Spotkanie Amnesty International z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

19 czerwca 2012 r. Dyrektorka Amnesty International Polska, Draginja Nadaždin, spotkała się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prof. Ireną Lipowicz. Amnesty International otrzymała przy tej okazji zapewnienie, że Rzecznik Praw Obywatelskich podczas swojego czerwcowego wystąpienia przed Sejmem i Senatem podkreśli, iż zakaz tortur ma charakter bezwzględny i powszechnie obowiązujący. Rzecznik Praw Obywatelskich zapewniła, że wyda oświadczenie w sprawie debaty publicznej dotyczącej istnienia tajnych ośrodków CIA w Polsce oraz przetrzymywania w nich i poddawania torturom osób podejrzanych o terroryzm.
W maju br. Amnesty International w imieniu Koalicji na rzecz Wprowadzenia OPCAT i Instytutu Spraw Publicznych  wysłała do Rzecznika Praw Obywatelskich list, w którym wyraziła zaniepokojenie kierunkiem, jaki obrała debata o tajnych ośrodkach CIA w Polsce. Szczególnie niepokojące były te głosy, które w imię -wyższych wartości- dopuszczają stosowanie tortur, udostępnianie części terytorium państwa funkcjonariuszom państw trzecich oraz umożliwianie przesłuchiwania osób zatrzymanych przy użyciu nielegalnych metod. W liście Koalicja wezwała Rzecznika Praw Obywatelskich, na której spoczywa obowiązek stania na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa, do otwartego i stanowczego odrzucenia możliwości stosowania tortur w jakichkolwiek okolicznościach i potępienia głosów usprawiedliwiających ich stosowanie poprzez przypomnienie o ich niezgodności z Konstytucją RP i zobowiązaniami międzynarodowymi na forum publicznym.
Listy w imieniu Koalicji zostali wysłane również do Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz posłów ze Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Na spotkaniu poruszono również problem przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Organizacja przedstawiła wagę szybkiego podpisania i ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dyrektorka Amnesty International podkreśliła, że Konwencja Rady Europy wprowadza instrumenty, które przyczynią się do lepszej ochrony ofiar przemocy, a także zwiększą wykrywalność i karanie tego rodzaju przestępstw. Kluczową kwestią w Konwencji jest wprowadzenie ścigania z urzędu sprawców przemocy fizycznej, przemocy seksualnej, w tym gwałtu. Ponadto Konwencja zakazuje okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz zawierania przymusowych małżeństw. Wprowadza również przepis, który pozwala nadać status uchodźcy kobiecie, która była ofiarą przemocy z powodu swojej płci.
Poniżej skan listu otwartego do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich z wczorajszego spotkania: