Polska: Projekt zmiany ustawy dot. zapewnienia ochrony przed przemocą zmierza w dobrym kierunku, ale jest niewystarczający.

W przygotowanym projekcie zaproponowano niewystarczające rozwiązania w tym zakresie. Projekt, stosując konsekwentnie sformułowanie o „zakazie zbliżania się do mieszkania i jego najbliższego otoczenia” powoduje, że osoba doświadczająca lub zagrożona przemocą pozostanie chroniona jedynie w ramach swojego miejsca zamieszkiwania i okolicy. Przy zastosowaniu takiego brzmienia przepisu, osoby doświadczające przemocy nie są chronione przed przemocą która może nastąpić w przestrzeni publicznej albo np. w okolicy miejsca pracy. Tymczasem bezpieczeństwo osób doświadczających przemocy ma priorytetowe znaczenie, ponieważ przemoc zagraża ich życiu i zdrowiu. Zapewnienie bezpieczeństwa powinno być podstawowym celem każdej interwencji legislacyjnej.

W związku z tym Amnesty International sugeruje rozszerzenie wprowadzanego przepisu o zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną zgodnie z rekomendacjami zawartymi w naszej analizie z 2018 roku „Polska wolna od przemocy wobec kobiet”.