Dania: zmiany przepisów dot. ochrony praw uchodźców

Duński parlament przedłożył do debaty projekt zmian ustawy o cudzoziemcach. Jedna ze zmian mówi o tym, że uchodźcy wojenni mieliby możliwość ubiegania się o łączenie rodzin dopiero po upływie 3 lat. Przy  czym sam proces łączenia rodzin może trwać kolejne lata.
“Okrutne jest zmuszanie ludzi, którzy uciekają przed konfliktami zbrojnymi do dokonywania dramatycznych wyborów: zostania z rodziną w niebezpieczeństwie, czy pozostawienia bliskich i zmierzenia się z przedłużającą się separacją, jednocześnie mając świadomość tego, że bliscy nadal pozostają w horrorze wojny” – powiedziała Aleksandra Górecka, koordynatorka kampanii Amnesty International.
“Separacja może mieć niszczący wpływ na rodziny, także na wychodzenie z traum i dramatycznych doświadczeń wojennych, oraz zdolności do integracji i adaptacji do życia w nowym kraju”.
Z publicznym oburzeniem spotkała się propozycja duńskiego rządu zajmowania majątku niektórych uchodźców. Jednak w tym samym czasie próbuje się szybko wprowadzać inne, daleko idące oraz obniżające standardy ochrony uchodźców, regulacje. Wśród nich są kolejne wymogi związane z ograniczaniem możliwości ubiegania się o pobyt stały, zmiany w określaniu długości trwania pozwoleń na pobyt czasowy oraz wprowadzenia opłat za składanie aplikacji do programu łączenia rodzin.
Rząd Danii wciąż pracuje nad wprowadzaniem tych planów, pomimo tego, że oznaczają one naruszenie Artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje prawo do życia rodzinnego. UNHCR (Agenda ONZ ds. Uchodźców), ostrzega również, że propozycje te niosą za sobą ryzyko naruszenia innych artykułów Europejskiej Konwencji oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
Po środowej debacie w duńskim parlamencie na temat najnowszych zmian, ostateczne głosowanie odbędzie się w 26 stycznia. Amnesty International wzywa państwa do wywarcia nacisku na rząd Danii podczas czwartkowego Powszechnego Sprawozdania Okresowego ONZ, aby zmienił swoje stanowisko w sprawie uchodźców.
“Międzynarodowa społeczność musi powstrzymać Danię. Była ona jednym z orędowników Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, tymczasem obecny rząd tworzy przeszkody dla zdrowia i bezpieczeństwa uchodźców i ich rodzin” – powiedziała Aleksandra Górecka.