Białoruś: Przemoc domowa ? ukryty problem

Według oficjalnych informacji w 2005 r. zarejestrowano na Białorusi niemal 3 tysiące kobiet, które doświadczyły przemocy domowej. Prawdziwa liczba jest zapewne znacznie wyższa. Nie dość, że są one prześladowane przez najbliższych, to jeszcze nie mają gdzie szukać wsparcia, gdyż na Białorusi brakuje schronisk dla kobiet które doświadczyły przemocy.
Sprawcy przemocy domowej działają bezkarnie, ponieważ niewiele kobiet składa doniesienia na milicję o popełnieniu przestępstwa. Powstrzymuje je strach przed zemstą ze strony partnerów, obawa przed przyniesieniem wstydu rodzinie, niskie poczucie własnej wartości i brak stabilności finansowej. Za to, co się stało, obwiniają najczęściej siebie.

-Trzymał dziecko na rękach i bił mnie- Wiesz, jakie to przerażające, kiedy ubranko dziecka splamione jest krwią, a on śmiejąc się mówi: -Tak, będziesz błagać na kolanach, bym cię nie zabijał-
Jelena, ofiara przemocy w rodzinie

Brak woli politycznej, aby zwalczać przemoc domową, a także dyskryminacja, której powodem są stereotypy związane z płcią, pozbawiają kobiety ich podstawowych praw: do życia, wolności, równości i bezpieczeństwa.
Raport Amnesty International Belarus: Domestic Violence – More than a private scandal znajduje się na stronie http://web.amnesty.org/library/index/ENGEUR490142006

Podejmij działania:

Napisz list do Prezydenta Republiki Białoruś i wezwij go do podjęcia działań na rzecz ochrony kobiet przed przemocą domową
Aleksander G. ́UKASZENKA
Administratsia Prezidenta Respubliki Belarus
ul. Karla Marksa, 38
220016 Minsk
BIAŁORUŚ

[email protected]
Można również wysyłać wiadomości poprzez stronę
http://www.president.gov.by/en/press10650.html
——— ——– ———,
—- ——– —- ——– — —— —– 9 ——- 2006 —- ————- ——–: ———. ——– ——- – — —— — ——– ——-.-
– ——— —– ————- ——– —– ——– ———— — ———- ——- ——, ——- ——– ——-. —- ——– —- ——– — ———– – — ———– — ————-.
——- —— ——– ———- — ——– —- ——–, ——- —– — ———– ———– – ———-, —– — —–, – —– — —— —– – ———. ——– ——– ———————– —- ——– ————- ——— – —- —– – ——- ——–, ——- – ——— —– —- —–, ——- ——— — — ———-, — ————- — ——– ——–. —– —-, —— 8 ———– ———- ——– ——– ———— ————– —– — —————.
– —– ——— ——- ————- ——– ——— ————- ——– ——— —- ————- ———- ——— ——-, ————- ————- ——. – ———, ————- ——– ——— ————- ——– ——- —- — ——— —— —— — ——— ——-, — ———- ————— ———- ——— ——-, – —– — ——— ————- ——– – —– ——— ——-.
—– —-, — – —— 2004 —- ——– ———– —- ———, —– – —— —— – ——- — ———- ————- – ——— —— (—-), ——- ——- ——– ——- —————- —- — —— – ——– – ——— ——, – —– – ——–. ————- — —— ——, ———- ————— – ——— ————- ——–, ——- — – —- ————- ——- ——— ——-:
1. —— —— ——– – —— —— – ————– ——— ——- – ——— — —- ——— ———– ———-;
2. ——- — ——- —- —- —–, ————– ————- ——- — —— – —- ——-, — ——– 2007 —-. — —– —— — ————- ——— ————- ——– ——- ——— —— (- ——–) — —— ———— —— ———- ———–.
3. ——– —— ———- ——- – ——- —————-o ————- ———- —- —– – ——- ——— ——-, — —- —– ——— — ——— – — ——— ——— ——- ——– ——— ———– — — ———- ————- – ——— ——.
4. ——– ——- ——– ——- — ————, – —– ——– — — —— — ———— —–.
————- ——– ——-, — — -o—— —-e–, ——- ——– —— – ——– ——- ——– ——-, ———– —— ———— —-, – — —— – —– ————– ——- ———– — — – —- ———–. ———- ————- ———— – ——- —- ——–, ———- ——— ——- —— ——– ———– ——– ————- ——–.
– ———
Szanowny Panie Prezydencie,
Pragnę zwrócić Pana uwagę na raport wydany 9 listopada 2006 roku przez Amnesty International pt. -Białoruś: Przemoc domowa to więcej niż dramat w czterech ścianach-. AI prowadzi obecnie światową kampanię na rzecz zniesienia przemocy wobec kobiet, w tym także przemocy domowej. Polecam Pana uwadze raport wraz z zawartymi w nim rekomendacjami dla władz.
Przemoc wobec kobiet stanowi naruszenie ich podstawowych praw człowieka, w tym ich prawa do integralności psychicznej i fizycznej, prawa do życia i prawa do równego statusu z mężczyzną. Białoruś jest stroną wszystkich ważniejszych traktatów międzynarodowych dotyczących tej kwestii i zobowiązała się chronić, szanować i wypełniać prawa wszystkich ludzi na jej terytorium i poddanych jej jurysdykcji bez względu na ich płeć. Co więcej, art. 8 białoruskiej konstytucji uznaje nadrzędność prawa międzynarodowego nad krajowym.
W swoim najnowszym raporcie Amnesty International wzywa władze białoruskie, by wypełniły swoje zobowiązania w kwestii przemowy domowej, wypływające z prawa międzynarodowego. W szczególności Amnesty International wzywa rząd Białorusi, aby zaczął działać na rzecz poprawy ochrony kobiet przed przemocą w rodzinie, położył kres bezkarności wobec sprawców przemocy domowej i zwiększył świadomość społeczną w kwestii przemocy domowej.
Po tym, jak Białoruś w styczniu 2004 roku złożyła swój czwarty, piąty i szósty raport do Komitetu ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet ONZ (CEDAW), Komitet wezwał Białoruś, aby uznała za priorytet wdrażanie odpowiednich środków mających na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet w rodzinie i społeczeństwie. Skupiając się na ochronie kobiet, położeniu kresu bezkarności i zwiększaniu świadomości społecznej, wzywam Pana i Pański rząd do zrobienia następujących kroków:
– Jak najszybsze poprawienie projektu Ustawy o zapobieganiu przemocy domowej – tak aby wykluczyć z niego koncepcje -zachowania ofiary-
– Stworzenie co najmniej pięciu nowych, odpowiednio wyposażonych, schronisk dla kobiet w pięciu miastach, do września 2007 roku. Będzie to pierwszy krok pokazujący zaangażowanie rządu białoruskiego w tworzenie centrów kryzysowych (najlepiej ze schroniskami) przy każdym Regionalnym Centrum Pomocy Społecznej
– Rewizja artykułów kodeksu karnego i kodeksu postępowania administracyjnego najczęściej stosowanych w przypadku spraw z przemocą domową, aby się upewnić, że zawarta w nich definicja przemocy domowej jest zgodna z definicją Deklaracji ONZ w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
– Publiczne potępienie przemocy domowej jako przestępstwa i uczynienie z niej publicznej, a nie prywatnej sprawy.
Amnesty International wierzy, że do stworzenia systemu, który chroni kobiety i ma na celu wykorzenienie przemocy domowej potrzebna jest silna wola polityczna, a Pan i Pana rząd muszą podjąć szereg działań w tym kierunku. Zgodność z prawem międzynarodowym w kwestii przemocy domowej powinna być dla białoruskiego rządu priorytetem w dziedzinie praw człowieka.
Z poważaniem,