Według raportu Instytutu Badań Edukacyjnych około 10 proc. polskich uczniów i uczennic jest systematycznie dręczonych, przemoc werbalna jest powszechna.  Z analizy dotychczasowych badań o sytuacji polskich szkół wynika, że dzieci narażone są na całe spectrum zachowań agresywnych – od wyzwisk, przez wykluczanie z grupy,  po kradzieże i pobicia. Badania te potwierdził także najnowszy raport Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej: “Dyskryminacja w szkole – obecność (nie) usprawiedliwiona”.
Wychodząc naprzeciw temu problemowi, Stowarzyszenie Amnesty International prowadzi  projekt edukacyjny : Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Działanie realizowane jest w ramach projektu “Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools” współfinansowanego przez Komisję Europejską JUST/2013/DAP/AG/5578.
Projekt potrwa do października 2016  i jest projektem międzynarodowym, obejmuje swoim zasięgiem wybrane szkoły z Polski, Włoch, Portugalii i Irlandii. Z Polski do projektu zakwalifikowanych zostało pięć wyróżnionych szkół.
Głównym celem projektu jest zapobieganie prześladowaniom, dyskryminacji i przemocy w szkołach poprzez edukację prawno-człowieczą. Projekt zakłada pracę i zaangażowanie całej społeczności szkolnej: uczniów/uczennic, nauczycieli/nauczycielek, pracowników/pracowniczek oraz rodziców na rzecz poprawy sytuacji praw człowieka.
W zeszłym roku w szkołach biorących udział w projekcie odbyły się szkolenia i warsztaty wprowadzające w tematykę bullyingu i dyskryminacji w szkole: 5 dwudniowych szkoleń antydyskryminacyjnych dla Gron Pedagogicznych, 5 wykładów  dla pracowników i pracowniczek Niepedagogicznych,  78  warsztatów dla uczniów i uczennic. Działania te pozwoliły społecznościom poznać mechanizmy powstawania i reagowania na bullying i dyskryminację. W każdej ze szkół zostało przeprowadzone również obszerne badanie temperatury praw człowieka, co pozwoliło wyodrębnić obszary do poprawy i udoskonalania. Eksperckie grupy projektowe w każdej ze szkół stworzyły rekomendacje do dalszych działań.
Rok szkolny 2015/2016 to rok akcji! W każdej ze szkół odbędzie się szereg przedsięwzięć, które pozwolą całej społeczności poprawić i dostosować ich szkolne warunki do tego, aby tworzyły miejsce przyjazne prawom człowieka. Szkolny projekt “Żywa Biblioteka, konferencja na rzecz różnorodności, stworzenie Klub Mediatorów/rek  Rówieśniczych, warsztaty dl młodszych kolegów i koleżanek – to tylko niektóre z planowanych działań w szkołach!
Przedstawiciele i przedstawicielki każdej społeczności wezmą też w listopadzie udział w międzynarodowym obozie we Włoszech, podczas którego będą zbierać inspiracje od rówieśników i rówieśniczek z innych państw  do dalszych działań w swoich szkołach w Polsce.
Trzymamy kciuki!
Działanie realizowane w ramach projektu “Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools” współfinansowanego przez Komisję Europejską JUST/2013/DAP/AG/5578