Petycja: Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Po roku wspólnych doświadczeń wejdźmy w nowy semestr razem. Wezwijmy rząd do realizacji swoich obowiązków – niech wyciągnie wnioski i naprawi błędy. Chcemy zapewnienia równych szans i jakościowej edukacji dla wszystkich uczniów i uczennic, niezależnie od kraju pochodzenia. Bo przecież szkoła jest dla wszystkich dzieci.

W związku z trwającą w Ukrainie wojną polski system edukacji stanął przed ogromnym wyzwaniem przyjęcia do szkół niemal 200 tys. ukraińskich dzieci.

Uczniowie i uczennice są zmuszeni realizować obowiązek szkolny w Polsce, bardzo często nie znając języka polskiego lub zdalnie kontynuować nauczanie w Ukrainie. To ostatnie, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym, w wielu przypadkach jest niezwykle trudne ze względu m.in. na przerwy w dostawie prądu czy zniszczoną infrastrukturę. Nikt nie wie, jak wiele uczniów i uczennic funkcjonuje poza jakimkolwiek systemem nauki.

Nauczyciele i nauczycielki na własną rękę szukają rozwiązań sytuacji, w której z dnia na dzień w ich klasach pojawiły się dzieci nieznające języka polskiego. Wielu z nich wskazuje, że czuje się „pozostawionych samym sobie”. Brakuje ukraińskich podręczników, asystentów nauczycieli, oddziałów przygotowawczych, miejsc w szkołach.

W tych ciężkich warunkach, w ubiegłym roku szkolnym uczniowie i uczennice z Ukrainy w polskich szkołach musieli zdawać egzamin ósmoklasisty – inaczej powtarzaliby rok.

Z pełną świadomością tego, że na tak wyjątkową sytuację żadne państwo nie może być przygotowane, Amnesty International stwierdziła, że Ministerstwo Edukacji i Nauki wciąż może zrobić więcej, by zapewnić równe szanse i możliwie najwyższy poziom edukacji dzieciom i młodzieży z Ukrainy. To obowiązek polskiego rządu, wynikający z Konstytucji RP i wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Wzywamy Ministerstwo Edukacji i Nauki do wypracowania strategii monitorowania liczby uczniów i uczennic z doświadczeniem uchodźczym, którzy są poza systemem, wprowadzenia innego sposobu weryfikacji wiedzy nowych uczniów i uczennic z Ukrainy niż egzamin ósmoklasisty, który obecnie nie odzwierciedla ich realnej wiedzy i umiejętności.

Wzywamy również do wypracowania jednoznacznych i sprawiedliwych metod klasyfikacji tych uczniów i uczennic oraz do efektywnego wsparcia nauczycieli i nauczycielek uczących dzieci z Ukrainy.

Działaj z nami – wezwij Ministerstwo Edukacji i Nauki do zadbania o każdego ucznia i uczennicę!


Zdjęcie w nagłówku: Uczniowie i uczennice ukraińskiej szkoły „Materynka” im. Dmytra Pawłyczka w Warszawie, listopad 2022, fot. Anna Mikulska