Turcja: Przemoc zaczyna się w rodzinie

Szacuje się, że przynajmniej 1/3 a nawet ½ tureckich kobiet jest ofiarami przemocy fizycznej w swoich rodzinach. Podobnie jak kobiety na całym świecie są bite, gwałcone, a w niektórych przypadkach nawet zabijane lub zmuszane do popełnienia samobójstwa – oświadczyła dziś Amnesty International z okazji opublikowania swojego ostatniego raportu o przemocy wobec kobiet.

Raport Turcja: Kobiety doświadczające przemocy domowej wymienia przypadki przemocy wobec kobiet w rodzinie; przytacza listę konkretnych kobiet będących ofiarami takiej przemocy; identyfikuje sprawców oraz daje kredyt zaufania pracom kobiecych organizacji pozarządowych.

„Przemoc wobec kobiet stosowana przez członków rodziny rozciąga się od poniżania kobiet z powodów konieczności ekonomicznych, poprzez przemoc słowną i psychiczną aż po pobicia, przemoc seksualną i zabójstwa” – oświadczyła AI.

Niektóre akty przemocy pociągają za sobą tradycyjne praktyki, w tym również tzw. „zabójstwa honorowe” i narzucane zawieranie związków małżeńskich, w tym wczesnych małżeństw. Niektóre kobiety, które popełniły samobójstwa, faktycznie zostały zabite lub zmuszone przez członków rodziny do zabicia się.

„U podstaw wystąpienia przemocy leży dyskryminacja, która odmawia kobietom równości z mężczyznami w każdej dziedzinie życia”.

„Kultura przemocy może postawić kobiety przed podwójnym zagrożeniem, zarówno jako ofiar przemocy jak i osób, którym odmawia się skutecznego dostępu do sprawiedliwości” – oświadczyła organizacja.

„Przemoc wobec kobiet jest powszechnie tolerowana, a nawet aprobowana przez przywódców wspólnoty i na najwyższych szczeblach władzy i sądownictwa. Władze rzadko przeprowadzają dochodzenia w sprawach kobiecych skarg dotyczących brutalnych napaści, morderstw czy popełnionych samobójstw przez kobiety. Sądy wciąż skracają wyroki dla gwałcicieli, jeśli ci przyrzekną, że poślubią swoją ofiarę, pomimo ostatnich działań w celu zakończenia tej praktyki”.

Amnesty International wyraża zaniepokojenie, że rząd poniósł klęskę w zapewnieniu skutecznego wprowadzenia w życie istniejącego ustawodawstwa i obawia się, że prawdopodobne jest również zatrzymywanie dalszych reform przez sądy i inne organy systemu sądownictwa.

„Rząd turecki ma obowiązek chronienia kobiet przed przemocą popełnianą nie tylko przez urzędników państwowych, ale również przez osoby prywatne i grupy. Zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka, musi on chronić prawa kobiet do równości, życia, wolności i bezpieczeństwa, a także wolność od dyskryminacji, tortur oraz okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania” – oświadczyła organizacja.

AI wezwała rząd turecki do zapewnienia, aby:

·         kobiety miały zapewnione mechanizmy ochronny, takie jak: schroniska, mechanizmy sądowe oraz odpowiednia ochrona zdrowia, wynagrodzenie i naprawienie krzywdy;

·         prokuratorzy i policja przeprowadzali śledztwa, a prasa obciążała winnych przemocy wobec kobiet;

·         istniał wszechstronny monitoring przypadków przemocy wobec kobiet;

·         reguły chroniące kobiety były właściwie wprowadzane;

·         grupy praw kobiet i inne NGOs miały wsparcie dla swojej pracy na rzecz znoszenia dyskryminacji i przemocy wobec kobiet.

 

Tło

Raport Turcja: Kobiety doświadczające domowej przemocy (AI Index EUR 44/013/2004, http://web.amnesty.org/library/index/engeur440132004)

 jest jednym z serii raportów publikowanych jako część kampanii AI „Stop przemocy wobec kobiet”, która została zapoczątkowana w marcu 2004 r. (zobacz: To jest w naszych rękach – Stop przemocy wobec kobiet, marzec 2004, AI Index: ACT 77/001/2004 http://web.amnesty.org/library/index/engact770012004

. Światowa kampania uwydatnia niepowodzenia państw całego świata w zapobieganiu, prowadzeniu dochodzeń i karaniu przemocy wobec kobiet.

Zobacz również: Turcja: Koniec seksualnej przemocy wobec kobiet w ośrodkach zatrzymań!  http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR440062003

Tematy