Czy przekażemy 1% podatku na cele społeczne?

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w rozliczeniach podatkowych za rok 2008 z mechanizmu 1% skorzystało ponad 7,3 mln osób, czyli 28% wszystkich uprawnionych do tego podatników. To ponad 40% więcej niż rok wcześniej. Podobne wyniki przynosi ostatnie badanie Stowarzyszenia Klon/Jawor z końca 2009 roku.
Kto deklaruje przekazywanie 1%- Jak wynika z badania, 1% podatku chętniej przekazują osoby lepiej wykształcone. Z możliwości tej skorzystało 42% osób z wykształceniem wyższym i 37% z wykształceniem średnim, w porównaniu do 20% respondentów z wykształceniem zawodowym i tylko 15% z wykształceniem podstawowym. Podobnie jak w roku 2008 przekazanie 1% podatku deklarowali najczęściej badani z miast powyżej 200 tys. mieszkańców (38%), najrzadziej natomiast mieszkańcy wsi (20%). Najchętniej przekazują podatek najzamożniejsi: odsetek deklarujących przekazanie 1% wśród osób o najwyższych dochodach w gospodarstwie na osobę (ponad 2000 zł) wzrósł dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2008 i wyniósł w tym roku 39%; rzadziej są to osoby z dochodem z przedziału 501 – 2000 zł (28%), a najrzadziej – osoby o dochodach do 500 zł (20%). Skłonność do przekazywania 1% jest wyraźnie związana z zaangażowaniem w działalność społeczną. Z możliwości tej częściej korzystają osoby, które są członkami jakiejś organizacji społecznej bądź grupy (43%), filantropi (czyli osoby przekazujące organizacjom dary rzeczowe lub pieniądze – 36%) oraz wolontariusze (osoby, które poświęcały nieodpłatnie czas na pracę na rzecz organizacji – 43%).
Źródła danych: Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przekazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok-, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/_files_/aktualnoci/2009/informacja_1proc._za_2008_r__+_zal._1.doc Portal ngo.pl

Tematy