17 zadań Prezydenta Obamy: sprawiedliwość przeciwko terroryzmowi

Strona kampanii znajduje się pod adresem www.obama100days.org . Spot kampanii pokazuje Obamę przechadzającego się po parku w setnym dniu swojej prezydentury. Wśród jego osiągnięć do tej pory znajduje się m.in. naprawienie światowej gospodarki (w 1. dniu), zatrzymanie globalnego ocieplenia (W 20. dniu) czy zaprowadzenie pokoju na świecie (w 93. dniu). Hasło kampanii mówi wprost – -Nie oczekujemy niemożliwego-. Amnesty prosi o to, co Obama naprawdę może zrobić.

Przejdź do strony petycji
Amnesty International stawia nowemu przywódcy USA wyzwanie w kwestii praw człowieka na pierwsze 100 dni prezydentury. Nawołujemy, aby Barack Obama:
Zamknął Guantanamo i położył kres nielegalnemu przetrzymywaniu więźniów:

 • Potwierdził, że USA ostatecznie zamkną więzienie w Guantanamo i wyznaczył możliwie krótki termin jego zamknięcia.
 • Wydał dekret zakazujący przekazywania więźniów w trybie nadzwyczajnym, ich tajnego przetrzymywania czy wydłużonego więżenia bez możliwości kontaktów ze światem zewnętrznym zarówno przez władze USA jak i w ich imieniu na całym świecie.
 • Unieważnił dekret prezydencki z 20 lipca 2007, który uprawomocniał kontynuację programu tajnych więzień i przesłuchań przez CIA.
 • Unieważnił prezydencki rozkaz wojskowy dotyczący przetrzymywania, traktowania i sądzenia osób nie będących obywatelami USA w warunkach wojny z terroryzmem, z 13 listopada 2001
 • Ukrócił prowadzenie procesów przez komisje wojskowe oraz system Trybunałów ds. Weryfikacji Statusu Bojowników oraz Administracyjne Komisje Rewizyjne
 • Ogłosił plan bezzwłocznego postawienia więźniów Guantanamo w stan oskarżenia i osądzenia ich przez sądy federalne, lub uwolnienia ich z jednoczesnym zapewnieniem im pełnej ochrony przed dalszym łamaniem ich niezbywalnych praw człowieka, a także zapewnił odpowiednie środki dla realizacji planu.
 • Zagwarantował, że więźniowie Guantanamo narażeni na poważne naruszanie ich praw człowieka w krajach swego pochodzenia, jeśli zechcą, będą mieli możliwość zamieszkania w USA, a także współpracował z rządami innych państw aby zapewnić, że pozostali więźniowie mają zapewnioną należytą ochronę.
 • Zobowiązał administrację USA aby niezależnie od przypadku, nie dopuszczała się nigdy arbitralnego naruszania wolności (włączając w to kwestionowanie sądowych kontroli zgodności ustaw z konstytucją lub ingerowanie w nie), a także bezzwłocznie położył kres sprzeciwowi rządu USA wobec prowadzenia przesłuchań z poszanowaniem prawa zabraniającego aresztowania bez nakazu sądowego tak w przypadku więźniów Guantanamo jak i w innych podobnych sytuacjach.

Położył kres torturom i innym formom złego traktowania

 • Wydał dekret potwierdzający, że w żadnych warunkach USA nie uciekną się do stosowania tortur ani żadnego innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania zgodnie z definicją zawartą w prawie międzynarodowym.
 • Ogłosił, że administracja amerykańska nie będzie korzystać z żadnych informacji uzyskanych na skutek stosowania tortur lub innych form złego traktowania w żadnych postępowaniach, za wyjątkiem tych toczących się przeciwko domniemanym sprawcom nadużyć w tym względzie.
 • Dołożył starań, aby we współpracy z kongresem wycofać wszelkie zastrzeżenia i ograniczające wyjaśnienia związane z ratyfikowanymi przez USA konwencjami dotyczącymi praw człowieka odnoszącymi się do tortur i innych form złego traktowania, włączając w to Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencję w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur.
 • Zarządził odtajnienie wszystkich opinii prawnych i innych dokumentów uprawniających bądź zezwalających na stosowanie technik śledztwa i warunków przetrzymywania więźniów, które poddają w wątpliwość czy te techniki i warunki są zgodne z krajowymi i międzynarodowymi zakazami tortur i innych okrutnych, nieludzkich czy poniżających sposobów traktowania albo karania.

Położył kres bezkarności

 • Zagwarantował, że zostaną otwarte śledztwa w sprawie programów przekazywania więźniów w trybie nadzwyczajnym i tajnych więzień prowadzonych przez władze USA lub w ich imieniu
 • Ukrócił bezkarność w przypadkach zachowań uznanych za przestępstwa w świetle prawa międzynarodowego, takich jak torturowanie czy stosowanie innych form złego traktowania, a także bezprawne uprowadzanie.
 • Zagwarantował powstanie niezależnej komisji śledczej badającej wszystkie aspekty praktyk śledczych i warunków przetrzymywania więźniów stosowanych przez Stany Zjednoczone w -wojnie z terroryzmem-
 • Doprowadził do ujawnienia nazwisk, narodowości, obecnych miejsc pobytu, statusu i okoliczności zatrzymania wszystkich osób zatrzymanych w ramach programów przekazywania więźniów w trybie nadzwyczajnym i sieci tajnych więzień.
 • Ogłosił, że jego administracja dołoży wszelkich starań, aby ofiary naruszeń praw człowieka, za które mogą być odpowiedzialne władze amerykańskie otrzymały pełne zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Przejdź do strony petycji
Tłum. Aleksandra Pierścińska

Tematy