Zaostrzenie prawa aborcyjnego w Polsce będzie prowadzić do naruszeń praw człowieka

Salil Shetty odniósł się do obywatelskiego projektu zaostrzenia prawa aborcyjnego zainicjowanego przez Fundację Pro – prawo do życia, który wkrótce stanie się przedmiotem obrad Sejmu, wskazując na zagrożenia dla praw człowieka kobiet będących skutkiem takich zmian:
„Jeśli projekt zostanie uchwalony w obecnie proponowanym kształcie będzie prowadził do naruszeń prawa kobiet i dziewcząt do życia, zdrowia, wolności od tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania, jak również prawa do prywatności i informacji oraz równości i niedyskryminacji. Zmiany będą miały również negatywne skutki dla uprawnień i możliwości lekarzy do zapewnienia kobietom świadczeń niezbędnych dla ratowania życia i zachowania zdrowia kobiet i dziewcząt – świadczeń, których będą potrzebowały i powinny mieć prawo korzystania z nich.”
Sekretarz Generalny powołał się przede wszystkim na badania Amnesty International prowadzone w krajach mających bardziej restrykcyjne przepisy niż Polska, takie jak Salwador, Nikaragua czy Irlandia, które jasno pokazują, że to kobiety płacą najwyższą cenę za zmianę przepisów i ma to realny wpływ na ich życie i zdrowie oraz życie ich rodzin. Również organy międzynarodowej ochrony praw człowieka takie jak Komitet Przeciwko Torturom, Rada Praw Człowieka, Komitet w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet oraz Międzynarodowa Organizacja Zdrowia  wzywają do zagwarantowania dostępu do legalnej aborcji w trzech przypadkach, które przewiduje dziś polskie prawo, oraz wskazują na negatywne skutki kryminalizacji aborcji.
W świetle powyższych argumentów Sekretarz Generalny Amnesty International Salil Shetty wzywa Premier Beatę Szydło do zapewnienia, że polski rząd nie wesprze proponowanych zmian prawnych, które będą oznaczały działania retrogresywne mające poważne skutki dla kobiet i dziewcząt w Polsce i będą prowadzić do naruszeń ich podstawowych praw człowieka. Amnesty International wzywa również polski rząd i Sejm do podjęcia niezbędnych kroków w celu efektywnej implementacji orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tym zakresie i zapewnienia poszanowania praw kobiet i dziewcząt zgodnie ze swoimi zobowiązaniami regionalnymi i międzynarodowymi w zakresie praw człowieka.