Oświadczenie EU Civil Society Contact Group z Okazji Pięćdziesiątej Rocznicy UE

Zjednoczeni pod hasłem Civil Society Contact Group, reprezentanci największej europejskiej sieci organizacji pozarządowych [1], wzywamy UE do wykorzystania w pełni 50. Rocznicy Traktatu Rzymskiego. Jeśli przywódcy europejscy mają odzyskać zaufanie obywateli, muszą wypełnić lukę między intencjami i działaniem oraz uczynić spełnianie obietnic przez UE możliwym. Europejskie wewnętrzne aspiracje i osiągnięcia dokonane przez ostatnie 50 lat powinny teraz zostać poszerzone o wyraźne zaangażowanie się we wzmocnienie roli Europy na świecie.

 1. Powszechne wyzwania dla jaśniejszej roli Unii Europejskiej

Dzisiejsza Europa i dzisiejszy świat wzywa do bardziej spójnej postawy, aby zmierzyć się z najważniejszymi globalnymi wyzwaniami:

 • Zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne i wzrastająca eksploatacja środowiska naturalnego;
 • Wszechobecne ubóstwo, nierówność i dyskryminacja zarówno w Europie, jak i poza nią;
 • Bezpieczeństwo (-human security-) jako zagrożone w wielu częściach świata przez konflikty, naruszanie praw człowieka i słabnące poszanowanie prawa;
 • Globalizacja powodująca współzależność we wszystkich obszarach życia;
 • Wiarygodne przywództwo aby wprowadzić efektywne globalne rządy demokratyczne.

Unia Europejska, jako największy blok polityczny i ekonomiczny na świecie, musi zapewnić prawdziwe przywództwo w tych powszechnych wyzwaniach. Aby było ono usankcjonowane, musi opierać się na długotrwałych wartościach, inspirujących ludzi zarówno w Europie, jak i poza nią. Są to między innymi szacunek dla praw człowieka, demokracji i poszanowania prawa, sprawiedliwość społeczna, równość między kobietami i mężczyznami, brak dyskryminacji, solidarność i ochrona środowiska. 
50-ta rocznica Traktatu Rzymskiego jest okazją do potwierdzenia tych wartości, ale powinna też stać się czymś więcej. Deklaracja Berlińska musi dostarczyć konkretnych wskazówek, jak te wartości mogą ukształtować spójniejszy europejski projekt w odpowiedzi na powszechne wyzwania zarówno w Europie, jak i poza nią. Plany globalne w szczególności wymagają pilnego zaangażowania. Obywatele pragną i spodziewają się, że Europa zapewni im moralne i odpowiedzialne przywództwo. 50-ta rocznica deklaracji dostarcza wyjątkowej możliwości ponownego połączenia Europejczyków z UE. 

 1. Jak to się przekłada główne cele EU na przyszłość-

W perspektywie tych powszechnych wyzwań, 50-ta Rocznica Deklaracji musi stać się wiarygodną odskocznią do formalnej reformy, która umożliwi UE efektywne działanie i zaangażuje Europejczyków do aktywnego uczestnictwa. Musi ona ustalić europejski plan, który będzie przekonujący dla obywateli, odpowiedzialny przed przyszłymi pokoleniami i pokaże solidarność z ludźmi na całym świecie. 
To może zostać osiągnięte jedynie przez wyraźne zaangażowanie się w celu zapewnienia, że:

 • Luka pomiędzy wartościami, a działaniem, obietnicami i spełnieniem ich, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesami zostanie wypełniona.
 • Państwa członkowskie przekroczą najmniejszy wspólny mianownik krótkowzrocznego nacjonalizmu, aby stworzyć prawdziwie europejskie przywództwo;
 • Formalna reforma umożliwi EU wzmocnić jej zbiorową siłę i ukształtować światową rolę;
 • Budżet UE będzie odpowiadał tym celom.
 1. Jakie konkretne środki są konieczne-

Poza wyrażeniem zaangażowania w zasadnicze kwestie, Europa musi zademonstrować swoją zdolność do działania zgodnie z wspólną agendą.
Członkowie Civil Society Contact Group oczekują od przywódców europejskich podczas 50-tej rocznicy przedsięwzięcia następujących środków: 

 • Rygorystycznego poparcia w kwestii fundamentalnych praw w obrębie UE i kompletnej agendy dla równości i integracji;
 • Silnego socjalnego wymiaru wewnętrznej polityki europejskiej w celu zapewnienia skutecznej ochrony i promocji praw socjalnych;
 • Poprawienia jakości, ilości i konsekwencji w rozwoju pomocy. Priorytetem powinno być osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju.
 • Najistotniejszym priorytetem powinno być zlikwidowanie ubóstwa i społecznego wykluczenia w Europie i na świecie.
 • W ciągu kilkudziesięciu lat, oddziaływanie UE na środowisko naturalne powinno osiągnąć zgodę z naturalnymi możliwościami ekosystemów. Ponadto, EU powinna również osiągnąć sytuację równego podziału zasobów naturalnych między pokoleniami
 • Przyspieszonej reformy rolniczej i polityki handlowej, jako wiążących zobowiązań zmian do 2009
 • Sformułowania bardziej konkretnych celów i strategii pod względem światowych planów dotyczących bezpieczeństwa; 

Wdrożenie tych środków będzie wymagało punktów odniesienia dla spójności polityki wewnątrz i pomiędzy wszystkimi dziedzinami oraz nowych ram dla przejrzystości, odpowiedzialności i uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego. 
Podczas spotkania liderów UE w Berlinie, które ma na celu uczcić osiągnięcia UE z ostatnich dekad, konieczne jest również zaangażowanie w przyszłe inicjatywy, które staną się przyczyną do świętowania za kolejne 50 lat. 
Marzec 2007
[1] Civil Society Contact Group UE the Platform of European Social NGOs (Social Platform), the European NGO confederation for relief and development (Concord), the Human Rights and Democracy Network, the Green 10 (environmental organisations), the European Women-s Lobby, the European Forum for the Arts and Heritage (EFAH), the European Public Health Alliance (EPHA) and the European Civil Society Platform on Lifelong Learning (EUCIS-LLL). Ogarniając setki europejskich organizacji pozarządowych i tysiące narodowych filii, pracują razem, aby nawiązać dialog między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, a instytucjami UE jako konieczny element wzmacniania demokracji uczestniczącej (participatory democracy).
Tłumaczenie: Barbara Lech