Zdjęcie ze spotu kampanii. Kobieta siedzi na krześle, skrywając twarz.

Polska: Definicja gwałtu oparta na zgodzie to kluczowy krok w pożądanym kierunku, jednak nie chroni najbardziej narażonych osób 

Amnesty International z zadowoleniem przyjmuje obecną reformę polskiego kodeksu karnego wprowadzającą nową definicję zgwałcenia. Dotychczasowe przepisy nie uznawały braku zgody jako wyraźnego czynnika pozwalającego na ustalenie, czy doszło do przestępstwa przemocy seksualnej.   

„Uchwalony przez Sejm, a obecnie dyskutowany w Senacie, przepis wprowadza brak zgody do definicji zgwałcenia, wpisując się tym samym w założenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” – mówi Miko Czerwiński, kierownik zespołu kampanii w Amnesty International Polska.  

„Jednak reforma nie podejmuje innej istotnej niesprawiedliwości obecnego kodeksu karnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, napaść seksualna na osobę z niepełnosprawnością intelektualną lub chorobą psychiczną jest karana w innym, łagodniejszym wymiarze niż napaść na osobę nie dotkniętą taką niepełnosprawnością lub chorobą”.  

„Regulacja ta wpisuje się w trend trudnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce i systemowego lekceważenia ich praw. Uważamy, że takie zróżnicowanie jest sprzeczne z zasadą równości i godności ludzkiej przynależną każdemu człowiekowi. Przestępstwo zgwałcenia popełnione na osobach z niepełnosprawnościami i chorobami psychicznymi jest tak samo brutalnym i bolesnym czynem, który zasługuje na równą ochronę prawną”.  

Prawo karne pełni również funkcję komunikacyjną – informuje ogół społeczeństwa o naganności przestępstw i rozróżnia ich wagę w oparciu o surowość kar związanych z każdym z nich. Obecne prawo karne komunikuje opinii publicznej, że napaść seksualna na osobę z niepełnosprawnością jest mniej naganna.    

W związku z powyższym Amnesty International wzywa senatorów do zaproponowania odpowiednich poprawek usuwających art. 198 z kodeksu karnego i zapewniających równą ochronę ofiarom z niepełnosprawnościami i chorobami psychicznymi.

Masz na to wpływ!

Podpisz apel o zmianę definicji zgwałcenia w polskim prawie.