PILNA AKCJA: Wietnamski przedsiębiorca torturowany i skazany za wpisy na blogu

Tran Huynh Duy Thuc był założycielem i dyrektorem generalnym dobrze prosperującej firmy informatycznej “One Connection Company” – znajdującej się w mieście Ho Chi Minh w Wietnamie. Był także założycielem innej firmy informatycznej – EIS. Dla lepszego zrozumienia problemów gospodarczych w Wietnamie, zbierał również informacje polityczne i społeczne dotyczące jego kraju. Tran Huynh Duy Thuc wraz z innym czołowym działaczem i wieloletnim przyjacielem – Le Thang Long – założyli “Chan research group”, grupę, której głównym celem były badania społeczno-polityczne. Władze wietnamskie uznały ją za grupę “reakcyjną”. W 2006 roku napisał do prezydenta, premiera oraz do szefa rządzącej Komunistycznej Partii Wietnamu o zagrożeniach i szansach, a także o tym, jak jego zdaniem można zreformować kraj tak, aby Wietnam wkroczył na lepszą drogę rozwoju.
Po tym jak nie otrzymał żadnej odpowiedzi na swoje listy, Tran Huynh Duy Thuc zaczął dzielić się swoją wiedzą i opiniami z szerszym gronem odbiorców na blogu. Pisząc pod pseudonimem Tran Dong Chan, zamieszczał swoje listy i badania, a także analizę rozmaitych kwestii politycznych i gospodarczych. Zamieszczał również zakulisowe sprawy, ujawniające polityczne motywacje głównych przywódców, sprzeczne interesy wśród różnego rodzaju grup i proces kształtowania polityki, na który wpływ ma jedynie niewielka liczba osób, mających dostęp do władzy, pieniędzy i wpływów.
W 2008 roku Tran Huynh Duy Thuc, Le Thang Long oraz Le Cong Dinh – znany prawnik i obrońca praw człowieka, wspólnie napisali swoje największe dzieło, które zatytułowali Ścieżka Wietnamu. Jest to ocena obecnej sytuacji w Wietnamie wraz z kompleksowym zbiorem zaleceń dotyczących reformy rządu. Uwagę skupiono na pięciu tematach: gospodarce, edukacji, reformie administracji i sektora prawnego, a przede wszystkim na poszanowaniu praw człowieka.
Tran Huynh Duy Thuc został aresztowany 24 maja 2009 roku, kiedy opracowanie “The Path of Vietnam” nie zostało jeszcze skończone. Następnie aresztowano także jego przyjaciół – Le Thang Long i Le Cong Dinh.
Tran Huynh Duy Thuc początkowo został posądzony o “kradzież linii telefonicznych”, a następnie, na mocy art. 88 kodeksu karnego, oskarżony o “prowadzenie propagandy przeciwko władzy”. Jednak później został oskarżony na mocy art. 79 wietnamskiego kodeksu karnego o “próbę obalenia władzy ludowej”, po tym jak utworzył “Chan research group”, a także na podstawie jego powiązań z tak zwanymi jednostkami reakcyjnymi za granicą.
20 stycznia 2010 roku Tran Huynh Duy Thuc oraz trzy inne osoby zostali osądzeni przed sądem ludowym w Ho Chi Minh. W sierpniu 2009 roku jeden z rządowych kanałów telewizyjnych wyemitował nagranie, w którym Tran Huynh Duy Thuc przyznał się do winy i prosił o ułaskawienie. Jednak na rozprawie zeznał, że podczas zatrzymania był torturowany, zaprzeczył też wszystkim oskarżeniom prokuratora. Według świadków, sędziowie przed ogłoszeniem wyroku obradowali zaledwie 15 minut, natomiast samo przeczytanie wyroku zajęło 45 minut, co może świadczyć o tym, że został on ustalony jeszcze przed przesłuchaniem. Pomimo apelacji, 11 maja 2010 roku sąd podtrzymał wyrok 16 lat pozbawienia wolności oraz 5 lat aresztu domowego dla Tran Huynh Duy Thuc.
W sierpniu 2012 roku Grupa Robocza ds. Bezprawnych Zatrzymań przy ONZ przyjęła Opinię Nr 27/2012 w sprawie Tran Huynh Duy Thuc i trzech współoskarżonych mężczyzn. Po zbadaniu sprawy Grupa Robocza stwierdziła, że ich zatrzymanie było nieuzasadnione i zwróciła się do rządu Wietnamu, aby ten podjął działania mające na celu zaradzenie tej sytuacji zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. Grupa Robocza domagała się ponadto od rządu uwolnienia Tran Huynh Duy Thuc i pozostałych oskarżonych, a także zadośćuczynienia. Le Cong Dinh i Le Thang Long zostali już uwolnieni, natomiast Nguyen Tien Trung odsiaduje wyrok siedmiu lat pozbawienia wolności (jego sprawa została uwzględniona osobno).
Na początku lipca 2013 roku Tran Huynh Duy Thuc oraz czterej inni więźniowie zostali przeniesieni do więzienia Xuan Mom w prowincji Ba Ria – Vung Tau. Nie wiadomo dlaczego został przeniesiony, a jego rodzina dowiedziała się o tym, dopiero kiedy poszła odwiedzić go w areszcie, gdzie wcześniej był przetrzymywany. Obecnie przebywa sam w celi, znajdującej się w części więzienia wydzielonej dla więźniów politycznych. W maju 2013 roku Tran Huynh Duy Thuc był przetrzymywany przez 10 dni w więziennej izolatce, w małej, ciemnej i brudnej celi.
Prosimy o pisanie apeli:

  • Wyrażających zaniepokojenie surowym wyrokiem nałożonym na Tran Huynh Duy Thuca za pokojowe wyrażanie przez niego poglądów;
  • Wzywających do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Tran Huynh Duy Thuca, jako więźnia sumienia, uwiezionego wyłącznie za pokojowe korzystanie z wolności słowa i zrzeszania się;
  • Wzywających do zapewnienia, ze podczas zatrzymania Tran Huynh Duy Thuc traktowany jest zgodnie ze standardami międzynarodowymi, umożliwieniu jego rodzinie stałego i regularnego dostępu oraz zapewnieniu odpowiedniej opieki medycznej;
  • Wzywających władze do zakończenia nękania i wiezienia pokojowych rzeczników politycznych, społecznych i ekonomicznych zmian;
  • Wzywających władze do zmiany bądź uchylenia krajowych przepisów bezpieczeństwa w taki sposób, by przestały być wykorzystywane w sposób arbitralny – do tłumienia uzasadnionego i pokojowego sprzeciwu, debaty, opozycji i wolności słowa i zrzeszania się;
  • Wzywających władze do przestrzegania zobowiązań jako państwa strony Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, a także innych międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka.

Prosimy kierować apele do:

President Truong Tan Sang
Office of the President
Ba Dinh District
Ha Noi
Viet Nam
Fax +84 4 3733 5256
Pozdrowienie Wasza Ekscelencjo/Your Excellency
Prime Minister Nguyen Tan Dung
Government Office
1 Hoang Hoa Tham Street
Ba Dinh District, Ha Noi, Viet Nam
http: //www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/contact
Fax +84 80 44130/ +84 80 44940
[email protected]
Pozdrowienie Wasza Ekscelencjo/Your Excellency
Minister of Public Security Gen Tran Dai Quang
Ministry of Public Security
44 Yet Kieu Street
Hoan Kiem District, Ha Noi, Viet Nam
http: //www.mps.gov.vn/web/guest/contact_english
Fax +844 3942 0223
Pozdrowienie Wasza Ekscelencjo/Your Excellency
Minister of Foreign Affairs Pham Binh Minh
Ministry of Foreign Affairs
1 Ton That Dam Street
Ba Dinh District, Ha Noi, Viet Nam
Fax +844 3823 1872
[email protected]
Pozdrowienie Wasza Ekscelencjo/Your Excellency
Ambasada Socjalistycznej Ambasady Wietnamu
ul. Resorowa 36
02-956 Warszawa
Pozdrowienie Wasza Ekscelencjo
Można tez pisać listy solidarności:

Tran Huynh Duy Thuc
K3 Trai giam Xuyen Moc
Tinh Ba Ria, Vung Tau
Viet Nam
oraz do ojca Tran Huynh Duy Thuca:

Tran Van Huynh
439F8 Phan Van Tri street, Ward 5
Go Vap district
TP Ho Chi Minh
Informacja uzupełniająca

Tran Hugh Duy Thuc popiera reformy gospodarcze, jest on zaniepokojony niestabilnościami, które mogą wynikać z kontynuacji polityki krótkoterminowej, która jest korzystna jedynie dla niewielu, włączając instytucje i inwestorów międzynarodowych, a nie tak jak powinna – dla dużej liczby osób oraz inwestorów prywatnych.
Ponadto jego świadomość społecznej i politycznej sytuacji Wietnamu skłoniła go również, aby domagać się lepszych rządów, w tym promowania oświaty, demokracji, pojednania i przejrzystości oraz poszanowania praw człowieka.
Rząd Wietnamu nie toleruje osób krytykujących jego politykę i praktyki. Wolność słowa jest ograniczona, nie ma też niezależnych organizacji, czy organizacji pozarządowych; wszystkie tego typu grupy muszą być zarejestrowane w ramach Wietnamskiego Frontu Ojczyźnianego i są skutecznie kontrolowane przez państwo. Przykładem jest rozwiązanie we wrześniu 2009 roku Instytutu Studiów ds. Rozwoju, po wprowadzeniu Decyzji 97/2009/QD-tTG, która zakazała członkom Instytutu omawiania swoich badań otwarcie, a co za tym idzie, ograniczyła ich działalność.
To była jedyna grupa niezależnych ekspertów w Wietnamie, ustanowiona w 2004 roku. W jej skład wchodzili wybitni ekonomiści i naukowcy. Ze względu na silnie kontrolowane przez państwo media, wyrażanie opinii za pośrednictwem kanałów informacyjnych takich jak blogi, czy pisanie petycji dotyczących Komunistycznej Partii Wietnamu, rządu lub jego liderów jest niezwykle ryzykowne.
Żeby uciszyć krytyków rządu i aktywistów, władze powszechnie powołują się na niejasno sformułowane przepisy rozdziału dotyczącego obrony narodowej wietnamskiego kodeksu karnego z 1999 roku. Dziesiątki dysydentów zostało pozbawionych wolności po procesach, które odbyły się niezgodnie z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu.
Jako państwo będące członkiem Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych Wietnam ma obowiązek chronić prawo do wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń. Rządowi wyraźnie nie udaje się wywiązać z obowiązków, wynikających z prawa międzynarodowego.