Białoruś: Aleksander Kazulin więźniem sumienia

EUR 49/023/2006
Ponadto, Amnesty International wzywa rząd Białorusi, aby przeprowadził pełne i bezstronne dochodzenia w sprawie doniesień, że Kazulin był przy różnych okazjach brutalnie traktowany przez funkcjonariuszy państwowych, a także do zapewnienia mu pełnego zadośćuczynienia.
Organizacja wzywa również rząd białoruski do tego, aby – zgodnie z zobowiązaniami Białorusi na mocy prawa międzynarodowego, w tym artykułów 19, 21 i 22 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, którego jest stroną – przestrzegał prawa swoich obywateli do korzystania z wolności słowa, stowarzyszania się i zgromadzeń, bez strachu przed nękaniem lub prześladowaniem.
Tło wydarzeń
Aleksander Kazulin został skazany na mocy art. 339 p. 2 (-chuligaństwo-) i art. 342 p. 1 (-organizowanie grupowej działalności naruszającej porządek publiczny lub aktywne uczestnictwo w takiej działalności-) białoruskiego kodeksu karnego. Oskarżyciel zażądał dla niego sześciu lat pozbawienia wolności, po trzy za każdy zarzut. 13 lipca 2006 roku sąd dzielnicowy w Mińsku skazał go na pięć i pół roku więzienia.
Amnesty International obserwowała, w jaki sposób podczas marcowych wyborów prezydenckich władze białoruskie traktują Aleksandra Kazulina i członków jego sztabu wyborczego, jego rodzinę oraz prawnika. Przy wielu różnych okazjach działacze głównego sztabu Kazulina byli zatrzymywani i bici, a służby bezpieczeństwa zabierały sprzęt biurowy. Ihor Rynkiewicz, prawnik Kazulina, został 2 marca skazany za -drobne chuligaństwo-. Później uniewinniono go z powodu braku dowodów. Pod koniec marca aresztowano i skazano na pięć dni pozbawienia wolności brata Aleksandra Kazulina, Uładzimira. Skazano go za niepodporządkowanie się rozkazowi milicjanta. Doszło do niego 2 marca, kiedy usiłował się czegoś dowiedzieć na temat zaaresztowania swojego brata.
Amnesty International uważa, że ciągnące się nękanie i zatrzymywanie opozycjonistów oraz osób zaangażowanych w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego to ewidentna próba zastraszania ich i zniechęcenia do korzystania z praw do swobody zgromadzeń, stowarzyszania się oraz wolności słowa. Rezultatem tych prób podejmowanych przez władze jest ciągłe tłumienie otwartej debaty publicznej i rozwoj społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.
W nowym roku członkowie Amnesty International na całym świecie będą prowadzić kampanię na rzecz uwolnienia Aleksandra Kazulina – więźnia sumienia.
 Tłumaczenie: Małgorzata Lamperska