PILNA AKCJA: Niebezpieczne zmiany w hiszpańskim prawie imigracyjnym.

56756_Clothing_on_razor_wire22 października grupa parlamentarna rządzącej Partii Ludowej (Grupo Parlamentario Popular) zgłosiła nowelizację ustawy o bezpieczeństwie publicznym (Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana), nad którą debatuje obecnie Kongres. Poprawka nr. 191 do projektu ustawy (Inicjatywa 121/105) ma na celu zmianę w zakresie ochrony praw i wolności przebywających w Hiszpanii  obcokrajowców  oraz ich integracji w taki sposób, aby możliwe było wydalanie migrantów, uchodźców i azylantów z granic enklaw hiszpańskich w Ceucie i Melilli.
Tekst poprawki: “obcokrajowcy wykryci na granicy demarkacyjnej Ceuty oraz Melilli podczas prowadzonej  potajemnie, jawnie lub z użyciem przemocy próby nieuprawnionego przekroczenia granicy będą zawracani w celu powstrzymania ich nielegalnego wjazdu na terytorium Hiszpanii”, nie określa procedury “zawrócenia na granicy”, nie zawiera również żadnych zapisów związanych z ochroną praw człowieka. Oznacza to zamknięcie drogi do procedury azylowej w Hiszpanii oraz ryzyko dalszych naruszeń praw człowieka wobec migrantów, uchodźców i osób poszukujących międzynarodowej ochrony prawnej skierowanych ponownie na terytorium Maroka. Przyjęcie poprawki prowadzić będzie również do złamania zakazu wydaleń grupowych, prawa do skutecznego środka odwoławczego oraz prawa do ochrony ofiar naruszeń praw człowieka.
Prosimy o wysyłanie apeli w języku hiszpańskim, angielskim lub własnym:

n  Wzywających władze Hiszpanii do odrzucenia poprawki nr 191 do projektu ustawy o bezpieczeństwie publicznym, Inicjatywa 121/105, która prowadzi do pogwałcenia praw migrantów, uchodźców i osób poszukujących międzynarodowej ochrony prawnej oraz stanowi naruszenie zobowiązań Hiszpanii na mocy międzynarodowego i europejskiego prawa praw człowieka.

Apele prosimy wysyłać do dnia 12 grudnia 2014 na adres:

Minister Spraw Wewnętrznych
Jorge Fernández Díaz
Paseo de la Castellana, 5
28071 Madrid, Spain
Fax: +34 91 537 14 83
Email: [email protected]Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
 
Rzecznik Partii Ludowej
Alfonso Alonso Aranegui
Florida Blanca s/n
28071 Madrid, Spain
Fax: + 34 91 390 63 03
Email: [email protected]Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie / Dear Mr. Alonso

Z kopią na adres:

Sprawozdawca Ustawy
Conrado Escobar
Florida Blanca s/n
28071 Madrid, Spain
Fax: +34 91 390 63 03
Email: [email protected]


Informacje dodatkowe
Amnesty International wraz z innymi organizacjami ochrony praw człowieka dokumentuje przypadki nadmiernego użycia siły oraz masowego zawracania obcokrajowców na granicy hiszpańskich enklaw w Afryce Północnej, Ceuty i Melilli. Hiszpańska Gwardia Cywilna spycha grupy migrantów i uchodźców z powrotem do Maroka.
Za przykład może posłużyć sytuacja z 6 lutego 2014, gdy co najmniej piętnastu migrantów płynących od strony Maroka straciło życie na morzu u wybrzeży Ceuty gdy funkcjonariusze Gwardii Cywilnej ostrzeliwali ich gumowymi pociskami i gazem łzawiącym usiłując uniemożliwić im dotarcie na terytorium Hiszpanii. W sprawie ich śmierci trwa obecnie dochodzenie. Tego samego dnia 23 inne osoby, które dotarły do brzegu żywe, zostały natychmiast wydalone do Maroka z pominięciem jakiejkolwiek procedury prawnej.
Minister Spraw Wewnętrznych wyraził opinię, że wydalenie 23 obcokrajowców odbyło się zgodnie z prawem, ponieważ nie zdołali oni przekroczyć granicy Hiszpanii, którą w tym przypadku miał jakoby wyznaczać szpaler funkcjonariuszy Gwardii. Stwierdzenie to dowodzi, że władze Hiszpanii są gotowe decydować w każdym przypadku z osobna gdzie zaczyna się i kończy terytorium Hiszpanii, unikając w ten sposób konieczności wywiązania się z międzynarodowych zobowiązań. Rząd Hiszpanii stwierdzał np. wielokrotnie, że teren pomiędzy potrójnym rzędem zasieków na granicy Melilli z Marokiem nie należy do terytorium Hiszpanii, co miało uzasadnić proceder zawracania obcokrajowców z tej strefy wprost do Maroka pomimo potwierdzenia decyzją sądu, że teren pomiędzy zasiekami należy do terytorium Hiszpanii. Niezależnie od kwestii terenu z którego zawracani są przybysze Hiszpania ponosi odpowiedzialność za osoby, nad którymi sprawuje faktyczną kontrolę za pośrednictwem funkcjonariuszy hiszpańskiej Gwardii Cywilnej. Oświadczenia ograniczające odpowiedzialność Hiszpanii na własnym terytorium rodzą obawy, że rząd może stosować proceder “zawracania z granicy” nie tylko w stosunku do migrantów i uchodźców na granicy Hiszpanii ale również do tych, którzy znaleźli się już wewnątrz jej granic.
Wydalenia pozbawiające poszczególne osoby możliwości przedstawienia własnej sytuacji i skorzystania z procedury odwoławczej są zabronione prawem międzynarodowym i mogą prowadzić do pogwałcenia prawa do poszukiwania ochrony międzynarodowej oraz  pogwałcenia zasady “non-refoulement” chroniącej przed prześladowaniem. Wejście w życie proponowanej poprawki naruszy również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona), Europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z protokołem IV, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej.
Proponowana poprawka wprowadzi kolejne wyjątki do Hiszpańskiego prawa imigracyjnego, które zakazuje wydaleń grupowych oraz gwarantuje migrantom o nieuregulowanym statusie prawo do pomocy prawnej oraz tłumacza podczas procedury wydalenia. Ustawa z 12/2009 o prawie do azylu i ochrony uzupełniającej gwarantuje wszystkim osobom, które znajdą się na terytorium Hiszpanii prawo do wystąpienia o międzynarodową ochronę prawną. Zawracanie na granicy, przewidziane w poprawce, pozbawi migrantów i osoby występujące o azyl na granicy Ceuty i Melilli możliwości skorzystania z tych praw.
Rządząca w Hiszpanii Partia Ludowa, posiadająca większość w obu izbach Parlamentu (Kongresie i Senacie), zgłosiła poprawkę do ustawy o bezpieczeństwie publicznym w ostatnim możliwym terminie. Wprowadzenie poprawki w ten sposób wyeliminowało możliwość rzeczywistego udziału społeczeństwa obywatelskiego w debacie oraz oceny jej wpływu na ochronę praw człowieka. Prace nad ustawą prowadzone są w przyspieszonym tempie i może ona być przyjęta już w styczniu 2015.