Pismo Amnesty w sprawie projektu przyjęcia przez Polskę rodzin chrześcijan z Syrii

W piśmie Draginja Nadażdin przypomniała o międzynarodowych standardach w zakresie kryteriów identyfikowania osób pilnie potrzebujących przesiedlenia, stosowanych przez UNHCR, według których  powinno się dawać priorytet kolejno grupom takim jak dzieci i kobiety narażone na ryzyko (np. samotne kobiety z dziećmi), osoby małoletnie bez opieki, ofiary tortur lub przemocy (w tym przemocy seksualnej), osoby wymagające opieki medycznej, a w następnej kolejności osoby narażone na niebezpieczeństwo z powodu cech takich jak orientacja seksualna czy przynależność do mniejszości etnicznych i religijnych.
Dyrektorka AI Polska wezwała również polski rząd do niekwestionowania propozycji Komisji Europejskiej przedstawionych w Europejskiej Agendzie Migracyjnego, które zakładają m.in. rozszerzenie operacji ratowniczych na Morzu Śródziemnym, relokację uchodźców wewnątrz UE zgodnie z zasadą solidarności między państwami członkowskimi i wspólny europejski program przesiedleń uchodźców z krajów ościennych Syrii.