PILNA AKCJA: SOMALIJSCY UCHODŹCY PRZERYWAJĄ STRAJK GŁODOWY

Grupa uchodźców z Somalii i Erytrei została zatrzymana w ośrodku dla migrantów w miejscowości Żurawniki na Wołyniu, na zachodzie Ukrainy. Apele Amnesty International, Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców oraz Human Rights Watch dotyczące doniesień o pobiciu i poniżającym traktowaniu w ośrodku, skłonił przedstawicieli Prezydenckiej Komisji Przeciwdziałania Torturom do odwiedzenia ośrodka i spotkania się z umieszczonymi tam cudzoziemcami. Zapewniono, że służby migracyjne Ukrainy ponownie otworzą swój odział na Wołyniu, gdzie będą przyjmowane wnioski o nadanie statusu uchodźcy. Jednak, nie zostały one nadal zrealizowane. Jednocześnie, brak jest dalszych doniesień o tym aby przetrzymywanych uchodźców traktowano w sposób poniżający.
Podstawą do zatrzymania cudzoziemców było postanowienie o zastosowaniu aresztu na okres do jednego roku w celu wykonania decyzji o wydaleniu. Jednak z dotychczasowej praktyki wynika, że Ukraina nie wydala obywateli Somalii czy Erytrei do ich krajów pochodzenia. Pomimo tego, osoby te zatrzymano i umieszczono w ośrodku zamkniętym. Jednak, jeżeli deportacja nie może zostać wykonana, zatrzymanie cudzoziemca jest bezzasadne. Dlatego, umieszczenie tej grupy w ośrodku zamkniętym miało arbitralny i bezprawny charakter. Cudzoziemcy donoszą o przypadkach bicia i poniżającego traktowania przez personel ośrodka; niektórych z nich umieszczano na wiele dni w izolatkach, bez posłania; otrzymywali również anonimowe wiadomości i telefony z groźbami śmierci i rasistowskimi obelgami.
Prosimy o pilne pisanie apeli w językach ukraińskim, rosyjskim lub polskim:

  • Domagając się od władz Ukrainy gwarancji bezstronnego rozpatrzenia wniosków o nadanie statusu uchodźcy, zgodnie ze standardami prawa międzynarodowego;
  • Przypominając o konieczności przeprowadzenia bezzwłocznego dochodzenia w sprawie pobić, gróźb i poniżającego traktowania zatrzymanych;
  • Wzywając do natychmiastowego uwolnienia  somalijskich i erytrejskich uchodźców, przypominając że jako sygnatariusz Konwencji o statusie uchodźców Ukraina nie może odsyłać nikogo do kraju, w którym mogą być naruszone  jego prawa podstawowe.

Prosimy o wysyłanie apeli przed 4 kwietnia na adres:
Prokurator generalny
Vikror Pshonka
vul. Riznitska 13/15
01601 Kijów
Ukraina
Fax: +380 44 280 2851
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
Szef państwowej służb migracyjnej na Ukrainie
Mykola Kovalchuk
vul. Akademika Bogomoltsa 10
01024 Kijów
Ukraina
Fax: +380 44 254 78 81
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Mykola Kovalchuk
Wraz z kopią do:
Minister Spraw Wewnętrznych
Vitaly Zakharchenko
vul. Akademika Bogomoltsa 10
01024 Kijów
Ukraina
Fax: +380 44 256 16 33
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze
Prosimy też o wysyłanie apeli na adres przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w Twoim kraju:
Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasador Ukrainy w RP
Markijan Malskyj
Al. Szucha 7
00-580 Warszawa
Fax: +48 (22) 629-81-03
E-mail: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ambasadorze
W razie wysyłania apeli po wskazanej dacie prosimy o kontakt z sekcją lokalną.
INFORMACJE DODATKOWE
W ośrodku dla migrantów w Żurawnikach przebywa obecnie około 60 uchodźców z Somalii oraz 6 z Erytrei, w tym około 20 dzieci, z których część przebywa bez opiekuna prawnego. Somalijczycy zostali zatrzymani w różnych częściach Ukrainy około 23 grudnia 2011, natomiast Erytrejczycy miesiąc wcześniej.
Cudzoziemcy umieszczani są w ośrodkach zamkniętych na rok. Na Ukrainie działają dwa takie ośrodki, prowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jeden położony na północy przy granicy z Białorusią i Rosją, w miejscowości Rozsudov, niedaleko Czernihowa, a drugi w miejscowości Żurawniki w obwodzie wołyńskim, blisko granicy z Polską. Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych ośrodki dla migrantów przeznaczone są do tymczasowego umieszczania cudzoziemców, przebywających na Ukrainie bez uregulowanego statusu prawnego i oczekujących na wykonanie decyzji o wydaleniu. W praktyce migranci przytrzymywani są tam przez rok, po czym są albo deportowani do kraju pochodzenia, albo zwalniani. Ukraina, jako strona Konwencji o statusie uchodźców, Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie może odsyłać żadnej osoby do kraju w którym grożą jej  tortury lub inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie.