Protokół z posiedzenie zarządu z dnia 29 maja 2004

Obecni:

Zarząd:

Piotr Choroś

Anna Dzierzgowska

Dorota Flak

Marcin Komosa

Adam Pruss

Małgorzata Urbanik

 

Dyrektor Małgorzata Zdunek

Goście:

Zuzanna Kulińska

Piotr Skrzypczak

 

1. Przyjęcie porządku obrad

Zarząd przyjął następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Raport o stanie członkostwa

3. Biuro

4. Definicja składki

5. REAP – najnowsze informacje

6. Bilans zysków i strat

7. Monitoring planu operacyjnego

8. Monitoring budżetu

9. Spotkanie doradcze z koordynatorami struktur pośrednich

10. DDC – update

11. WZ 2004

12 Relacje zarząd – KR

13. Wyjazdy planowane

14. Nasze polskie sprawy

15. Strategia komunikacji

16. Sprawy różne

 

2. Raport o stanie członkostwa

Zarząd jednogłośnie zatwierdził uchwałę o przyjęciu siedemdziesięciu czterech nowych członków oraz o zwolnieniu ze składek sześciu osób (uchwała nr 1/V/2004).

Obecnie mamy 594 członków, czternaście grup, w tym dziewięć grup uznanych i pięć inicjatywnych.

Osiem grup inicjatywnych uległo rozwiązaniu ze względu na zbyt małą liczbę członków.

W Lublinie powstała grupa inicjatywna, której koordynatorem jest Magdalena Szczęsna.

Małgorzata Urbanik przygotuje projekt uchwały, dotyczącej trybu i sposobu zwalniania ze składek członkowskich.

 

3. Biuro

Zarząd zapoznał się z informacjami na temat stanu nowego biura w Warszawie.

 

4. Definicja składki

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę o składkach członkowskich (uchwała nr 2/V/2004) o treści:

Zarząd Amnesty International ustala następujące warianty uiszczania składki członkowskiej:

1. Wysokość składki płatnej miesięcznie (płatna poleceniem zapłaty lub zleceniem stałym z karty kredytowej) wynosi 5 zł

2. Od roku 2005:

a)       składka roczna:

·         wynosi 50 zł

·         dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów wynosi 30 zł

w przypadku wstąpienia do Stowarzyszenia w drugiej połowie roku (po 1 lipca), składka wynosi 1/2 składki rocznej.

b)       Składka płatna z góry za 3 lata:

c)       składka łączna wynosi 130 zł

d)       składka łączna dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów – 65 zł

Osoby, które opłacą z góry składkę za 3 lata nie będą w tym okresie obejmowane podwyżkami składek.

 

5. REAP – najnowsze informacje

W czerwcu planowana jest ewaluacja projektu REAP: ankiety oraz badania focusowe. Raport z ewaluacji przedstawiony zostanie w lipcu.

Małgorzata Zdunek przekazała uwagę Arka Jarosińskiego, zdaniem którego jednym z problemów projektu jest motywowanie do pracy koordynatorów lokalnych.

Wciąż aktualne pozostają problemy dotyczące współpracy z harcerzami, o których mowa była już podczas poprzedniego spotkania zarządu.

Jeśli chodzi o dziennikarzy: nie mamy narzędzia, które pozwoliłoby nam monitorować ich pracę i ocenić, czy i w jaki sposób projekt REAP wpłynął na liczbę i jakość artykułów prasowych dotyczących praw człowieka.

 

6. Bilans zysków i strat

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę o przyjęciu rachunku zysków i strat (uchwała nr 3/V/2004) o treści:

Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje:

          rachunek zysków i strat za rok 2003

          bilans sporządzony na dzień 31.12.2003

          informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok 2003.

 

7. Monitoring planu operacyjnego

Raporty z działalności nadesłali koordynatorzy zespołów: ds. Rosji i Białorusi, ds. rdzennej ludności Ameryki Łacińskiej, ds. uchodźców, ds. kobiet, LGBT, GRC oraz Jacek Białas.

Wszystkie te zespoły wypełniły założenia planu operacyjnego.

Zespół do spraw Chin zmienił koordynatora; poprzednia koordynatorka zrezygnowała, nową została Agata Bąk.

Jeśli chodzi o zespół Pilnych Akcji, obowiązki koordynatora pełni nadal Arek Jarosiński.

Istnieje osoba, zainteresowana tematyką praw człowieka w Rumunii i na Bałkanach.

W dyskusji na temat istniejących i planowanych zespołów przypomniano, że najważniejszy (zgodnie z regulaminem struktur pośrednich) jest nie tyle zespół, ile osoba koordynująca. Taką osobę należy traktować przede wszystkim jak eksperta od danej dziedziny.

Zespoły ds. Turcji i ds. Afryki nie nadesłały żadnych raportów ze swojej działalności.

Zarząd postanowił, że do koordynatorów obydwu tych zespołów należy wysłać listy lub e-maile, prosząc o przedstawienie raportów najpóźniej do spotkania koordynatorów (12.06.04). Brak raportów będzie oznaczał, że zespół uległ rozwiązaniu.

 

8. Monitoring budżetu

Małgorzata Zdunek przedstawiła zarządowi raport dotyczący wykonania budżetu.

Wydatki budżetowe nie przekroczyły zaplanowanych kosztów.

Plan budżetu uchwalony przez Walne Zgromadzenie w 2003 roku nie obejmował kosztów związanych z projektem DDC.

Większość zespołów nie wydała przyznanych im w budżecie pieniędzy lub wydała tylko drobną ich część. Zarząd wyraża zaniepokojenie dysproporcją między zabudżetowanymi wydatkami struktur a ich wydatkami rzeczywistymi.

 

9. Spotkanie doradcze z koordynatorami struktur pośrednich

Na spotkanie zgłosili się wszyscy koordynatorzy struktur pośrednich.

Zwroty kosztów przejazdu będą pokrywane ze środków na działalność statutową.

Ramowy plan spotkania:

          dyskusja o zmianie struktury budżetu (propozycja: przeznaczanie mniejszych kwot na finansowanie zespołów jako takich, większych natomiast na finansowanie konkretnych projektów)

          warsztat na temat planowania strategicznego, prowadzony przez Kingę Dąbrowską

          dyskusja połączona z ewaluacją działań

          dyskusja nad planem operacyjnym na rok 2005; ważne: w planie muszą zostać ujęte kwestie genderowe (wiąże się to z trzecim, wewnętrznym celem kampanii „Stop przemocy wobec kobiet”)

          konsultacje na temat trzydniowego Walnego Zgromadzenia (zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z 2003 roku, zobowiązującą Zarząd do przeprowadzenia takich konsultacji

          ewaluacja spotkania.

 

10. Direct Dialog Campaign – informacja o stanie projektu

Problemy z City Bankiem spowodowały, że projekt rozpoczął się z pewnym opóźnieniem.

Problemem jest także nabór osób do pracy przy projekcie (tak zwanych rekruterów) oraz bardzo duża rotacja tych osób (przeszkolonych zostało czternaście, z czego pracuje tylko część, część zrezygnowała).

Dotychczasowe rezultaty są takie, jak zakładano: średnio jedna osoba na dwie godziny zgadza się na dokonywanie stałych wpłat na AI, deklarowane wpłaty są nieco wyższe, niż było zakładane w projekcie.

Konieczne jest zwiększenie liczby rekruterów. 

 

11. Walne Zgromadzenie 2004

Chęć organizowania Walnego Zgromadzenia zgłosiły grupy z Krakowa, Lublina i Poznania. Ponieważ grupa z Poznania przedstawiła kompletny projekt dotyczący organizacji i przebiegu Walnego, zarząd jednogłośnie postanowił, że Walne Zgromadzenie 2004 odbędzie się właśnie w Poznaniu. To, czy Walne ma trwać dwa czy trzy dni, zostanie rozstrzygnięte po konsultacjach na ten temat, które będą miały miejsce podczas spotkania koordynatorów.

 

12. Relacje zarząd – Komisja Rewizyjna

W związku z zaleceniami, przesłanymi przez Julię Sherwood z Międzynarodowego Sekretariatu, zarząd ponownie zwraca się do Komisji Rewizyjnej z prośbą o ustosunkowanie się do uwag do Regulaminu Komisji Rewizyjnej, które zarząd zgłaszał w lutym.

Drugie zalecenie IS-u sugeruje konieczność ustalenia przez zarząd i Komisję Rewizyjną wzajemnych stosunków. Zarząd wyraża dobrą wolę i zaprasza Komisję do tego, aby w jednym z najbliższych posiedzeń zarządu wzięła udział w całości, tak aby można było przedyskutować wszelkie sporne kwestie.

 

13. Wyjazdy planowane

Jacek Białas i Dorota Flak jadą 17 czerwca do Pragi na spotkanie poświęcone planowaniu i prowadzeniu kampanii.

 

14. Nasze polskie sprawy

W ostatnim czasie polska sekcja AI zabierała głos w następujących kwestiach:

          napisaliśmy list do prezydenta PR Aleksandra Kwaśniewskiego wyrażając niepokój w związku z projektowanymi zmianami w ustawie o zgromadzeniach publicznych (inicjatywa wysyłania takich listów wyszła od Fundacji Helsińskiej; prezydent skierował projekt ustawy do Trybunału Konstytucyjnego).

          wysłaliśmy do prezydenta miasta Krakowa i do marszałka sejmiku wojewódzkiego w Krakowie listy z wyrazami poparcia dla krakowskiego marszu na rzecz tolerancji;

          podpisaliśmy apel w sprawie wydarzeń krakowskich, opublikowany na stronie http://www.federa.org.pl/apel2.htm

          wyraziliśmy zgodę na objęcie przez Amnesty International patronatem Dni Kultury Queer w Warszawie oraz pokazu filmów o uchodźcach palestyńskich, organizowanego z okazji Dnia Uchodźcy (pokaz organizuje stowarzyszenie ARABIA.pl przy współpracy z Fundacją Helsińską oraz Zakładem Arabistyki i Islamistyki UW)

          napisaliśmy i wysłaliśmy list otwarty do prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego wyrażający zaniepokojenie z powodu nie wyrażania przez niego zgody na trzy manifestacje, które miały się odbyć w Warszawie 11 czerwca

          wysłaliśmy do Międzynarodowego Sekretariatu informacje o sprawie wydalonego z Polski imama Ahmeda Anwara

          nasi przedstawiciele brali udział w konferencjach i szkoleniach, organizowanych przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

          będziemy najprawdopodobniej mieli okazję wziąć udział w konsultacjach, dotyczących projektu ustawy na temat przeciwdziałania przemocy domowej; monitorowaniem procesu legislacyjnego w tej sprawie zajmuje się Jacek Białas.

 

Zarząd dyskutował nad tymi kwestiami. W dyskusji pojawiały się różne stanowiska i opinie:

          zwracano uwagę na to, że kilkakrotnie musieliśmy zwracać się po pomoc merytoryczną do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; pojawiły się głosy, że jeśli chcemy na serio podejmować działania w sprawach krajowych (a jest to zgodne z ogólnymi zaleceniami ruchu międzynarodowego, wg których sekcje w poszczególnych krajach powinny zaznaczać swoją lokalną obecność), powinniśmy mieć w naszej sekcji kilku prawników, którzy w razie potrzeby będą nam mogli służyć pomocą (w dyskusji padło nazwisko profesora Wieruszewskiego);

          powinniśmy nawiązać lepszą współpracę z Fundacją Helsińską; największą szansą jest festiwal filmowy, pod warunkiem, że Amnesty poważnie zaangażuje się w prace nad jego zorganizowaniem; o zajęcie się kwestią festiwalu i współpracy z Fundacją zarząd poprosił Piotra Skrzypczaka;

          w dyskusji mowa też była o tym, że brakuje nam jasnych zasad, określających, kiedy i w jakich sprawach decydujemy się zabierać głos w polskich sprawach. Wiadomo, że w sprawach ogólnych (np. w sprawie ustawy o przemocy domowej czy w sprawie Parady Równości) możemy zabierać głos praktycznie bez konsultacji z IS-em, nie wolno nam natomiast samym podejmować działań na rzecz jednostkowych przypadków. Wiadomo także, że powinniśmy mieć dobre opinie prawne. Nie jesteśmy natomiast w stanie jasno określić, w jakich sprawach na pewno zabieramy głos, a w jakich nie; w dyskusji część osób uważała, że powinniśmy zajmować się tymi kwestiami, które bezpośrednio wiążą się z naszą działalnością oraz tymi, z którymi wyraźnie zgłaszają się do nas inne organizacje (tak było dotychczas), część zaś – że powinniśmy włączać się w każdą ważniejszą debatę publiczną związaną z problematyką praw człowieka

          w dyskusji podkreślono także, że w tej chwili jedną z najbardziej profesjonalnych grup w polskiej sekcji są edukatorzy, przeszkoleni w ramach projektu REAP. Mówiono o potrzebie lepszej integracji działań edukatorów i trenerów działających w ramach GRC i stworzeniu jednej grupy trenerów, zajmujących się zarówno szkoleniami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.

          dyskutowany był także projekt dotyczący pracy nad policją; poproszony przez zarząd o opinię w tej sprawie Piotr Skrzypczak zasugerował, że powinniśmy do tego projektu znaleźć osobę, która pracuje w policji, a jednocześnie interesuje się działaniami na rzecz praw człowieka; to, co możemy na pewno zaoferować policji, to szkolenia, ale musimy znać dobrze specyficzne potrzeby tej grupy.

W podsumowaniu dyskusji przypomniano, że od września w Polsce zatrudniony będzie na jedną trzecią etatu lobbysta, zajmujący się problematyką praw człowieka w UE. Postanowiono także, że priorytetem jeśli chodzi o zajmowanie się polskimi sprawami pozostaje kwestia stworzenia projektu dotyczącego policji.

 

15. Strategia komunikacji

Zarząd zapoznał się z projektem strategii komunikacji. Projekt został zatwierdzony, zarząd zwrócił tylko uwagę na to, że należy uwzględnić przy tworzeniu planu operacyjnego szkolenia dla członków AI.

 

16. Sprawy różne

a. Publikacje.

Zarząd zwrócił się do redakcji Amnesty + z informacją, że z uwagi na koszty druku kwartalnik powinien mieć ograniczoną, zawsze taką samą liczbę stron. Obecnie Amnesty + przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które zapłaciły prenumeratę (głównie członkowie stowarzyszenia) oraz jest wykorzystywane przez Mirellę Panek jako materiał dla dziennikarzy. Dla donorów będzie przygotowywane inne, tańsze i prostsze w formie pismo, dotyczące głównie działań polskiej AI, to samo pismo będą dostawać członkowie razem z niewielką wkładką, zawierającą najważniejsze ogłoszenia i informacje bieżące (zamiast dotychczasowego biuletynu).

 

b. Małgorzata Lamperska weźmie udział w międzynarodowym szkoleniu dla koordynatorów ds. Rosji i Białorusi.

 

c. Na spotkaniu AI EU Association (którego polska sekcja jest członkiem) w Bratysławie zadecydowano, że stowarzyszenie musi mieć radę, w skład której będą wchodzić stali delegaci z poszczególnych sekcji, powoływani na dwa lata, wyposażeni w szerokie uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu swoich sekcji. Do 15 października polska sekcja musi wybrać swojego przedstawiciela do tej rady.

 

d. W związku z faktem, że do 29 maja nie został spłacony dług Macieja Wieczorkowskiego wobec stowarzyszenia, zarząd podjął decyzję o ponowieniu wezwania pod jego adresem oraz (przy jednym glosie sprzeciwu i jednym wstrzymującym się) o zasięgnięciu opinii co do środków prawnych, jakie możemy uruchomić w tej sprawie.

 

e. Informacja na temat odnawiania składek członkowskich: w grudniu wysłanych zostało 856 listów z przypomnieniem o składce, 101 osób zapłaciło składkę. W sumie 45% odnowiło członkostwo.

W lutym wysłano 480 listów, odpowiedziało na nie 138 osób. Kolejna wysyłka: ok. 500 listów, ok. 75 odpowiedzi.

Sugestia: wciąż mało osób odnawia składki członkowskie, niezbędna jest ciągła edukacja członków.

 

f. Zarząd omówił sprawę panelu dyskusyjnego, planowanego na 4 czerwca (rocznica masakry na placu Tiananmen). Do udziału w panelu zaproszone zostały osoby, o których wiadomo, że są wrogie wobec AI; zarząd uznał, że nie powinniśmy firmować wypowiedzi tych osób i zdecydował, że nie wyraża zgody na używanie przez organizatorów panelu logo AI.

 

g. Małgorzata Wasilewska jest obecnie członkiem ICMG. Komitet określi, jakie będą zasady finansowego wspierania sekcji po tym, jak zakończy się działanie SDC. Jeszcze przez dwa lata możemy liczyć na granty z SDC, potem prawdopodobnie zasady finansowania się zmienią. Prawdopodobnie ruch będzie szedł w stronę finansowania nie tyle samych sekcji, ile konkretnych projektów.

 

h. Dorota Flak przedstawiła wstępny plan samooceny polskiej sekcji z perspektywy gender. Projekt jest związany z piątym, wewnętrznym celem kampanii Stop Przemocy wobec Kobiet (zmieniać samych siebie, aby zmieniać świat) i jest przewidziany na dwa lata.

 

i. Piotr Choroś przekazał zaproszenie na „pozarządowisko”, zlot organizacji pozarządowych, który odbędzie się w Bytowie w połowie lipca.

 

j. Zarząd ustalił, że Walne Zgromadzenie odbędzie się 23-24 października (22-24 jeśli w wyniku konsultacji przyjęty zostanie projekt trzydniowego WZ) w Poznaniu.

Do 15 sierpnia można zgłaszać propozycje poprawek do statutu Stowarzyszenia.

Kandydaci do Zarządu proszeni są o zgłaszanie się do połowy września, tak, aby we wrześniowym biuletynie można było zaprezentować ich sylwetki.

 

Termin następnego posiedzenia zarządu ustalono na 21 sierpnia. 

Tematy