Amnesty International patronuje książce dla dzieci “Masz prawo”

ksiazka_1029_41a06Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Konkurs, odbywający się pod nazwą -Masz prawo-, rozpoczyna się 21 października 2011 roku, a kończy 24 października 2011 roku o godzinie 12.

1.2 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 66a lok.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 W konkursie mogą wziąć udział fani i fanki Amnesty International Polska na portalu Facebook.com, którzy wyślą poprawna odpowiedź na pytanie -Kiedy Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych– oraz dokładne dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto.

2.2 W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie. W tym wypadku wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Pisemne oświadczenie zawierające zgodę na udział w konkursie powinno być nadesłane w trakcie jego trwania na adres: Amnesty International ul. Piękna 66a/2,00-672 Warszawa

2.3 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.

2.4 Zwycięzcą konkursu zostaną pierwsze trzy osoby, które będą fanami lub fankami Amnesty International Polska na portalu facebook.com, które wyślą poprawne odpowiedzi.

3. NAGRODY

3.1 Każdy zwycięzca otrzyma jeden egzemplarz książki -Masz praw-, red. Borbála Pőcz, Dóra Csányi, Tibor Kárpáti, Poznań 2011.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4.2 Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy promocji z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14 poz. 176) w wysokości 10% wartości nagrody) Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 760,00 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. W przypadku nagród których wartość przekracza 760,00 zł brutto, podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu.

4.3 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

4.4 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora na stronie internetowej amnesty.org.pl.

4.5 Nadesłane na konkurs dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Poniżej animacja promujący książkę z rysunkami Tibora Kárpáti: