Bahamy: Zapomniani zatrzymani pilnie potrzebują ochrony przysługujących im praw

AI Index: AMR 14/005/2003
Jeden spośród dwustu Bahamczyków odbywa karę pozbawienia wolności; odsetek obywateli przebywających w więzieniach (478 na 100.000 mieszkańców) stawia ten kraj na ósmym miejscu w skali świata. Przeludnienie więzień jest tylko jednym z problemów, których rozwiązaniem muszą zająć się władze.

Amnesty International z zadowoleniem przyjęła odpowiedź rządu Bahamów na raport -Zapomniani zatrzymani- Wyrok na prawa człowieka na Bahamach(-Forgotten Detainees- Human Rights in Detention in the Bahamas-). Raport zawiera podstawowe zalecenia dotyczące warunków, jakie powinny panować w aresztach, więzieniach i aresztach imigracyjnych. W liczącym trzy strony liście zawarto obietnicę wnikliwego przestudiowania propozycji oraz zobowiązanie ochrony praw osób pozbawionych wolności.

Amnesty International podała liczne przykłady naruszeń zobowiązań nałożonych na rząd bahamski przez Konwencję Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz inne gwarantujące prawa człowieka umowy międzynarodowe. Szczególnie niepokojące są przede wszystkim przypadki naruszeń praw dziecka.

-W areszcie imigracyjnym na wyspie Carmichael dzieci są często przetrzymywane bezprawnie przez miesiące lub wręcz lata- dodała Amnesty International- nie mają dostępu do nauki, uniemożliwia się im kontakt z rodziną. W Fox Hill, głównym więzieniu na wyspie, dzieci przetrzymywane są wraz z dorosłymi w warunkach wypełniających znamiona okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania, w niektórych przypadkach jedynie na podstawie zarzutów o włóczęgostwo.-
Raport odnotowuje jednocześnie, że władze zapoznały się z problemami więźniów z Fox Hill oraz podjęły stanowcze kroki na rzecz wprowadzenia reform systemu penitencjarnego.

Część raportu dotyczy sprawy Kazimierza Kwasiborskiego, który, oczekując na proces w Fox Hill, zmarł w 28 sierpnia 2002 roku po tym, jak strażnicy nie udzielili mu pomocy podczas ataku astmy.

Kluczowa wydaje się być kontynuacja rozpoczętych już reform w dziedzinie ochrony praw człowieka. Działania o znaczeniu podstawowym zaniechano ich w przypadku Kwasiborskiego zapewnienie odpowiedniej opieki lekarskiej, odpowiednio wcześniejsza reakcja strażników, administracji więzienia i urzędników imigracyjnych, zapewnienie kontaktu z adwokatem i rodziną mogą być decydujące dla uratowania ludzkiego życia

Odpowiednia opieka lekarska w więzieniach poprawi nie tylko sytuację więźniów skutki odczują strażnicy i administracja więzień oraz ogół społeczeństwa podkreśliła Amnesty International.

W podsumowaniu raportu organizacja stwierdziła, że natychmiastowego działania wymagają przypadki bezprawnego pozbawiania wolności imigrantów; konieczna jest poprawa warunków bytowych w więzieniach wiele wskazuje na to, iż dochodzi tam do okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania; pierwszoplanowe znaczenie ma ponadto rozpatrzenie skarg na przypadki maltretowania i tortur oraz zapewnienie lepszej ochrony praw przybywających na Bahamy uciekinierów politycznych, imigrantów i zwykłych więźniów, przede wszystkim dzieci.

-Postulat rozwiązania problemów takich jak drastyczne przeludnienie więzień nie zmierza jedynie do zapewnienia choćby szczątków godności osobom, które nie uczestniczą w pełni w życiu ogółu społeczeństwa. Reformy mają dać odpowiedź na to, czy system wymiaru sprawiedliwości jest w stanie odpowiednio osądzić winnego a następnie umożliwić mu powrót do społeczeństwa, i czy jest w stanie słusznie orzec wtedy, gdy oskarżony jest niewinny. Koszty wdrożenia reform są marginalne w porównaniu ze stratami, jakie przynieść może brak przygotowania społeczeństwa wobec stojących przed nim wyzwań- zakończyła Amnesty International.

Tło wydarzeń

Raport Amnesty International jest zbiorem spostrzeżeń wynikłych z prowadzonych na Bahamach od sierpnia 2002 roku obserwacji. Obserwatorom Amnesty International towarzyszył ekspert do spraw warunków przetrzymywania skazańców, profesor Rod Morgan, pełniący obecnie przy rządzie brytyjskim funkcję Inspektora do Spraw Środków Karnych. Delegacja odwiedziła więzienia, posterunki policji i ośrodek dla imigrantów, spotkała się ponadto z przedstawicielami rządu oraz władz lokalnych.

Odpowiedź władz Bahamów na sformułowane przez Amnesty International wnioski jest dołączona do tekstu raportu; pełny tekst raportu, -Forgotten Detainees- Human Rights in Detention in the Bahamas-, dostępny jest pod adresem: http://web.amnesty.org/library/index/engamr140052003