ONZ: Debata w sprawie Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.

W nadchodzących tygodniach państwa członkowskie ONZ obradować będą w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego. Rozpatrywane będzie przyjęcie międzynarodowego instrumentu – Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (dalej zwany Protokołem Fakultatywnym), który zapewniłby sprawiedliwość ofiarom naruszeń praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.
Według Amnesty International w 60 lat od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która przyznaje wszystkim ludziom na całym świecie pełnię praw obywatelskich, kulturalnych, gospodarczych, politycznych i społecznych taki krok jest potrzebny i od dawna oczekiwany.
-To wyraźne i konkretne działanie w celu urzeczywistnienia deklaracji podjętej piętnaście lat temu na Światowej Konferencji w Wiedniu, zgodnie z którą prawa człowieka są uniwersalne, niepodzielne i współzależne. Społeczność międzynarodowa musi traktować prawa człowieka na świecie w jednakowy i sprawiedliwy sposób- powiedział Duncan Wilson, ekspert Amnesty International ds. praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.
Amnesty International podkreśla historyczne znaczenie dążeń do zniesienia dysproporcji między podejściem do praw obywatelskich i politycznych, a prawami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, które nie są przestrzegane szczególnie w stosunku do wykluczonych społecznie grup, ludzi żyjących w nędzy niezdolnych uzyskać pomocy, gdy ich prawa są łamane.
-Wielu z tych, którzy cierpią z powodu naruszeń praw człowieka – między innymi prawa do zamieszkania na godnym poziomie, wyżywienia, wody, odpowiednich warunków sanitarnych, oraz prawo do opieki zdrowotnej, edukacji i pracy – pozbawionych jest możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności winnych tej sytuacji.- powiedział Duncan Wilson.
 
Amnesty International wzywa wszystkie państwa członkowskie ONZ do uczczenia 60tej rocznicy ustanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjęciem Protokołu Fakultatywnego w jego aktualnej formie, przez Zgromadzenie Ogólne 10 grudnia 2008 roku.
 
Uzgodnienie i przyjęcie Protokołu Fakultatywnego stanowi efekt pięciu lat negocjacji międzyrządowej grupy roboczej. Ostateczna treść dokumentu została wypracowana na zasadzie kompromisu i ma poparcie przytłaczającej większości państw członkowskich ONZ.
Amnesty International jest członkiem Międzynarodowej Koalicji Organizacji Pozarządowych na rzecz Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (International NGO Coalition for an Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).
Tłumaczyła Gabrysia Cichowicz

Tematy