Rada Europy: Rekomendacje do planu działań

           Amnesty International ma nadzieję, że podczas Trzeciego Szczytu, Rada Europy będzie miała okazję potwierdzić swoje obecne cele i misję, uczcić dotychczasowe dokonania, jak również zaprezentować plan z wyraźnie wyznaczonymi celami w swojej przyszłej działalności.

 

            W swoim memorandum Rekomendacje dla Trzeciego Szczytu Głów Państw i Rządów Rady Europy, Amnesty International w szczególności nalega, aby Komitet Ministrów zapewnił, iż Trzeci Szczyt:

  • będzie obejmować wydarzenie, podczas którego kraje, które do tej pory tego nie zrobiły, będę mogły podpisać i zostać stroną wielu traktatów reprezentujących wyjątkowo aktualne i ważne cele Rady Europy w:

                wykorzenianiu rasizmu i innych form dyskryminacji, które stały się plagą                 

                 w niektórych rejonach;

                faktycznym ustaleniu, iż terytorium krajów należących do Rady Europy jest              

                 strefą wolną od kary śmierci;

                wzmocnieniu działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

                potwierdzeniu zobowiązania o walce z terroryzmem w sposób, który szanuje

                 i chroni prawa człowieka wszystkich ludzi;

               zagwarantowaniu skuteczniejszego respektowania praw człowieka ofiar                 

                handlu ludźmi;

 

  • zobowiąże 46 państw członkowskich oraz Radę Europy do potraktowania priorytetowo skutecznego wprowadzenia w życie istniejących standardów praw człowieka;

  • przejrzy oraz w razie potrzeby zorganizuje dodatkowe źródła, w celu wsparcia i zwiększenia wydajności pracy szeregu organów i mechanizmów Rady Europy;

  • zobowiąże Radę Europy do ogłoszenia i opublikowania strategii działania w sprawach priorytetowych oraz do zapewnienia bardziej efektywnego wprowadzenia w życie standardów praw człowieka, łącznie z Europejską Konwencją Praw Człowieka, Europejską Kartą Socjalną oraz Poprawioną Kartą Socjalną, w każdym z 46 krajów członkowskich Rady Europy;

  • zobowiąże się do zwiększenia koordynacji i współpracy Rady Europy z innymi organizacjami międzynarodowymi, a zwłaszcza z Unią Europejską (UE), Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ), w celu osiągnięcia bardziej skutecznego wdrożenia traktatów o prawach człowieka w krajach członkowskich Rady Europy;

  • w szczególności rozważy szanse i wyzwania przedstawione przez możliwe przyszłe wstąpienie rozszerzonej Unii Europejskiej jako strony do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;

  • przyczyni się do zwiększenia szansy na organizację paneuropejskiej kampanii przeciwko Przemocy Domowej, jak zostało to zasugerowane przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy;

  • rozwinie plany zwiększenia jawności działalności Rady Europy dla 800 milionów ludzi żyjących w krajach członkowskich oraz zwiększy udział Instytucji Narodowych ds. Ochrony Praw Człowieka i organizacji pozarządowych w pracach Rady Europy.

Tematy