Regulamin akcji DRTV

§1. Definicje 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 
a. Organizator – podmiot wskazany w § 2 ust. 1 poniżej; 
b. Operatorzy – firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski (w szczególności Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A., Polkomtel S.A., P4 Sp. z o.o.); 
c. GSM – (Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej; 

d. Integrator- firma telekomunikacyjna pośrednicząca pomiędzy Operatorami a Organizatorem, której rolą jest techniczna obsługa SMS SCI oraz gromadzenie wszystkich spływających SMS (Serwer SMS) 
e. SMS SCI (SMS Short Code) – usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty według jego cennika; 
f. Akcja SMS/Akcja – Akcja SMS opisana w § 4; 
g. Usługi – usługi dostępne w ramach Akcji SMS, każdorazowo wskazywane na stronie internetowej https://amnesty.org.pl/akcja-sms-bezpieczna/ polegające w szczególności na umożliwieniu Abonentom otrzymywania informacji za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji opisanych w § 4; 
h. Abonent – Klient sieci GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej; 
i. Uczestnik – Abonent biorący udział w Akcji SMS; 
j. Numer SMS SCI – numer SMS podany Uczestnikowi w ogłoszeniu o Akcji SMS w celu aktywacji i uczestniczenia w Akcji SMS; 
k. Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer SMS SCI; 
l. SMS Aktywujący – wiadomość SMS, którą Uczestnik przesyła na podany numer SMS SCI; 
m. Regulamin – niniejszy regulamin Akcji SMS. 
n. Call Center – firma świadcząca usługę kontaktu telefonicznego w ramach zawartej z Organizatorem umowy powierzenia przetwarzania danych. 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem Akcji SMS oraz dostawcą Usług w ramach Akcji jest Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-215) przy ul. Sapieżyńskiej 10A, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000110695 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające NIP 9570054285, numer identyfikacyjny REGON 190511397. 
2. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 
3. Akcja oraz Usługi w ramach Akcji są aktywne od daty wskazanej w ogłoszeniu o Akcji, w szczególności na stronie internetowej https://amnesty.org.pl/akcja-sms-bezpieczna  Akcja może zostać skrócona, odwołana lub przedłużona w każdym czasie, w czasie jej trwania, na podstawie decyzji Organizatora. 
4. W celu przystąpienia do Akcji Abonent powinien posiadać aktywną kartę SIM, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej. 
5. Akcja oraz Usługi w ramach Akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych. 
6. Korzystanie z Usług dostępnych w ramach Akcji następuje za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności za pośrednictwem kanału komunikacji SMS oraz połączeń internetowych. 
7. W celu korzystania z Usług dostępnych w ramach Akcji Abonent powinien posiadać aktywny numer, w jednej z sieci Operatorów Telefonii Komórkowej. 
8. Szczegółowe zasady korzystania z Akcji zostały opisane w § 4 poniżej. 

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym opóźnienia czasowe w przesyłaniu wiadomości SMS-owych między Uczestnikami a Operatorami Telefonii Komórkowej oraz między Operatorami Telefonii Komórkowej a Organizatorem, jeżeli nie wynikają one z winy Organizatora) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. 

10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Abonentów z Usług dostępnych w ramach Akcji oraz za niezawinione przez Organizatora problemy związane z dostępnością lub funkcjonowaniem Usług dostępnych w ramach Akcji. 

§ 3 Osoby uprawnione do uczestniczenia w Akcji 

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Akcji oraz do korzystania z Usług dostępnych w ramach Akcji są pełnoletni Abonenci będący posiadaczami aktywnego telefonu komórkowego, albo w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych   mogą brać udział w Akcji pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Akcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym na przetwarzanie danych osobowych tych osób w zakresie wskazanym w § 7 Regulaminu. W takim przypadku zgoda przedstawiciela ustawowego powinna zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]  
2. Osobami uprawnionymi do brania udziału w Akcji mogą być pracownicy Organizatora, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Akcji oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników, w rozumieniu stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

§ 4 Opis Akcji 

1. Akcja polega na wysyłaniu przez Abonenta Wiadomości SMS na Numer SMS SCI 4787 o treści BEZPIECZNA.  
2. Koszt wysłania SMS pod numer 4787 jest zgodny z cennikiem Operatora.  
3. Nadawca SMS, w odpowiedzi otrzyma SMS potwierdzający udział w Akcji. Następnie pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z Uczestnikiem, w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej Akcji i możliwości wspierania działań Stowarzyszenia Amnesty International w ramach Akcji.   

4.Nadawca SMS, który nie dołączy do Stowarzyszenia Amnesty International jako członek/członkini, regularny darczyńca przez polecenie zapłaty lub jest już członkiem, członkinią, regularnym darczyńcą przez polecenie zapłaty, po wysłaniu SMS, o którym mowa w pkt. 1 § 4 niniejszego Regulaminu, otrzyma SMS potwierdzający udział w Akcji wraz ze wskazaniem sposobów wsparcia Stowarzyszenie Amnesty International darowizną jednorazową lub regularną inną niż polecenie zapłaty na cele wskazane w ogłoszeniu o Akcji lub pracownicy/współpracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z nadawcą SMSa, w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej Akcji i możliwości wspierania działań Stowarzyszenia Amnesty International w ramach Akcji. 
 

 § 5 Promowanie Akcji 

Akcja będzie promowana w środkach masowego przekazu. 

§ 6 Postępowania reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać pocztą elektroniczną na adres:[email protected], lub listem poleconym na adres Organizatora: Stowarzyszenie Amnesty International, ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa, od 16 października do 17 grudnia. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane. 
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail; numer telefonu, z którego wysłano SMS w ramach Akcji); opis reklamacji. 

3.Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie  Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa osoby zgłaszającej reklamację do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. 
5. Osoba zgłaszająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 4 powyżej nie będą rozpatrywane. 

§ 7 Dane osobowe Uczestników 

1.Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika z danymi Abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie (posiadanymi przez Operatora Telefonii Komórkowej). Organizator nie będzie w szczególności sprawdzał danych wskazanych przez osobę, która odbierze połączenie zainicjowane przez Organizatora.  
2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych osobowych Uczestnika udostępnionych w ramach Akcji SMS „BEZPIECZNA” jest Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sapieżyńskiej 10A, 00-215 NIP 9570054285, Warszawa REGON 190511397, KRS: 0000110695 
(„Administrator”). 
4. Uczestnicy Akcji mogą kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych pocztą elektroniczną poprzez adres e – mail: [email protected] lub pod adresem pocztowym Administratora wskazanym w ust. 3 powyżej. 
5. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS oraz ewentualnie inne dane podane przez Uczestnika Akcji w toku rozmowy telefonicznej z Call Center która może być nagrywana. 
6. Dane osobowe Administrator zbiera bezpośrednio od Uczestnika Akcji poprzez wysłanie Wiadomości SMS oraz rozmowę telefoniczną.  
7. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: 
– realizacji Akcji (usługi) na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz działań podjętych w związku z jej organizacją (podstawa z art. 6 ust. 1 li. b) RODO), 
– zapewnienia prawidłowego przebiegu rozmów prowadzonych z klientami przez Call Center utrwalanych w formie nagrania – w oparciu o wyrażoną przez Uczestników Akcji dobrowolną zgodę na nagrywanie rozmowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
– realizacji lub dążenia do zawarcia umowy z Administratorem, w szczególności umowy przekazywania: regularnych darowizn przez polecenie zapłaty lub darowizn jednorazowych lub cyklicznego obciążenia karty płatniczej (recurring) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),  
– wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in.. Podniesienie bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klientów/Uczestników Akcji),  
– w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu jego zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
8. Dane osobowe Uczestników Akcji mogą być przekazywane: 
a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych, 
b) współpracującym z Administratorem podmiotom,  – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, 
c) podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
9. Dane osobowe Uczestników Akcji nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
10. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane: 
– w przypadku przetwarzania w celu realizacji Akcji oraz działań podjętych w związku z jej organizacją, do czasu zakończenia Akcji, z zastrzeżeniem poniższych okresów, 
– w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym  w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego Uczestnicy Akcji mogą ją w każdym momencie wycofać kontaktując się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem pocztowym Administratora wskazanym w ust. 3 powyżej, i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem, 
– przez okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora danych, 
– w celu  wysyłania informacji o prowadzonych przez  Stowarzyszenie Amnesty International działaniach i akcjach do czasu, aż Uczestnik Akcji zgłosi swój sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy Administrator ustali, że uległy one dezaktualizacji, 
– w odniesieniu do pozostałych celów opartych na uzasadnionym interesie Administratora przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż Uczestnik Akcji zgłosi swój sprzeciw.  
12. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo do: 

 • dostępu do danych; 
 • prostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych; 
 • żądania usunięcia danych; 
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
   
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Uczestnik Akcji uzna, że podczas przetwarzania jego danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO. 
  13. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez Organizatora/Administratora działaniach i akcjach. Jeżeli Uczestnik Akcji skorzysta z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych Uczestnika Akcji w tym celu. 
  14. Podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu jest wymogiem umownym oraz dobrowolnym. Brak podania tych danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Akcji. Zgoda na nagrywanie rozmowy telefonicznej ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu prowadzenia rozmowy. Podanie innych danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne i nie jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. Uczestnik Akcji ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.  
  15. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach internetowych Administratora oraz w ramach świadczenia przez Administratora innych usług, w tym klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób/usług, zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem  https://amnesty.org.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/
 • § 8 Postanowienia końcowe 
 1. Wysłanie przez Abonenta SMS-a Aktywującego jest równoznaczne z: 
  a. Pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, 
  b. Potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji oraz do korzystania z Usług dostępnych w ramach tej Akcji. 
 1. Wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny pracowników Call Center, o którym mowa w § 4 ust. 4 regulaminu. 
  2. Wszelkie działania w ramach Akcji prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954). 
  3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Akcji oraz na stronie internetowej  
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Abonentów poprzez ogłoszenie na stronie Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po 7 dniach od daty jej publikacji na wskazanej powyżej stronie internetowej. 
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą polskie przepisy prawa. 

Warszawa,  31.01.2024 

ORGANIZATOR