Protokół z posiedzenia zarządu 2 listopada 2003

Obecni:

Zarząd:

Amina Bassil,

Kinga Dąbrowska

Anna Dzierzgowska

Adam Pruss

Małgorzata Urbanik

Maciej Wieczorkowski

Komisja Rewizyjna: Beata Szcześniak i Michał Stela

Dyrektor Małgorzata Zdunek

 

1. Przyjęcie porządku obrad.

Zmieniono kolejność niektórych punktów porządku obrad. Nowo przyjęty porządek:

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Regulamin zarządu

3. Stanowisko AI w tak zwanych „sprawach spornych”

4. Raport o stanie członkostwa

5. Biuro

6. Aplikacja FiF.

7. Strategia komunikacji

8. Nowi koordynatorzy struktur pośrednich

9. Wstępna ewaluacja Walnego Zgromadzenia

10. Uchwały Walnego Zgromadzenia

11. Strategia dla Europy i Azji Centralnej

12. Ewentualne uznanie grupy krakowskiej

13. Propozycje adresów mailowych

14. Wyjazdy planowane

15. Sprawy różne.

 

 

2. Regulamin zarządu

Zarząd zapoznał się ze zmianami w Regulaminie Zarządu i jednogłośnie zaakceptował poprawiony regulamin (załącznik 1 / uchwała 1/XI/2003)

 

3. Stanowisko AI w tak zwanych „sprawach spornych”

Od pewnego czasu w różnych dyskusjach, prowadzonych na różnych forach, powracało kilka tematów i pojawiały się podobne wątpliwości i pytania. Niektóre z tych wątpliwości dotyczą kwestii, które w światowym ruchu AI zostały już rozstrzygnięte. Dlatego zarząd przygotował krótką wykładnię oficjalnego stanowiska AI w ważnych dla naszej sekcji sprawach. Szczegóły w tekście „Stanowisko AI w sprawach różnych” (załącznik 2)

 

4. Raport o stanie członkostwa

Uchwałę o przyjęciu czterdziestu jeden nowych członków zatwierdzono jednogłośnie (załącznik 3 / uchwała 2/XI/2003).

Obecnie mamy siedmiuset dziewięćdziesięciu pięciu członków (razem z nowoprzyjętymi), dziewięć grup uznanych i dwanaście inicjatywnych.

Powstały dwie nowe grupy inicjatywne: w Krakowie i w Olsztynie.

 

5. Biuro

Małgorzata Zdunek przedstawiła zarządowi system urlopów i dni wolnych.

Uzgodniono, że na szkolenie dotyczące Kampanii VaW (Budapeszt, 30 stycznia-1 luty 2004) pojadą Jacek Białas i Anna Góral.

Omawiano problemy wynikające z braków raportów grup. Zarząd przyjął do wiadomości, że dla Stowarzyszenia pracuje wolontariuszka, która zaoferowała się przejrzeć i uporządkować różne dokumenty – m.in. dotyczące sposobu uznawania grup, sposobu rejestracji grup inicjatywnych.

Odpowiadając na pytanie Małgorzata Zdunek wyjaśniła, że odpisuje się na wszystkie listy (z wyjątkiem tych, które są ewidentnie pisane przez osoby o zachwianej równowadze psychicznej).

 

6. Aplikacja FiF

Zarząd zapoznał się z przyjętą przez zarząd poprzedniej kadencji strategią fundraisingową (projekt DD), zaaprobował kroki podjęte już w celu realizacji tej strategii (złożenie aplikacji do FiF).

Jeśli nasza aplikacja zostanie przyjęta i otrzymamy pożyczkę, niezbędne będzie otwarcie nowego biura w Warszawie i zatrudnienie koordynatora do projektu DD.

 

7. Strategia komunikacji

Zarząd zapoznał się ze wstępnym projektem dotyczącym strategii komunikacji.

Istnieje propozycja przeprowadzenia na członkach AI badań PR-owskich. Koszt tych badań pokryłby grant od sekcji holenderskiej. Badania pozwoliłyby dobrze rozpoznać oczekiwania członków AI i usprawnić wewnętrzną komunikację w sekcji. Zarząd zadecydował, że zapozna się z ofertami badań, złożonymi przez różne firmy i zaopiniuje te oferty.

 

8. Nowi koordynatorzy struktur pośrednich

Nową koordynatorką zespołu do spraw Chin zostanie Dorota Kicińska.

Nową koordynatorką zespołu do spraw uchodźców zostanie Ania Żołędziowska.

Zarząd postanowił zwrócić się do obydwu nowych koordynatorek z prośbą, aby przedstawiły projekty działań zespołów – tj. przede wszystkim, aby opisały, w jaki sposób zamierzają realizować zadania, zapisane w planie operacyjnym 2004.

 

9. Wstępna ewaluacja Walnego Zgromadzenia

Zarząd zapoznał się ze wstępnymi wynikami ewaluacji Walnego Zgromadzenia, opracowanymi na podstawie trzynastu dotychczas przekazanych ankiet.

Ustalono, że czas zbierania ankiet zostanie przedłużony jeszcze o tydzień (do 8 listopada).

Na wniosek Maćka Wieczorkowskiego zarząd uznał, że warto na następne Walne przygotować warsztat-dyskusję, na temat, który w danym momencie będzie aktualny i ważny, tak, aby Walne było także okazją do poszerzonej refleksji i dyskusji na tematy merytoryczne (za wzór dla takiego warsztatu mogą posłużyć warsztaty o ISP prowadzone na Walnym w Poznaniu w 2002 roku).

 

10. Uchwały Walnego Zgromadzenia

W związku z pierwszą uchwałą Walnego Zgromadzenia, zarząd zadecydował, że należy zaczekać na wyniki badań PR i na podstawie wyników tych badań opracować projekt konsultacji.

W związku z drugą uchwałą ustalono, że po opracowaniu wszystkich ankiet, nadsyłanych do 8 listopada, wyniki zostaną udostępnione na stronie internal.

W związku z uchwałą trzecią zarząd ustalił, że w czerwcu zostanie zorganizowane spotkanie koordynatorów grup i struktur pośrednich, połączone ze szkoleniem dotyczącym planów operacyjnych. Spotkanie będzie miało charakter doradczy.

 

11. Strategia dla Europy i Azji Centralnej

Zarząd zapoznał się z przygotowanym przez Międzynarodowy Sekretariat wstępnym projektem strategii dla Europy i Azji Centralnej. Strategia sekcji polskiej mieści się w tym projekcie, tj. znalazły się w nim te punkty, które zawarte są w naszej strategii.

Zarząd przyjął uchwałę o zmianie składu komitetu do spraw międzynarodowych. W skład komitetu weszli: Amina Bassil, Anna Dzierzgowska, Adam Pruss i Małgorzata Zdunek. (załącznik 4 / uchwała 3/XI/2003).

 

12. Ewentualne uznanie grupy krakowskiej

Zarząd stosunkiem głosów 5 za, 1 wstrzymujący się, przegłosował zmianę artykułu 20 punkt b w regulaminie grup i struktur pośrednich. Czas potrzebny do uzyskanie statusu grupy uznanej został przedłużony do 12 miesięcy (załącznik 5 / uchwała 4/XI/2003).

Zarząd stosunkiem głosów 5 za, 1 wstrzymujący się, przegłosował, żeby odsunąć decyzję o uznaniu grupy krakowskiej do stycznia.

 

13. Propozycje adresów mailowych

Zarząd przyjął informację web-teamu dotyczącą zasad przyznawania amnestyjnych adresów mailowych.

 

14. Planowane wyjazdy:

8-12 listopada, Adam Pruss i Małgorzata Zdunek, Londyn – spotkanie dotyczące strategii ECA

29 listopada – 4 grudnia Małgorzata Zdunek, Amsterdam – Forum Dyrektorów;

Ostatni weekend stycznia 2004 – Anna Góral i Jacek Białas, Budapeszt, szkolenie w związku z kampanią VaW;

28 – 30 listopada – GRC, Czechy, szkolenie dla trenerów;

 

15. Sprawy różne

a.) Zarząd zapoznał się z mailem Witka Hebanowskiego dotyczącym propozycji uregulowania zasad obecności AI polska na manifestacjach. Zarząd uznał, że te zasady zostały jasno określone w tekście „Stanowisko AI” (patrz punkt 2 niniejszego protokołu).

 

b.) Zarząd zwraca się do organizatorów Maratonu Pisania Listów z prośbą, żeby wyłonili spośród siebie osobę odpowiedzialną za całość organizacji Maratonu, koordynatora, do którego będzie się można zwracać ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami.

Zarząd przypomina, że za wizerunek AI Polska w mediach odpowiedzialny jest rzecznik prasowy. Dlatego zarząd zwraca się z prośbą do organizatorów Maratonu, żeby ustalili z Mirellą Panek spójną politykę dotyczącą wydawania komunikatów prasowych związanych z Maratonem.

 

c.) Michał Stela i Małgorzata Urbanik zgłosili uwagi dotyczące pracy biura, w szczególności – problemów z ginącymi listami i błędnie zaadresowanymi wysyłkami.

 

d.) W związku z rozpoczętym przez Bogusława Stanisławskiego projektem dotyczącym kontaktów z Kościołami i związkami wyznaniowymi zarząd przyjął informacje o tym, że w grupie lubelskiej i w grupach krakowskich są osoby, zainteresowane kontynuowaniem tego projektu.

 

e.) Zarząd zadecydował, ze zapozna się z tekstem rezolucji dotyczącej edukacji, przygotowanym podczas konferencji w Willi Decjusza, podpisanym przez liczne organizacje pozarządowe i w drodze obiegowej podejmie decyzję o jego ewentualnym podpisaniu.

 

f.) Zarząd zapoznał się z propozycję włączenia się AI Polska w działania platformy organizacji zajmujących się problemami krajów trzeciego świata. W związku z tym, że cele i charakter tej platformy są na razie dość niejasne, zdecydowano nie przyłączać się do jej działań.

 

g.) Postanowiono, że przed następnym spotkaniem zarządu, które dobędzie się 13 grudnia, komitet do spraw międzynarodowych przetłumaczy dokument Going Full Spectrum i przygotuje propozycje uwag do tego dokumentu.

 

h.) Dyskutowano na temat udziału AI Polska w Koalicji EFS 2003 (Koalicja EFS jest koalicją różnych polskich organizacji, zajmujących się przygotowaniami do EFS, organizowaniem przewozu chętnych itp.).

Stanowisko Międzynarodowego Sekretariatu jest takie, że jeśli koalicja na rzecz EFS w jakimś kraju ma na celu zmobilizowanie młodzieży, wówczas udział AI w takiej koalicji jest ogólnie pożądany (patrz też stanowisko AI wobec EFS). Zarząd zastanawiał się jednak, w jaki sposób udział w polskiej koalicji EFS wpływa na wizerunek AI Polska.

Maciek Wieczorkowski wyjaśnił, że na udział AI Polska w polskim Komitecie EFS 2002 i później w Koalicji EFS 2003 wyraził zgodę zarząd poprzedniej kadencji. Wyjaśnił również, że Koalicja EFS 2003 przestaje istnieć 16 listopada (wraz z zakończeniem Forum w Paryżu), co automatycznie oznacza także, że kończy się nasz udział w tej koalicji. Zarząd zadecydował, że sprawę uczestnictwa w przyszłych koalicjach czy komitetach organizacyjnych EFS pozostawia otwartą – trzeba będzie powrócić do dyskusji nad tą kwestią, kiedy zaczną się tworzyć koalicje przed kolejnym Forum.

 

Termin następnego posiedzenia zarządu ustalono na 13-14 grudnia.

Protokołowała Anna Dzierzgowska

 

 

Tematy