Akcja solidarności Amnesty Polska ze społeczeństwem obywatelskim na Węgrzech, 12 maj, Warszawa. Fot. Grzegorz Żukowski.

Polityka Węgier, podważająca podstawowe wolności i prawa, została odrzucona przez Parlament Europejski

W reakcji na decyzję Parlamentu Europejskiego o uruchomieniu wobec Węgier artykułu 7 unijnego traktatu, Berber Biala-Hettinga, ekspertka Amnesty International ds. praw człowieka w UE, powiedziała:

“W dzisiejszym historycznym głosowaniu Parlament Europejski słusznie stanął w obronie społeczeństwa węgierskiego i Unii Europejskiej. Pokazał, że prawa człowieka, praworządność i wartości demokratyczne nie podlegają negocjacjom”.

“Zdecydowana większość posłanek i posłów do PE odrzuciła i potępiła dzisiaj uwsteczniającą politykę węgierskiego rządu, za sprawą której Węgry zbaczają z drogi wspólnych unijnych wartości. Węgry zdecydowanie należą do Unii Europejskiej, ale na ksenofobię i brak szacunku dla podstawowych wolności i praw nie ma w Unii miejsca” – dodała Berber Biala-Hettinga.

“Dzisiaj europejskie parlamentarzystki i parlamentarzyści walczyli o to, co słuszne. Europejskie państwa członkowskie muszą teraz pójść w ich ślady i podjąć pilne działania, zanim Węgry osuną się w stronę arbitralnych rządów poza punkt, z którego nie ma już powrotu”.


Tło
Dziś posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosowali za poparciem wniosku o wszczęcie postępowania na mocy art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w odpowiedzi na obawy dotyczące alarmującego kroku wstecz tego kraju w zakresie praw podstawowych i praworządności.
Artykuł 7 TUE umożliwia UE promowanie i ochronę podstawowych zasad, takich jak praworządność i poszanowanie podstawowych praw i wolności.
Jeżeli Rada Europejska jednogłośnie uzna rząd Węgier za “poważnie i trwale naruszający” zasady podstawowe UE, postępowanie prowadzone w trybie art. 7 może ostatecznie doprowadzić do sankcji, takich jak zawieszenie węgierskich praw głosu w Radzie. Niezliczone organizacje, w tym Komisja Europejska, organy ONZ i Rada Europy, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech i w innych częściach UE wielokrotnie zwracały uwagę na fakt, że na Węgrzech nie udało się utrzymać w ostatnich latach podstawowych praw i praworządności
Amnesty International, Węgierski Komitet Helsiński i Węgierska Unia Wolności Obywatelskich zwracały uwagę na alarmujące wydarzenia od czasu ponownego zwycięstwa wyborczego partii rządzącej Fidesz w wyborach w kwietniu 2018 r.
Raport, nad którym posłowie do PE zagłosowali 12 września, wymienił liczne powody poważnego zaniepokojenia sytuacją na Węgrzech. Obejmowały one kwestie związane z funkcjonowaniem systemu konstytucyjnego kraju, niezawisłości sądownictwa, wolności słowa i wolności zrzeszania się, a także prawo do równego traktowania, prawa osób należących do mniejszości, w tym Romów i Żydów, oraz podstawowe prawa migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców oraz wiele innych.

Fot. © Grzegorz Żukowski/Amnesty International