Jak działają Stowarzyszenia – poznaj swoje prawa i obowiązki jako członek lub członkini Amnesty International.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową. Oznacza to, że nie jest ono jednostką ani organem administracji publicznej, a jego działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Czym jest Stowarzyszenie? Charakterystyka

Stowarzyszenia cechują cztery główne własności:

 • dobrowolność, czyli swoboda tworzenia, przystępowania i występowania ze stowarzyszenia – każda osoba samodzielnie decyduje czy chce należeć do danego stowarzyszenia,
 • samorządność, czyli autonomia celów stowarzyszenia oraz jego struktury organizacyjnej i zasad działania, a także niezależność organizacji od podmiotów zewnętrznych,
 • trwałość, czyli istnienie stowarzyszenia niezależnie od liczby i składu jego członków, a także trwały charakter wyznaczonych przez niego celów,
 • niezarobkowy cel, czyli działanie o charakterze charytatywnym – celem stowarzyszenia nie może być uzyskiwanie korzyści majątkowych.

Podstawą każdego stowarzyszenia są ludzie, których łączy wspólny cel lub zainteresowania. To właśnie członkowie i członkinie sprawują najwyższą władzę w organizacji.

Członkostwo w Amnesty International

Członkowie Stowarzyszenia Amnesty International dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

Członkami honorowymi Amnesty International mogą zostać osoby wybitnie zasłużone dla ochrony praw człowieka lub działalności i rozwoju Stowarzyszenia.

Członkami zwyczajnymi mogą natomiast zostać osoby, które:

 1. złożą deklarację z wnioskiem o przyjęcie;
 2. akceptują cele i metody działania oraz Statut Stowarzyszenia;
 3. zobowiążą się do opłacania składek ustalonych przez Zarząd.

Składki członkowskie 2023

Roczna:
Ulgowa* – 30 zł
Normalna – 60 zł

Trzyletnia:
Ulgowa* – 65 zł
Normalna – 130zł

* Składka ulgowa dotyczy uczniów, studentów, emerytów i rencistów.
Składkę członkowską przedłużysz na naszej stronie: amnesty.org.pl/dolacz-do-nas/czlonkostwo-w-amnesty/#wypełnijformularzczłonkowski

Przyjmowanie nowych członkiń i członków należy do kompetencji Zarządu. W sytuacjach wyjątkowych Zarząd może zwolnić osobę wnioskującą o członkostwo zwyczajne z konieczności opłacania składki – z opłacania składek zwolnieni są nasi aktywiści i aktywistki, od 2022 roku także nauczyciele i nauczycielki prowadzący szkolne grupy praw człowieka oraz członkowie_inie honorowi_e.

Prawa i obowiązki członków_członkiń

Wszystkim pełnoletnim członkom i członkiniom zwyczajnym Amnesty International przysługuje:

 1. prawo do uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach;
 2. bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
 3. prawo do zabierania głosu we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia;
 4. prawo do zgłaszania wniosków w sprawie kierunków i form pracy Stowarzyszenia.

W szeregi Amnesty International mogą wstąpić także osoby niepełnoletnie. Osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą dołączyć do Stowarzyszenia bez wymogu uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego oraz korzystać z czynnego prawa wyborczego. Natomiast osoby poniżej 16 roku życia mogą to zrobić za zgodą rodzica lub opiekuna, ale nie przysługuje im wówczas bierne i czynne prawo wyborcze ani prawo do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia.

Do obowiązków członków i członkiń Amnesty International należy:

 1. przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. opłacenie składek członkowskich.

Wszystkich członków i członkinie zachęcamy do udziału w Walnych Zgromadzeniach oraz realizację celów Stowarzyszenia poprzez zaangażowanie w bieżącą działalność, akcje i inicjatywy podejmowane przez Amnesty International.

W jaki sposób możesz pomóc?

Tutaj znajdziesz listę naszych kampanii.

A tu więcej informacji o aktywiźmie w Amnesty International.