Amnesty International i Białoruski Komitet Helsiński potępiają ostatnią egzekucję na Białorusi

EUR 49/012/2007
Amnesty International i Białoruski Komitet Helsiński domagają się od władz Białorusi natychmiastowego ujawnienia na piśmie szczegółów dotyczących sprawy Siegiejczyka. Obie organizacje podkreślają, że w przypadku egzekucji krewni skazanego powinni zostać poinformowani o czasie i miejscu egzekucji i pochówku, a także powinni mieć prawo do rzeczy osobistych po zmarłym.
Zgodnie z rezolucją ONZ 2005/59, przyjętą 20 kwietnia 2005 roku, Komisja Praw Człowieka ONZ wzywa wszystkie kraje, w których nadal obowiązuje kara śmierci, by udostępniały publicznie informacje o przyczynach jej wydania oraz czasie i miejscu egzekucji-.
Podkreśla się, że specjalny sprawozdawca ONZ ds. pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji stwierdził, że -transparentność jest niezbędna w przypadku kary śmierci. Zachowanie w tajemnicy szczegółów egzekucji stanowi pogwałcenie praw człowieka. Powinno się publikować kompletne sprawozdania z wszystkich przeprowadzonych egzekucji, a ich skrócony opis wydawać przynajmniej raz w roku-.
AI i Białoruski Komitet Helsiński kategorycznie potępiają karę śmierci. Uważają, że taki rodzaj kary jest całkowitym pogwałceniem praw człowieka, naruszającym prawo do życia, o którym stanowi Artykuł 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Kara śmierci jest najokrutniejszym i najbardziej upadlającym ze wszystkich wyroków.

15 listopada Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego NZ przyjął rezolucję wzywającą do wprowadzenia moratorium na wykonywanie wyroków śmierci i zaapelował do krajów, w których one wciąż obowiązują do -powołania moratorium na egzekucje, które zapoczątkuje debatę o zniesieniu kary śmierci-. Trzeci Komitet domaga się od tych państw, w tym również od Białorusi, -respektowania międzynarodowych standardów, gwarantujących ochronę praw osób skazanych na karę śmierci-, a także -dostarczenia Sekretarzowi Generalnemu informacji dotyczących stosowania kary śmierci- i -stopniowego ograniczania kary śmierci i zmniejszenia liczby przestępstw podlegających takiej karze-.
Białoruś jest ostatnim krajem w Europie i jedynym spośród byłych państw ZSSR, w którym kara śmierci jest legalna. Otrzymują ją skazani za -zabójstwo kwalifikowane z premedytacją- i za dwanaście innych zbrodni popełnianych w okresie pokoju. Skazany umiera od strzału w tył głowy. O czasie i miejscu zdarzenia, a także o miejscu pochówku nie informuje się krewnych. Ponadto władze Białorusi nie udostępniają informacji o ilości wykonanych egzekucji w 2007 roku. 16 listopada Minister Spraw Wewnętrznych, komentując rezolucję ONZ o globalnym moratorium na wykonywanie kary śmierci podpisaną 15 listopada, powiedział dziennikarzom, że jest zbyt wcześnie by na Białorusi można było wprowadzić moratorium.
 tłum.: Agata Mikuła