Europejski Trybunał Praw Człowieka potrzebuje zmian.

Spotkanie ministrów odbędzie się w szwajcarskim kurorcie Interlaken w dniach 18 – 19 lutego.
Europejski Trybunał Praw Człowieka powstał w 1959 roku w celu zapewnienia przez państwa członkowskie Rady Europy realizacji zobowiązań wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która jest wiążąca dla wszystkich sygnatariuszy. Od tamtej pory zostało wydanych ponad 10 000 orzeczeń w sprawach, w których rządy poszczególnych państw nie zastosowały się do obowiązującej ich Europejskiej Konwencji.

Do tej pory Trybunał musiał sprostać ponad 100 000 spraw, a rok rocznie otrzymuje niezliczoną ilość skarg, które w znaczący sposób przeciążają możliwości i zasoby Trybunału.
Dyskusji podlegają również problemy związane z wdrażaniem w życie orzeczeń Trybunału w państwach członkowskich. -Przed nami jeszcze daleka droga do bardziej efektywnego wdrażania zasad Konwencji na szczeblach narodowych, co w znaczący sposób wpłynęłoby na respektowanie praw człowieka w Europie,- powiedziała Jill Heine, ekspert w Amnesty International. -Jeśli rządy będą wypełniały swoje zobowiązania wobec Konwencji i będą w szybki i efektywny sposób wdrażać orzeczenia Trybunału, nastąpi znacząca skarg kierowanych do Trybunału.-
-Jednocześnie, bezpośredni dostęp setek milionów Europejczyków do Trybunału, powinien być w przyszłości ułatwiony, a nie dodatkowo blokowany.-
-Propozycje wymagająca wniesienia opłaty przy składaniu skargi lub wymóg reprezentacji przez adwokata, czy też komunikowania się z Trybunałem wyłącznie po angielsku lub francusku, powinny być zaniechane.-
Amnesty International oczekuje silnego i niezależnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dostępnego dla każdej jednostki, która zgłasza łamanie swoich praw mimo obowiązującej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w przypadku, gdy nie otrzymała ona żadnej rzeczywistej rekompensaty na szczeblu krajowym.
Organizacja wezwała Radę Europy do rozważenia tylko tych reform Trybunału, które mają na celu wzmocnienie ochrony praw człowieka dla mieszkańców Europy i zapewnienie niezależności i prestiżu Trybunału:
Każdy powinien mieć możliwość złożenia skargi do Trybunału, jeśli nie może dojść sprawiedliwości za łamanie swoich praw człowieka w kraju.
Skargi muszą być rozważane w skuteczny, rzetelny, zwięzły, przejrzysty i efektywny sposób w celu wyplenienia wysokiego odsetka (około 90%) skarg, które nie spełniają obecnych wymogów.
Trybunał musi otrzymać odpowiednie środki finansowe i zasoby ludzie, w celu wydawania orzeczeń bez zbędnej zwłoki ale jednocześnie bez negatywnego wpływu na budżet innych mechanizmów i jednostek prawnych Rady Europy.
Każda reforma Trybunału powinna powstać w oparciu o rzeczowe analizy, przejrzystą ewaluację zarówno źródeł problemu wpływających na wydajność jak i obecnych i przyszłych reform.
Rola Komitetu Ministrów polegająca na nadzorowaniu wdrażania przez państwa orzeczeń Trybunału powinna być wzmocniona.
/KONIEC