„StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć”

to projekt, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn, toksycznego modelu męskości oraz stereotypów płci.

Zapisz się na kurs online “Sprzeciwianie się i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć”

Zapisz się na kurs online StandByMe

Kurs “StandByMe – sprzeciwianie się i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć” jest poświęcony przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Podczas tego kursu pogłębisz swoją wiedzę dotyczącą przyczyn i skutków przemocy ze względu na płeć, dowiesz się więcej o źródłach przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz o tym, dlaczego stanowi ona naruszenie człowieka.

Dołącz do projektu!

Ruszyły zapisy szkół do “StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć”

Stop cyberprzemocy! Kilka słów o projekcie StandByMe:

Młode osoby spędzają w sieci bardzo dużo czasu. Oprócz ogromnych korzyści, jakie niesie za sobą ta sytuacja, wiąże się ona również z wieloma zagrożeniami. Przemoc w Internecie jest zjawiskiem powszechnym, a na cyberataki narażonych jest wiele grup. Badania przeprowadzone przez Amnesty International Polska w 2017 roku w ramach projektu „Toxic Twitter” wskazują, że ¼ dziewczyn i kobiet w Polsce (18-34 lata) doświadczyła cyberprzemocy przynajmniej raz. Większość badanych (78%) czuła się bezradna i samotna po cyberatakach.

Poprzez edukację praw człowieka chcemy podnosić świadomość młodych osób odnośnie funkcjonujących stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji oraz wzmacniać w nich umiejętności reagowania na cyberprzemoc. Udział w projekcie umożliwi im podejmowanie działań przeciw przemocy ze względu na płeć oraz wyposaży w narzędzia ułatwiające jej rozpoznanie. Chcemy stworzyć młodym osobom bezpieczną i wspierającą przestrzeń do prezentacji swoich pomysłów i swojej perspektywy.

Projekt „StandByMe” jest realizowany w czterech krajach – w Polsce, Węgrzech, Włoszech i Słowenii. Zaangażowana w projekt młodzież weźmie udział w warsztatach, kursach online na platformie Akademia Praw Człowieka Amnesty oraz będzie korzystać z aplikacji umożliwiającej identyfikowanie i reagowanie na przejawy cyberprzemocy. Dzięki aplikacji młode osoby będą także mogły dzielić się swoimi historiami i doświadczeniami, tworząc materiały wideo, komiksy i publikując posty.

Projekt ma na celu:

  • wyposażyć młode osoby i kadrę pedagogiczną w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im podejmować działania promujące prawa człowieka i przeciwdziałające przemocy ze względu na płeć, w szczególności cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn;
  • wyposażyć młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią rozpoznawanie cyberprzemocy i reagowanie na nią;
  • zmotywować młode osoby do działania na rzecz promowania równości płci i zapobiegania cyberprzemocy;
  • wpłynąć na organizacje, firmy i inne instytucje, by wprowadziły w swoich regulaminach i politykach silniejsze mechanizmy oparte na prawach człowieka, aby skuteczniej zapobiegać cyberprzemocy ze względu na płeć, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez młode osoby.

Edukacja i aktywizm przeciw cyberprzemocy

Ścieżka edukacyjna

Ścieżka aktywistyczna

Więcej informacji o projekcie na stronie: standbymeproject.eu/pl/


Projekt „StandByMe STop online violence against women and girls by chANging attituDes and Behaviour of Young people through huMan rights Education” jest realizowany w Polsce, Węgrzech i Włoszech. Celem projektu jest przeciwdziałanie cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn poprzez zaangażowanie młodych osób w działania edukacyjne i aktywistyczne. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu „Prawa, równość i obywatelstwo 2014–2020”.

Projekt „StandByMe 2.0 STop gender-bAsed violeNce by aDdressing masculinities and changing Behaviour of Young people through huMan rights Education” jest realizowany w czterech krajach – w Polsce, Węgrzech, Włoszech i Słowenii. Skupia się na problemie przemocy ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV-2021-DAPHNE).