Amnesty International wzywa do przeprowadzenia szczegółowego i bezstronnego śledztwa w sprawie śmierci obywatela Nigerii

Zdarzenie to wywołało zamieszki pomiędzy handlującymi a Policją, w wyniku których zatrzymano 33 imigrantów. 25 zatrzymanym osobom postawiono zarzut napaści na funkcjonariusza. Jednej osobie postawiono zarzut stawiania czynnego oporu funkcjonariuszowi.
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła dwa śledztwa w związku z tymi zdarzeniami: w sprawie przekroczenia uprawnień skutkującego nieumyślnym spowodowaniem śmierci oraz w sprawie napaści na funkcjonariusza.
Amnesty International przypomina, że według międzynarodowych standardów praw człowieka broń palna powinna być wykorzystana tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i kiedy nie można skorzystać z innego środka przymusu. Ponadto, każdy przypadek możliwego bezprawnego użycia siły lub przekroczenia uprawnień, powinien zostać zbadany bezzwłocznie, bezstronnie i szczegółowo.
Osoby odpowiedzialne za nadużycie uprawnień powinny zostać ukarane a ofiary, lub ich rodziny, powinny otrzymać należyte odszkodowanie. Według relacji medialnych, podczas zamieszek zatrzymywano wszystkie osoby o czarnym kolorze skóry. Wzywamy również do zbadania tego wątku wydarzeń. Polska ratyfikowała Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej w której zobowiązała się m.in. do zagwarantowania wszystkim bez różnicy rasy, koloru skóry, pochodzenia narodowego bądź etnicznego prawa do osobistego bezpieczeństwa i do ochrony przez państwo przed przemocą lub naruszeniem nietykalności cielesnej bądź przez urzędników państwowych.
W orzeczeniu w sprawie Nachova przeciwko Bułgarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdził, że w przypadku pozbawienia życia, władze mają obowiązek przeprowadzenia skutecznego śledztwa niezależnie od pochodzenia rasowego czy etnicznego ofiary. Jednocześnie władze powinny dołożyć dodatkowych starań w celu ujawnienia rasistowskich motywów, jakie mogły towarzyszyć zastosowaniu siły.
/KONIEC