Sukcesy ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Amnesty International

W ramach projektu w szkoleniach wzięło udział ponad 200 animatorów i animatorek, trenerów i trenerek, którzy prowadzili warsztaty skierowane do młodzieży. Nauczyciele i nauczycielki razem z uczniami i uczennicami 186 szkół z całej Polski pracowali na rzecz zmian w obszarze praw człowieka w swoich społecznościach szkolnych i lokalnych. Owocem tych prac stały się m.in. publikacje promujące i wspierające postawy obywatelskie wśród młodych ludzi.
Młodzi ludzie z ponad 180 miejscowości z całej Polski uczestniczyli w cyklu warsztatów, które pozwoliły na wzmocnienie w nich poczucia współodpowiedzialności i uświadomienie, że działanie lokalne może przyczynić się do przestrzegania praw człowieka w najbliższym otoczeniu.
logosy_partnerzy

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt pozwolił na wyposażenie osób, które pracują z młodzieżą, w narzędzia i umiejętności do prowadzenia tego typu działań.
Mocnymi stronami projektu była wartość merytoryczna przygotowanego programu – treść warsztatów i ćwiczenia. Trenerzy i trenerki przede wszystkim starali się rozwinąć u młodzieży uniwersalne umiejętności – komunikację, otwartość, sztukę prezentacji publicznych. W konsekwencji wzrosły kompetencje obywatelskie uczestników i uczestniczek warsztatów, wzrosła ich wrażliwość i świadomość postaw. W innowacyjny sposób połączono sprawdzone metody warsztatowe i nowatorskie – kursu e-learningowego.
Najbardziej widocznym sukcesem projektu był jego ogólnopolski zasięg (z naciskiem na rekrutację szkół z małych miejscowości, gdzie możliwości udziału w takich projektach są ograniczone) i inicjatywy zrealizowane w samych szkołach. Bogate materiały dokumentujące poszczególne akcje szkół można znaleźć na stronie projektu www.prawaczlowiekateraz.pl.
Uczniowie i uczennice nauczyli się przyglądać lokalnej społeczności, identyfikować  naruszenia praw człowieka oraz bezinteresownie działać na rzecz swojego otoczenia. Ewa Pintera, ewaluatorka projektu, podkreśliła: “Aby zbadać, na ile młodzież angażuje się w wolontarystyczne działania, należałoby przeprowadzić badanie jakiś czas po zamknięciu projektu. Niemniej jednak już na tym etapie nauczyciele i uczniowie inicjują wiele działań na rzecz społeczności lokalnych i szkolnych”.
Kolejnym stawianym przed projektem celem było zainspirowanie szkół do wpisania działań w zakresie pracy na rzecz rozwoju szkolnych i lokalnych społeczności do stałego programu wychowawczego szkół. Wielu z nauczycieli i nauczycielek wyraziła chęć ponownego zgłoszenia się do projektu, co świadczy o zmianie podejścia do prowadzenia edukacji w szkołach, nastawiając się na stałą pracę metodą projektu.
Realizowane działania były kierowane do mieszkańców poszczególnych miast i wsi, szerokie odbicie przeprowadzanych akcji w mediach lokalnych potwierdza zainteresowanie tematyką praw człowieka szerszego grona osób. Grupy przesyłały bardzo wiele komunikatów medialnych o przeprowadzonych akcjach, co świadczy o tym, że osobom uczestniczącym w projekcie udało się dotrzeć nie tylko do środowiska szkolnego ale także do mieszkańców i mieszkanek swoich miejscowości.
Projekt pozwolił także na przeszkolenie i wykształcenie liderów lokalnych społeczności, animatorów i animatorek projektu, współpracujących ze szkołami, ale także uczniów i uczennic, którzy w czasie projektu rozwijali swoje umiejętności i postawy obywatelskie. Wiele z tych osób wyrażało dalszą chęć zaangażowania się w pracę na rzecz najbliższego otoczenia. Jak potwierdzają wyniki ewaluacji końcowej projektu: większość opiekunów i opiekunek (89%), którzy wzięli udział w badaniu ankietowym uznało, że młodzież jest wyposażona w umiejętności reakcji na problemowe sytuacje w najbliższym otoczeniu i umiejętność podejmowania przedsięwzięć społecznych o zasięgu nie tylko szkolnym, ale i lokalnym.
Ponadto poprzez cały okres trwania projektu wypracowywano i zebrano 35 przykładów dobrych praktyk realizacji projektu uczniowskiego, które zostały wdrożone i zauważone przez społeczności szkolne i lokalne. Ich efekty można zobaczyć na stronie projektu www.prawaczlowieka.pl.
W realizację każdej z faz działań włączyło się wielu ekspertów i ekspertek, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz wspierali projekt w czasie przygotowywanych szkoleń oraz tworzenia materiałów edukacyjnych. Dzięki temu wypracowano stałą współpracę z partnerami oraz działaczami i działaczkami organizacji pozarządowych, z której Amnesty ma zamiar korzystać także w przyszłości. Spotkanie podsumowujące projekt oraz Forum Animatorów i Animatorek Praw Człowieka W Wierzbicy pod Warszawą, 27-29 czerwca 2014 r, były działaniami zrealizowanymi z myślą o długofalowym efekcie projektu. Wydarzenia te pozwoliły na zorganizowanie spotkań edukatorów i edukatorek, a także pracowników i pracowniczek Amnesty z animatorami i animatorkami projektu, wymiany doświadczeń oraz wiedzy z zakresu działania w dziedzinie praw człowieka.
Rezultaty projektu w postaci publikacji Podejmowanie działania na rzecz zmian w środowisku lokalnym. Materiały do pracy z grupą oraz Przykłady działań na rzecz zmian w środowisku szkolnym i lokalnym. Dobre praktyki w pracy z młodzieżą dostępne są na stronie internetowej projektu. Opisane w publikacjach dobre praktyki oraz przykłady scenariuszy mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i nauczycielki, animatorów i animatorki podczas ich codziennej pracy w szkole i w organizacjach pozarządowych.
Jeśli chcesz działać z nami na rzecz przestrzegania praw człowieka włącz się w nasze kolejne projekty edukacyjne skierowane do szkół. Wyślij wiadomość na adres: [email protected]
Więcej i projekcie “Prawa Człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach” na stronie www.prawaczlowiekateraz.pl.