PILNA AKCJA: Pierwszy w tym roku wyrok śmierci na Białorusi.

Siarhei Ivanou, lat 21, skazany został 18 marca przez sąd rejonowy w Homlu za zabójstwo 19-letniej kobiety w sierpniu 2013. Sąd uznał go winnym “zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem”, “chuligaństwa z użyciem przemocy”, włamania oraz kradzieży. W opinii komisji śledczej Siarhei Ivanou był pod wpływem alkoholu i środków psychotropowych gdy dopuścił się brutalnego pobicia i gwałtu na młodej kobiecie, która zmarła następnie wskutek odniesionych obrażeń. Siarhei Ivanou został również uznany winnym kradzieży jej rzeczy osobistych.
Proces odbywał się przy drzwiach zamkniętych a oskarżonego reprezentował obrońca z urzędu. Skazanemu przysługuje prawo do odwołania.
Białoruś jest ostatnim krajem europejskim gdzie nadal stosowana jest kara śmierci.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku białoruskim, rosyjskim lub własnym:
– Wzywających Prezydenta Łukaszenkę do wstrzymania planowanych egzekucji oraz zamiany wyroku śmierci wydanego na Siarheia Ivanou oraz innych skazanych na śmierć na Białorusi;
– Wzywających Prezydenta Łukaszenkę do niezwłocznego wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci z możliwością jej całkowitego zniesienia;
– Wzywających go do zapewnienia, że publikowane będą aktualne informacje o stosowaniu kary śmierci na Białorusi a rodziny i adwokaci skazanych otrzymają dostęp do skazanych oraz do informacji o ich sprawach.
Apele prosimy wysyłać do dnia 4 maja 2015 na adres:
Prezydent
Alyaksandr Lukashenka
Vul. Karla Marksa 38
220016
Minsk, Belarus
Fax: +375 17 226 06 10
+375 17 222 38 72
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie / Dear President Lukashenka
Prokurator Generalny
Alyaksandr Kaniuk
Vul. Internatsianalnaya 22
220050
Minsk, Belarus
Fax: +375 17 226 42 52 (należy poprosić o faks)
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze / Dear Prosecutor General
Z kopią na adres:
Ambasada Republiki Białorusi w Polsce
ul. Wiertnicza 58
02-952 Warszawa
faks: (22) 742 0980
email: [email protected]
Informacje DODATKOWE
Na Białorusi wyroki śmierci są często wydawane na podstawie nieuczciwych procesów, w oparciu o wymuszone przyznanie się do winy. Egzekucje wykonywane są w ścisłej tajemnicy, bez wcześniejszego powiadomienia samych skazanych, ich rodzin i przedstawicieli sądowych. Władze nie przekazują krewnym ciał skazanych ani informacji o miejscu ich pochówku. Egzekucje wykonywane są pomimo wniosków Komisji Praw Człowieka ONZ o odstąpienie od ich wykonywania. Komisja Praw Człowieka wraz z szeregiem innych organizacji wskazuje na fakt, że kara śmierci na Białorusi wykonywana jest z pogwałceniem praw człowieka skazanych oraz ich rodzin.
Ponadto, nie publikując kompletnych danych na temat kary śmierci, obejmujących liczbę wydanych wyroków i wykonanych egzekucji władze uniemożliwiają debatę publiczną w tym zakresie oraz ewentualne działania w kierunku odstąpienia od tej formy kary. Odebranie ludzkiego życia przez władze państwa jest jednym z najbardziej okrutnych działań, jakich państwo może dokonać. Z tego względu jest szczególnie istotne, aby tak surowa kara mogła być poddana publicznej analizie i debacie.
Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci we wszystkich przypadkach, bez względu na okoliczności. Jest ona pogwałceniem prawa do życia, ujętego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Stanowi najbardziej okrutną, nieludzką i poniżającą formę kary.
Zachęcamy również do podpisywania petycji Wypisz Karę Śmierci z Białorusi: amnesty.org.pl/index.php