Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International składa się 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. W skład Zarządu wchodzą Prezes Stowarzyszenia, Skarbnik, Sekretarz oraz członkowie i członkinie – corocznie wybiera się 3 lub 4 nowych członków Zarządu. Osoby zasiadające w Zarządzie działają wolontaryjnie, tzn. za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 • podejmowanie czynności prawnych związanych z obrotem finansowym oraz zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych;
 • uchwalanie bilansu Stowarzyszenia;
 • ubieganie się o środki finansowe oraz przyjmowanie zapisów, darowizn i spadków w imieniu Stowarzyszenia;
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
 • prowadzenie spraw członkowskich: nadawanie członkostwa i wykreślanie z listy członków Stowarzyszenia;
 • wykonywanie uchwał i programów Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia;
 • uchwalanie wysokości i sposobów opłacania składek członkowskich;
 • nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami stosunku pracy, ustalanie ich wynagrodzeń oraz uchwalanie regulaminu pracy;
 • uchwalanie Regulaminu Funkcjonowania Zarządu i projektu Regulaminu oraz Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia;
 • opracowywanie projektu i uchwalanie planu działania Stowarzyszenia;
 • czuwanie nad uczestniczeniem Stowarzyszenia w międzynarodowym procesie podejmowania decyzji i konsultacji w ruchu Amnesty International;
 • czuwanie nad wdrażaniem decyzji międzynarodowych organów Amnesty International;
 • opracowywanie projektu i uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
 • przyjmowanie w formie uchwał regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, w tym regulaminu nadawania członkostwa honorowego;
 • decydowanie o kierunkach bieżącej działalności Stowarzyszenia;
 • opiniowanie projektów zmian w Statucie;
 • podejmowanie decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie.

Więcej informacji o funkcjonowaniu Zarządu naszego Stowarzyszenia znajdziesz w Statucie.