ONZ: Plan rezolucji antyterrorystycznej uwłacza prawom człowieka

Członkowie Rady ulegli silnej presji ze strony Związku Radzieckiego, aby uchwalić tę rezolucję, chociaż jej sformułowania są zarazem tak niejasne i tak ogólne, że mogłaby usprawiedliwić aresztowania, pościg lub wydawanie pokojowo działających obrońców praw człowieka.

Organizacja jest szczególnie zaniepokojona faktem, że owa rezolucja prosi Państwa o oddanie pod sąd lub wydanie każdej osoby, która  „popiera”, „ułatwia” lub również „próbuje uczestniczyć w organizacji [ lub] w przygotowaniu działań terrorystycznych”.

 

To sformułowanie jest tak dalece ogólne, że ludzie, w tym działający na rzecz praw człowieka oraz pokojowi działacze polityczni mogliby z łatwością paść ofiarą rozwiązań proponowanych w rezolucji .

 

Rezolucja nie wymaga nawet, aby działania przyczyniające się do ”aktów terrorystycznych”, takich jak dostarczenie mieszkań, były zamierzone lub realizowane z wiedzą o pomocy w przestępstwie. W związku z tak szerokim ujęciem, rezolucja wzywałaby do stosowania rozwiązań, które nie pozwalałyby nawet osobom indywidualnym czy ich działania będą zgodne z prawem lub nie,  to co jest jednak zasadniczym wymogiem prawa karnego> oświadczyła. Amnesty International


Organizacja potępia wszystkie ataki przeciwko cywilom, w tym zamachy, które miały miejsce wczoraj, 7 października 2004, w Egipcie. Państwa mają obowiązek podjąć działania, aby zapewnić ochronę osobom, które znajdują się na ich terytorium i oddać do sądu odpowiedzialnych za takie zamachy. Ale te środki muszą respektować i chronić prawa człowieka wszystkich dotyczących osób.
 

Projekt obecnej rezolucji stanowi postęp w stosunku do projektu początkowego, ale referencje w prawach człowieka są niewystarczające. W ten sposób, uzgadnia, że Państwa „powinny” działać respektując swoje zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego, i międzynarodowych praw człowieka, zamiast wyraźnie ująć, że jest to ich obowiązek.

Amnesty International wzywa Radę Bezpieczeństwa do:

  • włączenia dodatkowego paragrafu, który sprecyzuje, że wszystkie środki podjęte przez Państwa muszą być zgodne z prawem międzynarodowym, w tym prawem międzynarodowe dotyczącym praw człowieka, szczególnie zaś uchodźców i  międzynarodowym prawem humanitarnym, to co jest wymogiem minimalnym w porównaniu z Kartą Narodów Zjednoczonych;
  • wyraźnego wyszczególnienia, że żadne rozwiązania nie mogą naruszać  absolutnego zakazu tortur i złego, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania oraz, że międzynarodowe współdziałanie w doprowadzaniu podejrzanych przed oblicze sprawiedliwości nie może spowodować utraty  ochrony przed torturami i złym traktowaniem, włączając w to zasadę non-refoulment ;
  • zdefiniowania naruszeń w sposób jasny, wąski i łatwo zrozumiały, tak, aby uniknąć nadużyć;
  • zapewnienia, że wzywanie do wprowadzenia „kar stosownych do powagi naruszeń” nie stanowi zachęty do wprowadzenia kary śmierci, która narusza prawo do życia

Tematy