Ocena Polski w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ

Polska będzie poddawana Powszechnemu Przeglądowi Okresowemu (UPR) po raz trzeci. Mechanizm został ustanowiony w 2006 roku i ma na celu poprawę sytuacji przestrzegania praw człowieka w krajach członkowskich ONZ. Zgodnie z procedurą raz na 4 lata Rada Praw Człowieka dokonuje przeglądu stanu przestrzegania praw człowieka we wszystkich 193 państwach. Przegląd polega na analizie raportu krajowego i innych przedstawionych przez oceniane państwo dokumentów oraz dyskusji, w której mogą wziąć udział wszyscy członkowie Zgromadzenia Ogólnego. Kolejny etap to sporządzenie raportu końcowego, zawierającego pytania, komentarze i wytyczne dla państwa, które poddano ocenie.
W ramach mechanizmu do Rady Praw Człowieka spływają raporty przygotowane przez rząd danego państwa, Biuro Wysokiego Komisarza Praw Człowieka NZ oraz organizacje pozarządowe. Na podstawie tej procedury Amnesty International po raz trzeci przygotuje swój raport dotyczący stanu przestrzegania praw człowieka w Polsce. W poprzednich latach organizacja zwracała uwagę na takie zagadnienia jak:
– w 2008 roku: brak mechanizmów zwalczania dyskryminacji, warunki w więzieniach, rozliczenie udziału Polski w programie tajnych więzień i transferów w ramach tzw. wojny z terroryzmem;
– w 2012 roku: odpowiedzialność Polski za naruszenia praw człowieka w ramach programu tajnych więzień CIA; brak rzeczywistego dostępu do legalnego przerywania ciąży; brak kompleksowego programu przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści, w tym szczególnie gromadzenia danych i szkolenia policji.
Problemy, na które Amnesty International zwracała uwagę, były poruszane w ostatecznych rekomendacjach Rady Praw człowieka dla Polski.
W tym roku organizacje pozarządowe również biorą udział w tym procesie, a termin złożenia ich raportów upływa 22 września. Sam proces Przeglądu i wydanie rekomendacji, będące zwieńczeniem tego procesu, odbędzie się wiosną 2017 roku w Genewie.