Federacja Rosyjska: Przemoc wobec kobiet nie może być ignorowana

Przemoc wobec kobiet jest szerzącym się i wciąż ukrywanym naruszeniem praw człowieka. Niezależne badania wskazują, że  70% zamężnych kobiet było ofiarą jakiejś formy przemocy ze strony męża, ogłosiła Amnesty International , przedstawiając raport -Federacja Rosyjska: Przemoc w rodzinie. Brak pomocy z zewnątrz-.
-Przemoc w rodzinie nie jest prywatną sprawą i nie ma usprawiedliwienia. To naruszenie praw człowieka, na które państwa powinny reagować zgodnie z prawem międzynarodowym.- powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektorka Programu Europy i Azji Wschodniej AI.
W raporcie Amnesty International kobiety, ofiary przemocy, mówią o tym, co musiały znosić – regularne bicie, gwałt, prześladowanie, zastraszanie, próby morderstwa  – a także o tym jak ciężko uzyskać ochronę i wsparcie. Kobiety mówią o swoich przeżyciach, ale wiele z nich nie ujawnia swojej tożsamości obawiając się zemsty swoich partnerów czy ostracyzmu społecznego.
Amnesty International wyraziła zaniepokojenie tym, że przemoc wobec kobiet jest w wysokim stopniu akceptowana w Federacji Rosyjskiej. Przemoc wielokrotnie próbuje się usprawiedliwiać i tłumaczyć – sędziowie, policjanci, a często nawet same kobiety podają alkohol, ubóstwo, problemy mieszkaniowe jako -przyczyny- przemocy i wiele osób, w tym ofiary, nie uważa jej za karalne przestępstwo.
-Przemoc wobec kobiet pozbawia je fundamentalnych praw, takich jak prawo do życia, psychicznej i fizycznej integralności, wolności i bezpieczeństwa jednostki oraz prawa do wolności wypowiedzi. Bez względu na okoliczności, państwo nie może pozbawiać kobiet ochrony i powinno udostępnić wszelkie możliwe środki  w celu zapobiegania przemocy, chronienia ofiar i karania tych, którzy się tej przemocy dopuścili- powiedziała Nicola Duckworth.
-Nie wystarcza pociągnąć do odpowiedzialności osób winnych przemocy. Państwo, które toleruje przemoc też musi do takiej odpowiedzialności zostać pociągnięte-.
Władze w wielu regionach i miastach, często pod wpływem lobby i organizacji pozarządowych, założyły schroniska, gorące linie i centra kryzysowe dla kobiet, ale brakuje odpowiedniego podejścia do problemu przemocy, co znacznie utrudnia kobietom uzyskanie ochrony i wsparcia.
Amnesty International jest zaniepokojona brakiem odpowiednich działań ze strony władz federalnych. Wiele centrów wsparcia i organizacji kobiecych jest zagrożonych zamknięciem ponieważ rząd wycofał fundusze na ich funkcjonowanie.
-Moskwa, z prawie 9 milionami mieszkańców, jest największym miastem Federacji Rosyjskiej. Nie ma tam jednak nawet jednego schroniska dla kobiet. Nawet najmniejsze byłby właściwym sygnałem; sygnałem, że władze chcą chronić kobiety przed przemocą w domu- powiedziała Nicola Duckworth.
Federacja Rosyjska jest stroną międzynarodowych i regionalnych umów dotyczących praw człowieka, które wymagają ochrony, poszanowania i wypełniania praw człowieka wszystkich podlegających jurysdykcji państwa, w tym kobiet, które są ofiarami przemocy w domu.
Amnesty International wzywa władze rosyjskie do ustanowienia prawnych i pozaprawnych mechanizmów, mających na celu walkę ze zjawiskiem przemocy domowej. Pierwszym krokiem powinno być pełne wdrożenie rekomendacji Komitetu NZ na rzecz Eliminacji Wszystkich Form Przemocy wobec Kobiet.

Tło wydarzeń

Raport Federacja Rosyjska: Przemoc w domu. Brak pomocy z zewnątrz. (AI Index: EUR 46/056/2005)  http://web.amnesty.org/library/index/engeur460562005 powstał w oparciu o badania przeprowadzane w kilku regionach -Moskwie, Sankt Petersburgu, Karelii i Altai- gdzie według Amnesty International podjęto pewne kroki w kierunku ochrony i wsparcia dla ofiar przemocy w domu.
Raport powstał głównie w oparciu o badania przeprowadzone przez AI w grudniu 2004 i na początku 2005 roku i jest częścią światowej kampanii AI -Stop Przemocy Wobec Kobiet-.