Unia Europejska i Ameryka Łacińska: konieczne jest zaangażowanie, by chronić prawo do obrony praw człowieka

„To paradoks, że na zgromadzeniu przywódców, na którym mają być omawiane takie kwestie, jak spójność społeczna i integracja regionalna, pomija się kwestię obrońców praw człowieka, będących ważnymi sojusznikami w realizacji tych celów.”

 

W Kolumbii, jednym z państw, gdzie obrońcy praw człowieka są narażeni na szczególne niebezpieczeństwo, prowadzi się przeciwko członkom organizacji Justicia y Paz (Sprawiedliwość i Pokój) dochodzenia sądowe w związku z zarzutami korupcji lub buntu. Dochodzenia te wydają się stanowić część strategii, której celem jest zdyskredytowanie organizacji, odwrócenie uwagi od jej zgodnej z prawem działalności na rzecz obrony praw człowieka, a także ukaranie działaczy, którzy domagają się pociągnięcia do odpowiedzialności wysokich rangą wojskowych zamieszanych w pogwałcenia praw człowieka.

 

Amnesty International nalega, by władze kolumbijskie zapewniły, że śledztwa prowadzone w sprawie działalności członków Justicia y Paz będą spełniały krajowe i międzynarodowe normy dotyczące prawa do obrony i bezstronnego procesu.

 

W Meksyku przywódcy rdzennej ludności Isidro Baldenegro López i Hermenegildo Rivas Carrillo już od ponad roku przebywają w więzieniu na podstawie fałszywych dowodów, gdyż prowadzili kampanię na rzecz powstrzymania wycinania drzew w lasach swojej wspólnoty. Chociaż istnieją ewidentne dowody, iż zarzuty zostały sfabrykowane, władze obstają przy zamiarze sądzenia ich. Amnesty International nalega, aby zrócono im wolność natychmiast i bezwarunkowo.

 

„Isidro, Hermenegildo i członkowie Justicia y Paz są symbolem twardej rzeczywistości, której setki obrońców praw człowieka stawiają czoła każdego dnia – mówi Amnesty International. Sytuacja jest tak poważna, że konieczny jest skoordynowany wysiłek, zarówno na poziomie regionalnym, jak miedzynarodwym, aby położyć kres tym nadużyciom.”

 

Seria zdarzeń, jakie mają miejsce w różnych częściach świata, jak przypadki użycia tortur i pozasądowych egzekucji, które wyszły na światło dzienne w Iraku, ujawnia kluczową rolę działaczy na rzecz praw człowieka w wysiłkach zmierzających do tego, by zapobiec bezkarnemu popełnianiu i zatajaniu okrutnych nadużyć praw człowieka.

 

„Obrona praw człowieka stanowi istotną dziedzinę życia publicznego, i działacze, którzy bronią tych praw, powinni móc prowadzić swą działalność bez obaw, że zostaną ukarani lub staną się obiektem represji” – podkreśla Amnesty International.

 

Unia Europejska zobowiązała się przyznać priorytet kwestii gróźb i niebezpieczeństw, na jakie narażeni są obrońcy praw człowieka. Również rządy państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów potwierdziły swoje zaangażowanie w ochronę obrońców poprzez serię rezolucji przyjętych przez Organizację Państw Amerykańskich.

 

„Chodzi o ogromną szansę zjednoczenia wysiłków krajów obu kontynentów w celu wprowadzenia w życie tych zobowiązań i podjęcia kwestii zagrożeń, które zawisły nad działaczami praw człowieka ze wszystkich grup społeczeństwa.”

 

„Praca obrońców praw człowieka jest istotna dla osiągnięcia celów tego szczytu – twierdzi Amnesty International. Nadeszła pora, aby rządy uznały ten fakt i poczyniły konkretne kroki, aby chronić prawo do obrony praw człowieka.”

 

Informacje uzupełniające

 

Deklaracja ONZ o obrońcach praw człwieka definiuje ich jako osoby, grupy osób i instytucje, które promują i chronią powszechnie uznane prawa człowieka i fundamentalne wolności. Innymi słowy, obrońcami praw człowieka są wszyscy mężczyźni i kobiety, którzy działają – indywidualnie lub zbiorowo – na rzecz skutecznej eliminacji wszelkich pogwałceń praw człowieka i fundamentalnych wolności społeczeństwa i jednostki. Ta praca zawiera między innymi: poszukiwanie prawdy i sprawiedliwości, umacnianie roli prawa i demokratycznych rządów oraz odpowiedzialności, walkę o równość pod względem płci, rasy i orientacji seksualnej, ochronę praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych oraz praw ludności rdzennej, walkę z degradacją środowiska, głodem, chorobami i biedą, walkę o godne życie, edukację i opiekę medyczną, walkę przeciwko wojnom i rozprzestrzenianiu się broni, dostarczanie natychmiastowej pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Obrońcy prowadzą swą działalność w różnych środowiskach społecznych, a inspiracją są dla nich uznane na arenie międzynarodowej normy praw człowieka, którymi kierują się w swej pracy.

Tematy