Petycja Polska wolna od nienawiści: NIE dla represji wobec osób LGBTI

For english scroll downStrefy wolne od LGBTI, nienawistne, homofobiczne i dehumanizujące wypowiedzi z ust osób pełniących funkcje publiczne, mowa nienawiści w internecie i przestrzeni publicznej, przemoc fizyczna, zastraszanie, nękanie i inne przestępstwa. To rzeczywistość, której doświadczają osoby nieheteronormatywne w Polsce. Wydarzenia ostatnich dni pokazują jak ważne jest to, abyśmy solidarnie stanęli w obronie tych, którzy stają się obiektem ataków wyłącznie z powodu tego kim są. Dołącz do sprzeciwu wobec wszelkim aktom nienawiści i agresji wobec osób LGBTI. Dołącz do naszego apelu o Polskę wolną od nienawiści!
Szanowny Pan Prezydent RP, Andrzej Duda,Szanowny Pan Premier Mateusz Morawiecki,Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec niszczących działań i retoryki, które mają na celu zastraszanie osób nieheteronormatywnych w Polsce i osób, które podejmują działania na rzecz ich praw.Sprzeciwiam się wszelkim przejawom agresji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.Wzywam władze Polski do zagwarantowania osobom nieheteronormatywnym możliwości korzystania z gwarantowanych nam wszystkim praw, w tym wolności wypowiedzi i prawa do udziału w pokojowym proteście.Władza i funkcjonariusze działający w jej imieniu mają obowiązek działać w granicach prawa i respektować prawa człowieka. Nie mogą nadużywać siły, stosować niekoniecznych i nieproporcjonalnych środków i działań, które mają na celu zastraszenie i zniechęcenie do korzystania z praw człowieka.Obowiązkiem państwa jest stać na straży tych gwarancji i zapewnić, że w przypadku jakichkolwiek uchybień i nadużycia uprawnień, dopuszczający się ich zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

Zdjęcie w nagłówku: Grzegorz Żukowski, 8 sierpnia 2020, Warszawa


STAND AGAINSTVIOLENCE BASED ON SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITYLGBT-free zones, hateful, homophobic and dehumanizing rhetoric used by the authorities, hate speech on the Internet and in public, physical violence, intimidation, harassment and other crimes.These are the realities in which nonheteronormative people in Poland are forced to live in. Events that took place in recent days show just how important it is, for us to stand together in solidarity with people, that have been subjected to abuse, soley for being themselves.Join the call against all acts of violence and aggression towards LGBTI community. Join our appeal for hate-free Poland!Dear Mr President of the Republic Of Poland, Andrzej DudaDear Mr Prime Minister of the Republi Of Poland, Mateusz Morawiecki We express our firm objection to the destructive and harmful rethoric and actions, used for the sole purpose of intimidating the nonheteronormative community and the people advocating for their rights.We stand against violence based on sexual orientation and gender identity.We call upon the Polish authorities to ensure that the nonheteronormative community is free to exercise the rights, guaranteed to all of us, including the freedom of expression and the right to peaceful protest.The government and the officials acting on its behalf, have an obligation to act in accordance to the law and to respect human rights. They cannot abuse their power and reach for unnecessary and disproportionate means and actions, intended to intimidate and discourage the exercise of human rights.It is the government’s duty to uphold and protect these guarantees and to ensure that in case of abuse of power or offense, the perpetrators will be held responsible for their actions.The photo: Grzegorz Żukowski, 8th of August 2020, Warsaw