Amnesty International i Human Rights Watch potępiają ataki na Żydów i Arabów

Wzrost liczby antyżydowskich wystąpień jest związany z trwającym na Bliskim Wschodzie konfliktem. Ataki te są również konsekwencją ogólnego nasilenia rasizmu i przemocy wobec obcokrajowców po wydarzeniach z 11 września 2001 roku.

Wśród ostatnich aktów przemocy skierowanych przeciwko Żydom znalazło się: wysyłanie listów z pogróżkami, dewastacja synagog i cmentarzy, napaści słowne i pobicia. Oto przykłady ilustrujące wzrost nastrojów antyżydowskich w niektórych krajach Zachodniej Europy:

We Francji wrogość wobec Żydów znalazła ujście w szczególnie poważnej fali ataków. Między 29 marca a 2 kwietnia 2002 roku policja francuska odnotowała 395 zajść o charakterze antyżydowskim, z których 63 % to malowaniem antysemickich graffiti. Między 1 stycznia a 2 kwietnia odnotowano 34 -poważnych działań antysemickich-, co oznacza napaści na Żydów i ich mienie, włączając w to synagogi i cmentarze. W marcu i kwietniu zdewastowano kilka synagog – w Lyonie, Montpellier, Garges-les-Gonesses (Val d’Oise) i Strasburgu – i spalono do fundamentów synagogę w Marsylii. W Paryżu tłum obrzucił kamieniami w pojazd przewożący uczniów szkoły żydowskiej, wybijając w nim szyby. Władze wszczęły postępowanie w tych sprawach.

Kwiecień w Wielkiej Brytanii przyniósł co najmniej 48 ataków na osoby pochodzenia żydowskiego w porównaniu z 12 w marcu, 7 w lutym, 13 w styczniu i 5 w grudniu. W niektórych przypadkach konieczna była hospitalizacja ofiar z powodu poważnych urazów. Najczęściej atakowano ortodoksyjnych żydów i chasydów. W trakcie kwietniowej napaści na pulpicie lektora synagogi londyńskiej wymalowano swastykę.

W Belgii obrzucono środkami zapalającymi synagogi w Brukseli i Antwerpii; fasada synagogi w Charleroi (południowo-zachodnia Belgia) została ostrzelana serią pocisków. Podłożono ogień pod brukselską księgarnię żydowską i sklep spożywczy. W tych przypadkach, jak i w sprawie pobicia naczelnego rabina Brukseli w grudniu 2001 roku, wszczęto w postępowanie karne.

W kwietniu zaatakowano synagogi w Berlinie i Herford w zachodnich Niemczech. W tym samym miesiącu w Berlinie doniesiono o ataku na młodą Żydówkę, jadącą metrem z medalionem z gwiazdą Dawida na szyi. Na jednej z ulic handlowych zaatakowano i lekko raniono dwóch ortodoksyjnych Żydów, którzy opuszczali synagogę.

Zarówno Amnesty International jak i Human Rights Watch monitorują akty przemocy na tle rasistowskim i ksenofobicznym w Europie Zachodniej – włączając w to napaści na Arabów i muzułmanów po ataku na Stany Zjednoczone 11 września. Międzynarodowe organizacje praw człowieka potępiają te napaści, wśród których znalazły się zniewagi, pobicia i niszczenie meczetów – i wyrażają zaniepokojenie, że podobne zajścia wciąż mają miejsce. Siódmego maja w Brukseli para imigrantów z Maroka została zastrzelona, a ich dzieci ranione przez starszego Belga z sąsiedztwa, głoszącego rasistowskie przekonania.

Amnesty International i Human Rights Watch z zadowoleniem przyjęły oświadczenie Rady Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej z 25 kwietnia 2002 roku. Rada potępiła -czyny o charakterze rasistowskim, których w ciągu ostatnich tygodni dopuszczono się w wielu krajach Unii-. Rada zaproponowała, by kraje członkowskie UE podjęły wspólną akcję, która pomogłaby wykorzenić dyskryminację i przemoc na tle rasistowskim, antysemickim czy ksenofobicznym oraz podniosłaby świadomość społeczeństwa w tej kwestii. W oświadczeniu Rada stwierdziła także, że należy podjąć działania dla zapobieżenia wszelkim przejawom nietolerancji wobec osób wyznania żydowskiego, muzułmańskiego czy też jakiejkolwiek innej wiary. Notę tą poprzedziła kwietniowa deklaracja, wydana wspólnie przez ministrów spraw wewnętrznych Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Belgii przeciw rasizmowi i antysemityzmowi.

Rządy i przywódcy polityczni niektórych różnych państw nie poprzestają na potępianiu ataków, ale wprowadzają środki zapobiegawcze, zapewniając ochronę żydowskim centrom kulturalnym i religijnym. We Francji skierowano do ochrony synagog dodatkowo ponad 1100 funkcjonariuszy. Władze wszczęły śledztwa i w kilku przypadkach skazały sprawców przestępstw na tle rasowym. Rząd belgijski ogłosił 1 kwietnia, że sprawcy takich przestępstw będą sądzeni w trybie przyspieszonym i że podjęte zostaną wszelkie środki dla zapewnienia bezpieczeństwa miejsc kultu religijnego.

Policja londyńska wzmogła patrole w dzielnicach zamieszkanych przez Żydów, a minister sprawiedliwości zobowiązał się do podjęcia szczególnych sankcji wobec sprawców przestępstw na tle nienawiści rasowej.

Amnesty International i Human Rights Watch wyzwają rządy zachodnioeuropejskie do podjęcia natychmiastowych skutecznych kroków zapobiegających przemocy na tle rasowym i antysemickim, a także wytrwałego ścigania, zatrzymywania i osądzania sprawców podobnych przestępstw. Wzywamy także rządy do podania do wiadomości publicznej jakie środki podjęte zostały w walce z przemocą i do przedstawiania okresowych raportów z postępu działań.

Tematy