PILNA AKCJA: Ofiara gwałtu winna “cudzołóstwa”

Wiadomość z 22 sierpnia: Wyrok chłosty na 15-letniej ofierze gwałtu na Malediwach został anulowany, jednak Amnesty International powtarza, że dziewczyny nigdy nie należało stawiać przed sądem.
Sąd Najwyższy Malediwów nie zostawił suchej nitki na wyroku stu batów i aresztu domowego wydanym na piętnastoletnią dziewczynę uznaną za winną “zbrodni” seksu pozamałżeńskiego. Dziewczyna, którą w lutym skazano za “cudzołóstwo”, była najprawdopodobniej ofiarą wielokrotnego gwałtu ze strony ojczyma.
“Anulowanie wyroku jest w sposób oczywisty decyzją słuszną. Z ulgą przyjmujemy wiadomość, że dziewczynie zostanie oszczędzona tak poniżająca i nieludzka kara wydana na podstawie absolutnie oburzających oskarżeń, które jak mamy nadzieję również zostaną oddalone”, mówi Polly Truscott, Dyrektorka Amnesty International w regione Azji i Pacyfiku.

Wiadomość z 12 marca: Po ukazaniu się niniejszej Pilnej Akcji rząd Malediwów wydał oświadczenie, w którym potwierdza, że skazana piętnastolatka jest ofiarą przemocy seksualnej, która powinna być traktowana jak ofiara, z poszanowaniem pełni przysługujących jej praw. W oświadczeniu stwierdzono również, że wszelkie przypadki molestowania nieletnich i przemocy seksualnej wymagają podejścia “przez pryzmat praw człowieka”, w oparciu o “najlepszy interes dziecka”. Nadal pozostaje jednak niejasne czy opisana w Pilnej Akcji dziewczyna została objęta jakąkolwiek formą ochrony.

W lutym 2013 sąd dla nieletnich na Malediwach uznał piętnastoletnią ofiarę gwałtu za winną “cudzołóstwa”. Została skazana na osiem miesięcy aresztu domowego oraz sto uderzeń batem. Zgodnie z miejscowym prawem kara chłosty może zostać wykonana dopiero, gdy skazana ukończy 18 lat, jednak w szczególnych przypadkach wyrok może być wykonany wcześniej.

Dziewczyna została pierwotnie aresztowana w związku z odkryciem koło jej domu na wyspie Feydhoo w lipcu 2012 pochowanego ciała jej noworodka. Władze ustaliły, że została zgwałcona przez ojczyma, oskarżonego o molestowanie seksualne nieletniej, zabójstwo noworodka oraz szereg innych przestępstw. Jej matka została oskarżona o morderstwo oraz zatajenie przestępstwa. W trakcie śledztwa władze natrafiły jednak na dowody “cudzołóstwa”, jakiego dziewczyna miała dopuścić się w osobnym incydencie. Biuro Prokuratora Generalnego 25 listopada 2012 wysunęło przeciwko niej oskarżenie o “cudzołóstwo”. Została uznana za winną i 25 lutego 2013 skazana na areszt domowy i chłostę. Chociaż oskarżonej przysługuje prawo odwołania się od wyroku, nie jest obecnie jasne czy z niego skorzysta.

Zgodnie z międzynarodowym prawem praw człowieka “cudzołóstwo” nie jest przestępstwem. Również kara chłosty narusza zakaz tortur i innych form okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Istnienie w prawie Malediwów przestępstwa “cudzołóstwa” oraz kary chłosty stanowi naruszenie zobowiązań Malediwów na mocy prawa międzynarodowego.

Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku angielskim lub własnym, wzywających władze Malediwów do:

n  Niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia oskarżonej, w tym w szczególności zniesienia aresztu domowego, oraz zapewnienia jej ochrony przed chłostą lub inną formą kary;

n  Rozpoczęcia procesu prawnego zmierzającego do odrzucenia wyroku skazującego za “cudzołóstwo”;

n  Zapewnienia jej dostępu do odpowiednich form ochrony i wsparcia;

n  Odrzucenia chłosty jako formy kary oraz podjęcia działań w celu usunięcia z prawa Malediwów zapisów dopuszczających karę chłosty, jak również przepisów umożliwiających karanie za “cudzołóstwo”.

Przykładowy apel można pobrać u dołu strony.

APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO 11 KWIETNIA NA ADRES:

Prezydent Dr Mohamed Waheed

The President’s Office

Boduthakurufaanu Magu,

Male’ 20113

Republika Malediwów

Fax: (960) 332 5500

Email: www.presidencymaldives.gov.mv/Index.aspx (formularz on-line)

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/ Dear President

Minister Spraw Zagranicznych

His Excellency Dr. Abdul Samad Abdullah

Block number 77,

Henveiru, Boduthakurufaanu Magu

Fax: (960) 3323841

Email: [email protected]

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Dear Minister

Prokurator Generalny

Ahmed Muizzu

Prosecutor General’s Office,

Majeedhee Magu,

Male’ 20040,

Republika Malediwów

Fax: (960) 3000644

Email: [email protected]

Republika Malediwów nie posiada w Polsce placówki dyplomatycznej.

Najbliższe placówki dyplomatyczne Republiki Malediwów:

Honorowy Konsulat Generalny w RFN
Honorar Generalkonsulat der Republik Malediven
Honorar Generalkonsul Gottfried Mücke
Immanuel-Kant-Str. 16
D-61350 Bad Homburg
Republika Federalna Niemiec
Tel.: +49 (0)6172 ? 86 29 3
Fax: +49 (0)6172 ? 86 78 33
E-Mail: [email protected]

Stałe przedstawicielstwo Republiki Malediwów przy UE
Permanent Mission of the Maldives to the EU
Rond Point Schuman 11
1040 Brüssel
Belgia
Tel.: +32 2256 75 67
Fax: +32 2256 75 69
E-Mail: info(at)maldivesmission.eu

Stałe przedstawicielstwo Republiki Malediwów przy ONZ
Permanent Mission of the Maldives to the UN
Ms. Iruthisham Adam
Rue de Lausanne 45-47 (3. Stock)
1201 Genf
Szwajcaria
Tel.: +41 22 732 63 37
Fax: +41 22 732 63 39
E-Mail: info(at)maldivesmission.ch

INFORMACJE DODATKOWE

Z doniesień prasowych wynika, że w 2011 roku na Malediwach około 90% osób skazanych za “cudzołóstwo” stanowiły kobiety. W roku 2009 co najmniej 180 osób zostało poddanych karze chłosty za “cudzołóstwo”. Osiemnastoletnia kobieta, na której wykonano karę stu batów, straciła przytomność podczas wykonywania wyroku. Amnesty International otrzymuje z Malediwów wiarygodne doniesienia, świadczące o tym że władze w przeszłości oskarżały i skazywały za “cudzołóstwo” dziewczęta, z których część była ofiarami gwałtów i innych napaści seksualnych; wszystkie zostały ukarane chłostą.

Wysoka Komisarz Praw Człowieka ONZ wzywała władze Malediwów do zarzucenia stosowania chłosty, która “stanowi jedną z najbardziej nieludzkich i poniżających form przemocy wobec kobiet”. Zespół ONZ pracujący na Malediwach wyraził poważne obawy w tej kwestii. Po niedawnej wizycie w kraju Specjalny Wysłannik ONZ ds. niezawisłości sędziowskiej wezwał członków rządu do “zdecydowanego przywództwa w opracowaniu i przyjęciu kluczowych ustaw oraz zapewnienia ich zgodności z międzynarodowymi normami promocji i ochrony praw człowieka”.

Kancelaria Prezydenta deklaruje, że w opisanej piętnastolatce widzi ofiarę potrzebującą ze strony władz opieki, nie kary. Rzecznik Kancelarii przekazał mediom zapewnienie, że rozważane są obecnie zmiany w prawie. Zgodnie z art. 70 (a) Konstytucji Malediwów, władza ustawodawcza spoczywa w rękach Zgromadzenia ludowego, “Majlis”.

Władze Malediwów zobowiązane są również do zapewnienia “odpowiedniego wsparcia i ochrony” ofiarom gwałtów i innych napaści seksualnych, które może obejmować “rehabilitację, pomoc w opiece nad dzieckiem, pomoc w utrzymaniu, terapię, opiekę psychologiczną, leczenie, programy i narzędzia pomocy społecznej oraz struktury wsparcia oraz do podjęcia wszelkich innych działań w celu zapewnienia im bezpieczeństwa oraz rehabilitacji fizycznej i psychicznej”. Nie ma informacji o ewentualnym objęciu opisanej powyżej piętnastolatki jakąkolwiek formą wsparcia. Co więcej, normy międzynarodowe zalecają, aby państwa uznały większą zdolność nastolatków do wyrażania własnej seksualności. Dzieci podejmujące z własnej woli aktywność seksualną lub stające się ofiarami przemocy seksualnej nie mogą być winne przestępstwa ani karane, niezależnie od ich wieku.

Aby wziąć udział w tej i podobnych kampaniach, wstąp do sieci PILNYCH AKCJI: https://amnesty.org.pl/index.php?id=91