DRK: Potrzebne są czyny by zbrodnie ostatniej dekady zostały osądzone

-Ciąg przemocy i nadużyć prawa zostanie przerwany jedynie wtedy, gdy osoby odpowiedzialne za zbrodnie popełnione w rozumieniu prawa międzynarodowego będą pociągnięte do odpowiedzialności- – powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International. -Publikacja tego raportu powinna być początkiem procesu mającego na celu zapewnienie odpowiedzialności karnej na obszarze Wielkich Jezior Afrykańskich-.
Raport ONZ jest najobszerniejszym badaniem dotyczącym poważnego naruszania praw człowieka, które miało miejsce w DRK od marca 1993 do czerwca 2003.
-Zapewnienie, aby wnioski zawarte w raporcie zostały przełożone na konkretne działania zależy od kongijskiego rządu wspieranego przez samorządy i darczyńców. Oznacza to nie tylko prowadzenie dochodzeń i stawianie w stan oskarżenia osób odpowiedzialnych za popełnienie okrutnych zbrodni w DRK, ale również zadośćuczynienie ofiarom-, powiedział Sali Shetty.
Amnesty International nakłania rząd DRK i ONZ do ustanowienia w trybie pilnym grupy roboczej oraz opracowania długoterminowego, kompleksowego planu działania, aby położyć kres bezkarności osób, które popełniły zbrodnie w ciągu dekady objętej raportem, jak również po roku 2003.
Raport ONZ podkreśla również, iż pomimo wysiłków podejmowanych przez rząd i społeczność międzynarodową, kongijski system sprawiedliwości jest niezdolny do osądzenia odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne.
Mimo przerażających zbrodni popełnionych w DRK przez dziesiątki tysięcy sprawców w raporcie stwierdzono, że od roku 1993 miało miejsce tylko 12 procesów, wszystkie z nich w sądach wojskowych, a nie cywilnych. Tylko dwa procesy dotyczyły zbrodni popełnionych między rokiem 1993 a czerwcem roku 2003.
Ponadto, za zbrodnie popełnione w DRK jedynie cztery osoby zostały wymienione w nakazach aresztowania wydanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK), w tym generał Bosco Ntaganda. Rząd nie tylko odmawia jego aresztowania, ale również awansował go do stopnia generała sił zbrojnych.
Amnesty International wzywa rząd kongijski i społeczność międzynarodową do przeznaczenia większej ilości środków na budowę niezależnego i skutecznego wymiaru sprawiedliwości.
-Jeśli sprawcy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej a prawda o łamaniu praw człowieka nie zostanie ujawniona, pokój i stabilizacja w rejonie Wielkich Jezior Afrykańskich nie zostaną osiągnięte-, ostrzega Salil Shetty.
-Najświeższe raporty o masowych gwałtach w regionie Walikale we wschodniej części DRK, zbyt wyraźnie ukazują bezbronność ludności cywilnej. Ujawniają również, w jaki sposób zaniechanie śledztwa i stawiania w stan oskarżenia odpowiedzialnych za znęcanie się nad ludnością cywilną wpływa na poczucie całkowitej bezkarności sprawców-, dodaje Salil Shetty.
Amnesty International wzywa rząd DRK oraz ONZ, do zwracania ciągłej uwagi na profesjonalizację armii narodowej oraz do wdrożenia skutecznej procedury kontrolnej. Zadanie to zostało uznane w raporcie ONZ za istotną podstawę do podjęcia jakiejkolwiek wiarygodnej inicjatywy dotyczącej systemu sprawiedliwości w DRK.
KONIEC/
Tłumaczyła: Agnieszka Knopik