana Martabita, Masooda Khana, Valery Loshchinin oraz Blaise Godet. Chociaż wymienione osoby są ambasadorami Narodów Zjednoczonych w Genewie odpowiednio Algierii (Grupa Afrykańska), Chile (GRULAC), Pakistanu (Grupa Azjatycka), Federacji Rosyjskiej (Grupa Europy Wschodniej) i Szwajcarii (Grupa Europy Zachodniej), pracują w Grupie Konsultacyjnej poza swoimi regularnymi obowiązkami. Rezolucja 5/1 wymaga od Grupy Konsultacyjnej wzięcia pod uwagę opinii osób zainteresowanych, łącznie z obecnymi lub ustępującymi posiadaczami mandatów, w celu ustalenia wiarygodnej ekspertyzy, zakresu doświadczenia, umiejętności i innych wymagań dla każdego mandatu.
Lista mandatów do rozpatrywania kwestii regulowanych za pomocą Specjalnych Procedur, które czekają na objęcie jest dostępna na stronie OHCHR (http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/nominations.htm).
Nominacje należy przesyłać bezpośrednio do OHCHR na adres: [email protected], faksem pod numer +41 (0) 22 917 9011 lub na adres korespondencyjny:
HRC Secretariat
c/o Orest Nowosad
Office of the High Commissioner for Human Rights
Room PW 4-093
Palais des Nations
8-14 Avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Amnesty International promuje listę publiczną. Jednak zgodnie ze swoją polityką nie popiera ani nie jest przeciwne żadnemu kandydatowi. Dlatego też organizacja nie umieści na liście żadnego nazwiska.

Więcej informacji dotyczących promowania Specjalnych Procedur przez AI dostępnych jest na stronie http://www.amnesty.org/en/united-nations/special-procedures/find-the-experts.
Tłum.: Dagmara Łata