Zagrożenie wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej

– Amnesty International wzywa polskie władze do ochrony, przestrzegania i promowania praw kobiet zgodnie z ich zobowiązaniami międzynarodowymi oraz do niepodejmowania żadnych kroków w celu wypowiedzenia konwencji. Wypowiedzenie jej stanowiłoby działanie retrogresywne, co jest złamaniem podstawowej zasady międzynarodowego prawa praw człowieka – powiedziała Anna Błuś, badaczka Amnesty International ds. Europy Środkowej i Wschodniej.
Konwencja antyprzemocowa ustanawia minimalny standard w zakresie rozwijania mechanizmów zapobiegania i ścigania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz ochrony przed tym zjawiskiem. Państwa, które ją ratyfikowały, zobowiązały się do chronienia i wspierania osób doświadczających przemocy, w tym do stworzenia dla nich bezpłatnego telefonu zaufania, schronisk, świadczenia usług zdrowotnych oraz wsparcia psychologicznego i prawnego.
Polska do tej pory nie wdrożyła w pełni konwencji, a wypowiedzenie jej będzie miało konsekwencje dla milionów kobiet i dziewcząt w Polsce oraz dla organizacji, które działają na rzecz tych, które zostały zgwałcone, doświadczają przemocy domowej czy molestowania. Ze statystyk policji wynika, że w 2015 roku prawie 70 000 kobiet oraz 17 000 dzieci padło ofiarą przemocy domowej. 2410 kobiet zgłosiło gwałt, z tym że organizacje pozarządowe szacują, że jedynie 15-30% przypadków jest zgłaszanych.
Po październikowej mobilizacji kobiet na historyczną skalę Sejm odrzucił projekt ustawy wprowadzającej prawie całkowity zakaz aborcji, a rząd zadeklarował, że wprowadzi rozwiązania, które ułatwią życie kobietom.
– Jaki przekaz dla sprawców będzie miało wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej? Władze zamiast chronić prawa kobiet w tym zakresie, są gotowe usunąć kluczowy element systemu, wysyłając jasny sygnał, że życie, prawa i bezpieczeństwo kobiet nie są ich priorytetem – dodała Błuś.
Wypowiedzenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej byłoby kolejnym atakiem na przestrzeni ostatniego roku na ochronę praw człowieka w Polsce, jak również wydarzeniem bez precedensu – do tej pory żadne z państw Rady Europy nie wypowiedziało konwencji, a negatywne konsekwencje tego posunięcia mogłyby być również widoczne w innych krajach.
Tło
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została opracowana przez wszystkie państwa Rady Europy, w tym Polskę, w 2011 roku. Podpisały ją 43 kraje, a 22 dokonały ratyfikacji. Polska ratyfikowała ją w kwietniu 2015 roku.
Konwencja jest pierwszym dokumentem na poziomie europejskim, który wyznacza standardy w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wdrażanie tych standardów jest ocenione przez niezależną grupę ekspertów (GREVIO) i komitet państw stron konwencji.