UE: Współpraca z Libią nie może rozwijać się bez uwzględnienia praw człowieka

W przesłanym dziś do Ministrów państw członkowskich UE liście, Amnesty International ponownie zwraca uwagę na problemy, które poruszyła w lipcu br., wkrótce po podpisaniu przez UE i rząd Libii Memorandum Zrozumienia. W dokumencie tym, parafowanym tuż po uwolnieniu skazanych na śmierć bułgarskich pielęgniarek i palestyńskiego lekarza, nie znalazły się żadne zapisy dotyczące fundamentalnych dla praw człowieka kwestii, co z punktu widzenia AI jest jego poważnym uchybieniem.

-Unia musi odeprzeć pokusę złagodzenia swoich standardów… Przeciwnie – jeśli UE wyciągnęła wnioski z dotychczasowych doświadczeń w stosunkach z Libią, powinna prawa człowieka stawiać zawsze na pierwszym planie w teraźniejszych i przyszłych relacjach z władzami tego kraju-, uważa Dick Oosting, Dyrektor biura AI przy Unii Europejskiej.

Kwestia poszanowania praw człowieka w Libii nie przedstawia się najlepiej. Praktycznie każdego miesiąca AI notuje kolejne przypadki ich naruszeń, które – w przeciwieństwie do sprawy zagranicznych pracowników medycznych – nie są przez media nagłaśniane.

Innym problemem w stosunkach UE – Libia jest kwestia imigracji. Libijskie prawo w dalszym ciągu nie zawiera zapisów pozwalających obcokrajowcom ubiegać się o status uchodźcy. Libia do tej pory nie jest stroną Konwencji o Uchodźcach z 1951 roku, w związku z czym przedstawiciele Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców wciąż nie mogą swobodnie działać w tym kraju. Doniesienia o warunkach panujących w ośrodkach dla -nielegalnych imigrantów- są alarmujące. Liczne grupy imigrantów są regularnie wydalane z Libii, bez żadnej dbałości władz o zagwarantowanie bezpieczeństwa znajdującym się wśród nich, potencjalnym uchodźcom..

-Naruszenia prawa międzynarodowego w Libii są tak ewidentne, że Unia musi przekroczyć ramy wzajemnych stosunków nakreślone przez treść Memorandum, które wyraźnie zignorowało kwestie związane z prawami człowieka- – dodaje Oosting.

Amnesty International wzywa Ministrów państw członkowskich UE do zapewnienia, że przyszłe stosunki z Libią będą wprost oparte na gwarancjach poszanowania praw człowieka. Jednocześnie apelujemy o powstrzymanie udzielenia Komisji Europejskiej mandatu negocjacyjnego jeśli nie będzie on uwzględniał kwestii związanych z poszanowaniem praw człowieka.
Tłum.: Dominika Michalak