Polska pod lupą Rady Praw Człowieka ONZ (Informacja prasowa)

– Powszechny Przegląd Okresowy to ważny mechanizm, którego celem jest poprawa stanu przestrzegania praw człowieka we wszystkich krajach na świecie – podkreśla Dragnija Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska. – Ważnym elementem tego mechanizmu jest to, że dotyczy on każdego kraju z osobna i każde traktuje w sposób równy. Przegląd dotyka całego spektrum praw człowieka i przeprowadzany jest przez rządy innych państw.
W Polsce nadal wyjaśnienia wymaga kwestia nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA. Śledztwo w tej sprawie jest kluczowym sprawdzianem dla Polski jako państwa prawa. Niepokoi, w szczególności w kontekście zbliżającego się EURO 2012, skala rasizmu i dyskryminacji, które nie są wcale w Polsce marginalnymi zjawiskami. Amnesty International przypomina również o problematyce przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Polska nie podjęła jeszcze wystarczających kroków w celu eliminacji tych problemów, m.in. poprzez podpisanie i ratyfikację Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Na potrzeby Przeglądu Amnesty International przedstawiła ocenę obecnej sytuacji przestrzegania praw człowieka w Polsce.
Rekomendacje Amnesty International dotyczą:
–    przejrzystości śledztwa w sprawie udziału Polski w amerykańskim programie nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA oraz konieczności postawienia przed sądem każdej osoby, która popełniła przestępstwo w świetle prawa międzynarodowego;
–    tzw. ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji;
–    rasizmu i ksenofobii;
–    przeludnienia w więzieniach oraz poprawy warunków osób poddanych detencji;
–    ograniczenia nadużycia siły przez funkcjonariuszy porządku publicznego;
–    zagwarantowania kobietom praw reprodukcyjnych.
“Powszechny Przegląd Okresowy to okazja, aby przypomnieć Polsce o jej zobowiązaniach w powyższych kwestiach. Żadne pytanie zadane przez jakiekolwiek państwo podczas sesji Rady Praw Człowieka nie może pozostać bez odpowiedzi. Liczmy zatem na to, że stronie polskiej zadane zostaną pytania o te najważniejsze kwestie, a ta udzieli pełnej i wyczerpującej odpowiedzi na każde z nich” podsumowuje Draginja Nadaždin.
Dodatkowe materiały:
Informacje do Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka Amnesty International
Powołanie Rady Praw Człowieka przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
Więcej na stronie Amnesty International